1. Ba­ran – Drahá, však ty si na­ozaj veľmi „po­sad­nutá“ vlast­ne­ním svojho par­tnera. Mu­síš o ňom ve­dieť každý de­tail a ak ne­vieš, tvoja osob­nosť za­žíva úz­kosť.
 2. Škor­pión – Keď si hl­boko za­mi­lo­vaná, cí­tiš sa na­ozaj bo­les­tivo, ak tvoj par­tner nie je na blízku. Chceš mať svojho muža stále po boku a si schopná za­bud­núť aj na pria­te­ľov.
 3. Býk – Si taká mini dik­tá­torka svojho par­tnera. Vy­hla­su­ješ, že jeho srdce je do­byté úze­mie a máš ho úplne v moci.
 4. Blí­ženci – Ty si ako osob­nosť na­ro­dená s veľmi bys­trou mys­ľou a rada vy­po­čú­vaš svojho par­tnera ako vo­jaka, ktorý má za se­bou ťažký týž­deň. Mala si až prí­liš ve­ľa­krát zlo­mené srdce, aby si nie­komu len tak ľahko ve­rila.
 5. Rak – Rov­nako ako ťa zau­jíma čo si zaj­tra ráno ob­le­čieš, ťa zau­jíma aj to, ako to pôjde s tvo­jím par­tne­rom do bu­dúc­nosti. Otázky čo bude s va­šim vzťa­hom sú na den­nom po­riadku.
  zdroj: unsp­lash.com
 6. Lev – Si na­ozaj po­sad­nutá ľudmi, bez kto­rých ne­mô­žeš žiť a máš s nimi vy­tvo­rený dobrý vzťah.
 7. Ko­zo­ro­žec – Si veľmi spo­kojná s tým, aký je tvoj par­tner. Ale dá­vaš si aj veľký po­zor na to, aby ni­kdy ne­zis­til ako veľmi ti na ňom zá­leží. Si prí­liš zau­jatá jeho po­zor­nos­ťou a bo­jíš sa, čo by sa stalo keby ťa opus­til.
 8. Ryby – Možno si raz od času viac žiar­livá ako by sa pat­rilo ale na­chá­dzaš sa v ob­dobí, kedy mi­lu­ješ danú osobu viac ako kto­koľ­vek iný. No dá­vaj si po­zor, aby si týmto ma­jet­níc­kym spô­so­bom sprá­va­nia skôr tú osobu ne­odoh­nala.
 9. Panna – Si ro­man­tická ale ná­ro­ku­ješ si na svojho par­tnera vlast­níc­tvo kaž­dého jeho cen­ti­metra tela. Keby si bola k nemu viac zdvo­rilá a me­nej ma­jet­nícka, stali by sa zá­zraky.
  zdroj: stocksy.com
 10. Váhy – Ak o teba nie­kto stratí zá­u­jem, stra­tíš o neho zá­u­jem aj ty. Je to au­to­ma­tické a to cha­rak­te­ri­zuje tvoju osob­nosť.
 11. Stre­lec – Máš ten­den­ciu vní­mať všetky pred­stavy o šťast­nej a sku­toč­nej láske ako na­ozaj veľmi veľmi hlúpe. Znie to ako ot­roc­tvo a ty chceš slo­bodu.
 12. Vod­nár – Si tak voľná a bláz­nivá ako vie­tor. Ne­máš rada zá­väzky a ne­oča­ká­vaš ich ani od iných.

 

Zdroj: thougt­ca­ta­log.com

Komentáre