Ilus­trá­cie od tohto ši­kov­ného iz­ra­el­ského ilus­trá­tora si ur­čite už za­re­gis­tro­vala. Na svo­jom Ins­ta­gram účte má cez 2,6 mil. od­be­ra­te­ľov a niet sa čomu ču­do­vať. Yehuda  sa pre­slá­vil vďaka svo­jim ko­mik­so­vým ilus­trá­ciám, na kto­rých zo­bra­zuje vzťah so svo­jou man­žel­kou. Na Ins­ta­gram pra­vi­delne pri­dáva nové ilus­trá­cie, preto sme sa roz­hodli vy­brať pre teba práve tie, ktoré naj­vtip­nej­šie vy­sti­hujú to, aký ťažký je vzťah so že­nou.

Od­dych vo vani? Hm..

Od­ber krvi

Chutí ti to?

Páči sa ti to?

Ono to tam žije!

Hups…

Zmes­tíš sa?

Tvoje vlasy sú všade

Ne­mám si čo ob­liecť

Po­čkaj chvíľu!

Komentáre