Zisti, ako je na tom tvoje zna­me­nie. Sú pre teba ide­álne krátke zná­mosti alebo hľa­dáš dl­ho­dobý vzťah? 

1. Rak

Rak je zna­me­nie, ktoré sa ni­kdy s ni­kým ne­ro­zíde. Je to naj­viac mi­lu­júce, ot­vo­rené a lásku roz­dá­va­júce zna­me­nie. Ne­bude deň, čo by ťa rak ne­po­chvá­lil a ne­ve­no­val ti svoju po­zor­nosť.

2. Škor­pión

Škor­pión mi­luje pravdu. Vo všet­kom. Aj v tom, či ťa mi­luje alebo nie. Ni­kdy ťa ne­bude ťa­hať za nos a ani na­mo­tá­vať. Ak si bude istý, že ťa mi­luje, bude s te­bou dlho. Pred­tým ti však musí za­čať ve­riť.

3. Váhy

Hoci váhy sú nie­kedy ozna­čo­vané za znak man­žels­tva, toto zna­me­nie je veľmi slo­bodné a mi­luje voľ­nosť. Av­šak ak si nájde par­tnera, je možné, že pri ňom zo­stane veľmi dlho.

4. Ryby

Ryby sú jed­ným z naj­ro­man­tic­kej­ších zna­mení zve­ro­kruhu. Ni­kto ne­vie byť tak veľmi em­pa­ticky za­lo­žený ako práve ryby. Ve­ria, že láska by mala byť ako z filmu, a tak v kaž­dom par­tne­rovi hľa­dajú člo­veka, s kto­rým budú žiť „šťastne až do smrti“.

5. Býk

Býk nie je nie­kto, kto uteká preč zo vzťa­hov, ale na­opak, po­tre­buje lásku cí­tiť. Ak ju u teba cíti, zo­stane pri tebe. Ak však nie, od­íde a po­be­rie sa hľa­dať inde.

6. Lev

Lev môže ukon­čiť vzťah pred­časne, úplne bez va­ro­va­nia, len aby bol ten, ktorý sa s te­bou roz­išiel ako prvý. Nie na­opak. U le­vov zo­hráva veľkú úlohu ego, no ak ťa bude mi­lo­vať úp­rimne, vy­drží vám to možno dl­h­šie.

7. Stre­lec

Strelci sú veľmi zá­bavní ľu­dia, veľmi hraví. Ich šťastná ná­lada je nie­kedy ná­kaz­livá, av­šak ni­kdy ne­vieš, kedy čo mys­lia vážne alebo len s hu­mo­rom. Nechcú na­há­ňať lásku, ale ani od nej ute­kať. Lenže pre nich je dob­ro­druž­stvo viac, ako zá­väzky.

8. Ba­ran

Ba­ran je kla­sický prí­pad toho, čo ne­mô­žeš mať. Je všetko po čom tú­žiš, av­šak dl­ho­dobé zá­väzky pre neho nie sú to pravé. Rýchlo sa za­mi­luje, no ešte rých­lej­šie to z neho opadne.

9. Ko­zo­ro­žec

Ko­zo­rožci sú ex­trémne cie­ľa­ve­domí ľu­dia. Jasne ve­dia, čo chcú. Takže ak si zau­mie­nia, že s te­bou budú celý ži­vot, tak to tak bude. No ak si po­ve­dia, že s te­bou budú len jednu noc, tiež to tak bude. Za­bú­dajú na kom­pro­misy a sú „ľu­dia vetra“. 🙂

10. Panna

Panna uteká od lásky a od dl­ho­do­bých vzťa­hov čo naj­viac, ako sa dá. Je najz­ra­ni­teľ­nej­ším zna­me­ním v ce­lom ho­ro­skope, a preto sa bojí, že sa znova po­páli. Ne­ris­kuje niečo tak veľké, ako je vzťah.

11. Blí­ženci

Blí­ženci mi­lujú lásku viac, než kto­koľ­vek iný, av­šak skro­tiť ich, aby boli v jed­nom dl­ho­do­bom vzťahu je priam ne­možné. Toto zna­me­nie je veľmi pre­lie­tavé a vy­ho­vuje mu rad­šej niečo jed­no­ra­zovo.

12. Vod­nár

Pre vod­nára je známe, že uteká od vzťa­hov. Je to voľná osoba, ni­kdy s ni­kým ne­vy­drží dl­h­šie ako týž­deň a par­tne­rov strieda veľmi rýchlo.

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre