„Jed­ného dňa Ti ži­vot pre­behne pred očami. Tak nech sa máš na čo po­ze­rať.“

Ži­vot je skvelý stále, no najmä od pon­delka do so­boty. Pa­mä­táš na le­gen­dárny Ba­žant na Mly­noch, naj­väč­šiu štu­dent­skú žúrku na Slo­ven­sku? Za 22 ro­kov sme si s ním užili ko­pec zá­bavy a de­siatky kon­cer­tov. Ale Ba­žant skon­čil a pri­chá­dza fes­ti­val Ži­vot je skvelý. Už to ne­bude len jed­no­dňová kon­certná zá­le­ži­tosť, ale pl­no­hod­notný viac­dňový mul­ti­žán­rový fes­ti­val hudby, tanca, filmu, po­hybu a člo­ve­činy. Ok­rem tra­dič­ného open air kon­certu po­pu­lár­nych ka­piel za­ži­ješ aj vy­stú­pe­nia me­nej zná­mych, no kva­lit­ných slo­ven­ských sku­pín a ko­pec člo­ve­činy. Prečo člo­ve­činy?

zdroj: unsp­lash.com

Väč­šina z nás má ob­rov­ské šťas­tie, má ro­dinu a dobré zdra­vie. Ale sú me­dzi nami aj ľu­dia, ktorí ta­kéto šťas­tie ne­majú. Preto na fes­ti­val budú mať free vstup ľu­dia s pre­uka­zom ZŤP, a v rámci po­du­ja­tia pre­behne pa­ra­lelný prog­ram pre deti z det­ských do­mo­vov. Tento rok má free vstup aj každý darca krvi, ktorý da­ro­val krv v ob­dobí ja­nuár-máj. Stačí, ak sa pre­ukáže ob­čian­skym pre­uka­zom a kar­tou darcu krvi so za­zna­če­ným od­be­rom a po­tvr­dení o da­ro­vaní krvi so za­zna­če­ným dá­tu­mom.

Od pon­delka 21. mája do so­boty 26. mája Mlyn­ská do­lina za­žije in­vá­ziu in­špi­rá­cie z rôz­nych sme­rov a ty to ne­mô­žeš zmeš­kať! 

Po­čuť bu­deš To­máša Klusa, Ine kafe, Zoči voči, Ho­ten to­ten, Cit­ron, Ko­ma­jotu, La­va­gance, Živé kvety, Gipsy čáve, Ju­raja Hni­licu, Šor­tyho a Adissa. Tan­co­vať bu­deš na B-com­plexa, La­y­dee Sue, Ta­miru, a Drozďa s De­me­xom. Po­zrieť si bu­deš môcť aj filmy Čiara, Únos, Uči­teľka, Me­čiar a tak­tiež sa teš na skvelé dis­ku­sie s tvor­cami, na­prí­klad s her­cami Zuz­kou Mau­réry a Cson­go­rom Kas­saiom, či re­ži­sé­rom Pet­rom Beb­ja­kom.

Vo fes­ti­va­lo­vom are­áli mô­žeš vy­skú­šať až 8 dru­hov skve­lého ča­po­va­ného piva z port­fó­lia ge­ne­rál­neho par­tnera, Pi­vo­va­rov Lob­ko­wicz.

Celý prog­ram tohto skve­lého po­du­ja­tia náj­deš v uda­losti na fa­ce­bo­oku alebo na ich we­bo­vej stránke

 

Komentáre