Po­znáš ju. Alebo si to ty.

Ty. Žena, ktorá sa celý deň usmieva, roz­dáva ra­dosť, no v sku­toč­nosti trpí. Ty, stvo­re­nie, ktoré mi­luje svoj ži­vot so všet­kou krá­sou aj utr­pe­ním. Ve­dieš svoje boje so ži­vo­tom po­ti­chu. Svoje trá­pe­nia si rie­šiš sama, nech­cem ni­komu pri­dá­vať sta­rosti. Ob­čas si pop­la­češ sama pre spa­ním, no ne­vzdá­vaš to. Bo­ju­ješ za to, aby si bola šťastná.

Si žena, ktorá trpí po­ti­chu. Po­čú­vaš svoj vnú­torný hlas. Tvoje dni nie sú len o smie­chu a o zá­bave. No ni­kto by o tebe ne­po­ve­dal, že si ne­šťastná alebo smutná. Ne­us­tále sa usmie­vaš, ra­du­ješ sa z úspe­chov iných a vy­chut­ná­vaš si každý mo­ment.

Ale aj ty máš dni, kedy len tak le­žíš v po­steli a uva­žu­ješ o svo­jom ži­vote. Ute­čieš, scho­váš sa a ni­kto o tebe pár dni ne­vie. Si sama. Tvoje myš­lienky ťa zne­is­ťujú a ty ne­máš chuť na nič. No o pár dní však po­cho­píš, že treba ísť von. Usmiať sa, nav­ští­viť svo­jich najd­rah­ších a opäť sa vrá­tiť to re­a­lity. Drahá, každá z nás nie­kedy po­tre­bu­jeme utiecť. Od prob­lé­mov, od ľudí, do­konca od sa­mých seba. Nie je to pre­jav sla­bosti. Jed­no­du­cho chceme od ži­vota ob­čas pauzu.

unsp­lash.com

Ženy, ktoré tr­pia po­ti­chu, sú silné ženy. Sú od­hod­lané, sú vy­rov­nané a svoje prob­lémy si rie­šia sami alebo so svo­jimi najb­liž­šími pria­teľmi. Ženy, ktoré tr­pia po­ti­chu ob­di­vu­jem. Pre­tože si uve­do­mujú svoju hod­notu, uve­do­mujú si, že ne­musí každý ve­dieť o ich prob­lé­moch a sna­žia sa veci vy­rie­šiť samé.

Silné ženy, ktoré tr­pia po­ti­chu sú naše matky, kto­rým ča­sto­krát ub­li­žu­jeme slo­vami a skut­kami.

Silné ženy, ktoré tr­pia po­ti­chu sme my, ktoré bý­vame okla­mané.

unsp­lash.com

Silná žena, ktorá trpí po­ti­chu sa roz­lúči s člo­ve­kom, za­želá mu krásny deň a keď od­íde, na­sadí si sl­nečné oku­liare a i cez všetku bo­lesť zvládne deň so šar­mom a úsme­vom.

Silná žena, ktorá trpí po­ti­chu sa ráno po­ďa­kuje za nád­herný deň, ktorý ju čaká a po­korne pop­rosí o silu. Vie, že i zlé dni ju po­u­čia a do­dajú jej silu. Váži si všetky mo­menty a všet­kých ľudí. Chce do­stá­vať lek­cie do ži­vota a je za ne vďačná.

Vážme si také ženy.

Váž si samú seba.

Komentáre