Kedy si sa na­po­sledy po­zrela do zrkadla a po­ve­dala si, že dnes ti to pri­stane?

Kedy na­po­sledy si o sebe po­ve­dala, že si krásna?

Dobre. Tak ti te­raz niečo na­pí­šem. Usaď sa. Urob si po­hod­lie. Čí­taj.

Viem, že ne­pot­re­bu­ješ čí­tať tie isté vety ako „si nád­herná zvnútra“ a „každá žena je krásna“. Ale uznaj, nie je to tak? Istý čas som si mys­lela, že to tak nie je. Že vnú­torná krása vô­bec ne­sú­visí s von­kaj­šou. Av­šak veľmi rada sle­du­jem žen­skú krásu. Sku­točne. Nie som na rov­naké po­hla­vie, av­šak zau­jíma ma, ako sa ženy pris­pô­so­bia svoju zo­vňajšku a čo s ním uro­bia. Či do­kážu vy­ťa­žiť to naj­lep­šie z ne­do­ko­na­lostí, či sú lacné alebo vul­gárne. Či do­kážu oce­niť svoju krásu a vy­z­dvi­hnúť to. My, slo­ven­ské ženy to vieme. Nie vždy, ale vieme. Vieme, že sme krásne. Nie­kde hl­boko vnútri to vieme.

Ne­skôr som zis­tila, že na to, aby sme boli krásne, mu­síme za­čať s krá­sou z vnútra.

unsp­lash.com

My, žen­ské, ne­mi­lu­jeme seba. Nie do­sta­točne. Mu­síme byť do­ko­nalé. Mu­síme vy­ze­rať bož­sky, žiadny vlas ne­smie byť inak, náš ma­keup musí vy­ze­rať pre­sved­čivo. Celý ži­vot sa na­há­ňame za tým, ako máme vy­ze­rať.

Čím som star­šia, tým mám po­cit, že vý­zor je síce dô­le­žitý, ale ne­za­ru­čuje nám vnú­torný po­koj. Môžme no­siť každý deň nové a nád­herné veci, no to ne­za­ru­čuje, že sme šťastné a spo­kojné samé so se­bou. Is­teže, po­tre­buje dobrý vý­zor, pre­tože to je to prvé, čo si os­tatní na nás všimnú. Av­šak ak nie sme vnú­torne „zmie­rené“ s tým, ako vy­ze­ráme, ni­kdy z nás ne­pôjde ener­gia krásy. Tej ozaj­st­nej.

f954gg7qugq-tatiana-kondratyeva

unsp­lash.com

Je­den môj ka­moš mi po­ve­dal, že stre­tol nád­herné dievča. Na­ozaj nád­herné. No ne­bolo to ono. Keď som sa spý­tala, čo sa stalo, po­ve­dal mi, že z nej ne­šla ener­gia. Vraj sa až moc upla na svoj zo­vňaj­šok, čo sa jej da­rilo, no za­budla na vnútro. Bola aj milá aj dobrá. Ale nič z nej ne­šlo. Bolo to vraj len dievča, pri kto­rom si po­viete:“Áno, je pekná.“ A rýchlo na ňu za­bud­nete. Ne­šla z nej žiadna ener­gia, ľud­skosť ani láska.

Pre mňa vždy boli najk­raj­šie tie ženy, ktoré si svoju krásu ani ne­uve­do­mo­vali, no pri­jali ju. Ide z nich akási is­tota, vnú­torná krása a po­koj. Ide z nich niečo ča­ro­vné a ne­po­pí­sa­teľné. Môžu si dať na seba len oby­čajné tričko a je­ansy, a sú ohro­mu­júce. Ne­mu­sia mať ani do­ko­nalé krivky a byť sexi, jed­no­du­cho sú žen­ské. Sú iné. Sú spo­kojné.

unsp­lash.com

Na­ozaj je to pravda. Mu­síme naj­skôr v sebe nájsť krásu. Mô­žeš mať na sebe drahé a krásne veci, no krása z teba ne­pôjde. Nájdi ju v sebe. A pusti ju von. Pusti ju do seba. Ob­nov tu lásku, pri­ví­taj ju. Za­ľúb sa do seba.

Si nád­herná žen­ská, uve­dom si to! Si iná, si je­di­nečná. Si zdravá, vi­díš, po­ču­ješ, vní­maš. Čo ešte viac chceš? Máš všetko – krásu, zdra­vie, seba.

Komentáre