Amy Wi­ne­house bola an­glická jaz­zová, sou­lová a R&B spe­váčka. Jej de­bu­tový al­bum Frank, ktorý vy­šiel v roku 2003 sa stal veľmi po­pu­lár­nym. Jej ne­za­me­ni­teľný hlas si zís­kal mi­li­óny fa­nú­ši­kov a tak­tiež aj jej veľmi zvláštna po­vaha, ktorá ju ne­skôr do­viedla až do zá­huby.

„Ži­vot je krátky. Môže sa stať čo­koľ­vek, a keď sa tak stane, nemá zmy­sel se­dieť a pre­mýš­ľať o všet­kom a o tom, čo sa môže stať.“

„Nie som síce fe­mi­nis­tka, no ne­zná­šam, keď sa diev­čatá ro­bia hlú­pymi, len preto, lebo je to ľah­šie.“

 

„Ne­ľu­tu­jem nič! Prečo by som to ro­bila? Všetko v na­šom v ži­vote má svoj zmy­sel.“

„Moja na­ob­ľú­be­nej­šia ka­belka? Jed­no­značne moja stará fa­lošná Vu­it­tonka.“

„Ne­mys­lím si, že som ne­jaká úžasná osoba, o kto­rej by sa malo pí­sať. O slávu som ni­kdy ne­stála.“

„Za­mi­lu­jem sa každý deň. Nie však do osoby, ale do si­tu­ácií.“

Komentáre