Nie­ktoré z nich by ti ani len ne­na­padli…

Ženy si väč­ši­nou mys­lia, že muži si na nich vší­majú iba ich vzhľad, prí­padne ob­le­če­nie. To však nie je pravda! Muži sú v sku­toč­nosti veľmi po­zorní a na dis­kus­nom por­táli Red­dit pri­znali, že na že­nách os­tro sle­dujú týchto 8 vecí.

#1 Tajný ja­zyk

“Po­zorne si vší­mam tajné sig­nály, po­mo­cou kto­rých žena ko­mu­ni­kuje so svo­jimi ka­ma­rát­kami. Ide o tie po­hľady a reč tela, kto­rými si po­ve­dia na­ozaj všetko, čo nechcú na­hlas vy­slo­viť pred vami. Keď som si to po pr­vý­krát uve­do­mil, bol som opitý a cí­til som sa ako Neo, keď ko­nečne ob­ja­vil kód Mat­rixu.”

#2 To, či sle­dujú aj dru­hých mu­žov

“Ro­bia to rýchle a non­ša­lan­tne, no ja viem, že to ro­bia. Každá žena sa rada po­zrie na at­rak­tív­neho muža, a to aj keď má pria­teľa alebo man­žela.”

#3 Váš účes

“Mám rád pekné vlasy a pat­rím k mu­žom, ktorý si všimnú aj tú naj­men­šiu zmenu. Veľa žien mi už však po­ve­dalo, že som prvý muž, ktorý si ich nový účes vši­mol.”

zdroj: unsp­lash.com

#4 Ra­mená

“Áno, na­ozaj. Od toho, aké má žena ra­mená, zá­visí veľmi veľa vecí. Ok­rem iného do­kážu ovplyv­niť aj to, ako vy­ze­rajú ich vlasy, keď sú roz­pus­tené.”

#5 Kon­ver­začné schop­nosti

“Za­me­ria­vam sa na spô­sob, akým žena ho­vorí. Zau­jíma ma, či sa do­káže pris­pô­so­biť via­ce­rým té­mam. Je to pre mňa zna­me­ním, či je in­te­li­gentná alebo nie. Na­vyše, en­tu­ziaz­mus a in­te­li­gen­cia sú sexy.”

zdroj: Photo by Ryan Mo­reno on Unsp­lash.com

#6 Úsmev

“Úsmev. Ak je úp­rimný, je to na žene to najk­raj­šie.”

#7 Prí­jemná vôňa

“Na že­nách si vší­mam ich vôňu. Zau­jíma ma ma, aký par­fum či šam­pón po­u­ží­vajú.”

#8 Pre­hrešky v ob­lasti make-upu

“Keď máte oran­žovú tvár a biely krk, je to od­pu­dzu­júce.”

zdroj: indy100

Komentáre