Pre­tože ni­kto si ne­za­slúži tak dlho ča­kať. Ča­kať na niečo, čo ni­kdy ne­príde. Ja ti to­tiž ne­bu­dem schopná dať to, po čom ty tak veľmi tú­žiš. Kú­sok úp­rim­nej lásky. Kú­sok čis­tej nehy. Vzťah za­lo­žený na dô­vere a na ná­deji v krásny ko­niec. A hoci ve­ríš, že ten ne­býva len v roz­práv­kach, tak je čas, aby si ot­vo­ril oči a sám pre seba pri­znal… Že ja nie som prin­cezná. A už vô­bec nie som taká, akú by si chcel. Akú by si mal mi­lo­vať.

Pre­tože si ne­za­slú­žim, aby si ma mi­lo­val. Hlavne keď ti to ne­viem opä­to­vať. Keď ti ne­viem vrá­tiť všetku tú lásku, ktorú mi chceš dať. Kto­rou ma chceš za­hr­núť. Ne­mô­žem ti te­raz po­ve­dať, prečo ťa ni­kdy ne­bu­dem aj ja tak mi­lo­vať. Sama to za­tiaľ, bo­hu­žiaľ, ne­tu­ším. Ale jed­ného dňa obaja náj­deme od­po­veď. A hoci odo mňa dnes chceš, aby som sa to na­učila. Aby som sa na­učila cí­tiť lásku k tebe tak úp­rimne ako ju cí­tiš ty ku mne… Ja viem, že to bude zby­točné. Pre­tože mi­lo­vať sa na­učiť nedá. Láska buď príde hneď alebo ne­príde ni­kdy.

we­he­ar­tit.com

Pre­tože aj keby sme boli spolu, tak nie kvôli láske. Ale kvôli vďake. Vďake za to všetko, čo si mi do­ká­zal ako člo­vek dať. Za to, že si mi uká­zal, že sa ne­treba vzdá­vať. Že vždy treba vy­tr­vať a bo­jo­vať za to, po čom tú­žiš. Hoci nie­kedy aj pre­hráš, ale as­poň s po­ci­tom, že si to skú­sil. Že si uro­bil všetko pre to, aby si ni­kdy ne­mu­sel nič ľu­to­vať.

Pre­tože by sme spolu ne­boli šťastní. Pat­ríme to­tiž do iných sve­tov. Vy­zná­vame iné hod­noty a lí­šime sa v pri­ori­tách. Ty si niečo, čoho sa chcem ja len dot­knúť, čo po­tre­bu­jem na chvíľu mať. No nie si tým, čo mi chýba. Čo chce moje srdce mi­lo­vať.

we­he­ar­tit.com

Pre­tože nie si tým, koho si vy­be­rám. Hoci mi chý­baš, keď s te­bou nie som. Keď mi ne­pí­šeš. Keď ťa ne­po­ču­jem, ne­vi­dím. Tú­žim po tebe. Chcem sa ťa chy­tiť, nežne ťa ob­jať a po­boz­kať. No lenže presne v tej chvíli, keď som pri tebe tak blízko, keď cí­tim, že v tvo­jich ru­kách mô­žem mať celý svet… Tak presne vtedy cí­tim, že k tebe ne­pat­rím. Že nie si ten, s kto­rým by som chcela strá­viť zvy­šok ži­vota. Nie si ten, ktorý má stáť po mo­jom boku a dr­žať moju dlaň.

Pre­tože ťa mám možno rad­šej než by som mala. A aj na­priek tomu to ne­stačí. Mi­lu­jem tie chvíle, keď sme spolu a ty mi niečo roz­prá­vaš. Keď len tak ho­vo­ríš do vetra a ja ťa mô­žem po­čú­vať. Pre­tože as­poň vtedy ne­mu­sím mys­lieť na to, že ťa mu­sím opus­tiť. Že vlastne ni­kdy ne­začne to, čo už musí te­raz skon­čiť.

we­he­ar­tit.com

Pre­tože si ten, ktorý urobí šťast­nou inú. Takú, ktorá si to sku­točne za­slúži, a ktorá si bude vá­žiť, že má po svo­jom boku teba. Nie­koho, kto by bol ochotný pre ňu aj zo­mrieť. V oka­mihu a bez vá­ha­nia. Nie takú, aká som ja. Se­beckú a ne­vďačnú.

A preto, aj keď sa ťa ne­viem vzdať, tak mu­sím. Mu­sím ti dať zbo­hom, aby sme obaja na­šli v ži­vote šťas­tie. Šťas­tie po boku toho, koho v sku­toč­nosti hľa­dáme. Možno to te­raz ne­po­cho­píš, ale ver, že ne­skôr mi bu­deš ďa­ko­vať. Lebo ty to ešte ne­vieš, že tam nie­kde von, vo svete pl­nom mož­ností, na nás čaká osoba, ktorá za­plní miesto, ktoré v nás za­tiaľ ostáva prázdne.

Komentáre