Mala by si ve­dieť dať stopku v sprá­vaní svojmu dra­hému, keď sa ti niečo ne­páči. Len preto, že ho veľmi mi­lu­ješ, by si ne­mala za­bud­núť, že isté veci sa vo vzťahu ne­to­le­rujú. V zdra­vom vzťahu sú ľu­dia aj kri­tickí. Mu­síš byť schopná po­ve­dať mu, ak sa ti ne­páči spô­sob, akým s te­bou za­ob­chá­dza. Mu­síš ve­dieť na­kres­liť po­my­selnú čiaru, keď tvoj par­tner robí veci, ktoré by ne­mali byť to­le­ro­vané.

1. Uráža ťa

Ni­kdy by sa toto ne­malo stať. Ste predsa vo vzťahu je­den dru­hému opo­rou, on musí byť tvo­jim naj­väč­ším ob­ran­com. Ni­kdy ne­môže prísť tá chvíľa, keď jeho slová voči tvo­jej osobe bo­lia. Ne­môže ťa vy­kres­ľo­vať v zlom svetle – ni­kdy pred ni­kým. Po­vedz mu, že ťa jeho slová ra­nili, aj keď všetci vieme, že roz­ho­vor na ta­kúto tému nie je jed­no­du­chý.

2. Robí si z teba pred os­tat­nými srandu

Ne­mysli si, že ob­časné rýp­nu­tie z jeho strany je zlé, aj také žarty pat­ria do vzťahu. Zna­mená to, že sa viete ba­viť aj na vlastný účet a váš vzťah je uvoľ­nený, v tom naj­lep­šom zmysle slova. Je to však iné, ak si sa zrazu stala té­mou kaž­dého vtipu ty. Ak cí­tiš, že ťa chce si­lou mo­cou kaž­dým svo­jim žar­tom na tvoj účet iba zo­smieš­niť a stráp­niť a ty si z toho po­tom smutná, nie­kde na­stala chyba.

3. Za každú cenu chce byť tým do­mi­nant­ným on – fy­zicky aj emo­ci­onálne

Muž­ská do­mi­nan­cia je bežná vo via­ce­rých vzťa­hoch a môže mať rôzne formy. Mala by si sa uis­tiť, že nie si vo vzťahu s mu­žom, ktorý ťa pra­vi­delne tlačí do vecí, ktoré sú ti ne­prí­jemné. Ktorý ti ne­us­tále spô­so­buje ci­tovú alebo fy­zickú bo­lesť. Ne­mal by sa sna­žiť uka­zo­vať svoju silu a do­mi­nan­tnosť voči tebe, ni­kdy. Ten správny muž je vždy jemný, ak sa jedná o teba, správa sa k tebe s re­špek­tom a lás­kou.

4. Na tvo­jich po­ci­toch ne­zá­leží

Ak sa máš rada, ne­dá­vaj sa do­kopy s chla­pom, ktorý keď ho­vo­ríš, ne­po­čúva. Ktorý ti ne­ve­nuje po­zor­nosť, keď to po­tre­bu­ješ. Ne­za­ha­dzuj sa s ním, ak máš po­cit, že preňho tvoje slová ne­majú žiadnu váhu. Mal by mať voči tebe toľko re­špektu a byť ochotný vy­po­čuť si všetko, čo máš na srdci. Tvoje city sú predsa pr­vo­radé, a tak by to mal cí­tiť aj on.

zdroj: www.go­dand­man.com

5. Núti ťa do sexu

Ni­kto ťa ne­smie nú­tiť ro­biť niečo, s čím nie si sto­tož­nená. Najmä nie v sexe. Ne­môže si od teba vy­nu­co­vať sex, keď si sa raz vy­jad­rila, že to nech­ceš. Ak vieš o ve­ciach, ktoré ti nie sú v po­steli prí­jemné, stoj si za nimi, aj v prí­pade, že on bude ná­sto­jiť. Na tvo­jich ná­zo­roch by mu malo zá­le­žať.

6. Flir­to­vať s os­tat­nými diev­ča­tami

Ak ste si vo vzťahu sľú­bili úplnú ver­nosť je­den dru­hému, zá­väzky treba pl­niť. Flirt s inou ba­bou by si mu ni­kdy ne­mala to­le­ro­vať. A ak to ešte robí pred te­bou… Váži si ťa vô­bec?

7. Dik­tuje ti, ako by si mala podľa neho žiť

Ne­ne­chaj si ním kon­tro­lo­vať ži­vot. Ni­kto ti ne­môže pri­ká­zať, ako máš ko­nať. Vy­bral si ťa predsa preto, že si se­ba­ve­domá žena, ktorá si je ve­domá svo­jich roz­hod­nutí. Ktorá vie správne ko­nať. Ne­mu­síš rie­šiť veci podľa neho, ak sa ho vô­bec ne­tý­kajú.

zdroj: pi­xa­bay.com

8. Spo­lieha sa na tvoju fi­nančnú a emo­ci­onálnu pod­poru

Do is­tej miery je viac než žia­dané byť je­den pre dru­hého tou naj­väč­šou pod­po­rou. Je to jedna z naj­dô­le­ži­tej­ších vecí vo vzťahu dvoch ľudí. Aj tu však mu­síš ve­dieť, kedy to už pre­sa­huje svoju mieru. Ak ťa tvoj par­tner pra­vi­delne žiada o ne­jaké pe­niaze, mala by si si dať po­zor. Sa­moz­rejme, malá fi­nančná pod­pora sa oča­káva, keď je je­den z vás dvoch vo fi­nanč­nej tiesni. Iné je spo­lie­hať sa len a iba na par­tnera v ta­kýchto si­tu­áciách.

 

Zdroj: rel­ru­les.com

Komentáre