Randi s nie­kým, kto môže byť zá­ro­veň tvoj naj­lepší pria­teľ. Kto ťa bude priam vo­lať do svojho vnú­tor­ného sveta s ot­vo­re­nou ná­ru­čou a kto bude chcieť, aby si bola sú­čas­ťou jeho ži­vota.

Randi s nie­kým, kto s te­bou bude zdie­ľať svoje dô­verné de­taily a ne­opustí ťa pri pr­vých prí­zna­koch prob­lé­mov.

Randi s nie­kým, pri kom ne­bu­deš mať žiadne ta­jom­stvá. Pri kom mô­žeš ot­vo­rene ho­vo­riť o všet­kom, o tom, čo mi­lu­ješ aj o tom, čo ti le­zie na nervy. Vieš, randi s nie­kým, pri kom ne­bu­deš mať žiadnu ba­ri­éru ani stenu me­dzi vami.

stocksy.com

Bude ťa vi­dieť ako krásnu ženu, ktorú bude chcieť spoz­nať aj ako osobu, kto­rou si, keď si s ním. Jeho roz­ho­vory budú pri kaž­dom va­šom kroku prí­jemné a rád bude trá­viť s te­bou čas, ktorý ne­bude mať žiadne iné po­stranné úmysly.

Bude ťa ob­di­vo­vať za to, ako roz­mýš­ľaš a aký máš ná­zor na tento svet. Bude mi­lo­vať vaše hl­boké roz­ho­vory o všet­kom. Prijme tvoje chyby a zbaví ťa tvo­jej ne­is­toty, keď ťa za­čnú trá­piť sta­rosti a po­chmúrne myš­lienky.

Randi s nie­kým, kto s te­bou bude bu­do­vať bu­dúc­nosť a s kým sa vi­díš navždy.

Ten muž. To bude on. Ten, ktorý ne­bude len tu a te­raz. Na taký ne­zá­väzný flirt. Ale on tu bude stále. O me­siac, o rok, navždy.

Bude sa o teba sta­rať ta­kým spô­so­bom, akým si za­slú­žiš. Ne­otočí sa ti chrb­tom a ani ne­bude mať žiadne iné ženy. Ne­bude ťa náh­liť do vecí, ktoré nech­ceš a ani tých, ktoré ne­cí­tiš. Ne­bude ti sľu­bo­vať svoju lásku a na­mo­tá­vať ťa, len aby zlo­mil tvoje srdce. Svoju lásku ti dá preto, pre­tože ťa bude ľú­biť rov­nako.

On tie vy­soké múry, ktoré si si po­sta­vila okolo svojho vnútra, zbúra a po pr­vý­krát náj­deš t ú pravú lásku. Mô­žeš byť po­kojná.

On ne­bude len náh­rada, aby si za­budla na bý­va­lého fra­jera, on ne­bude  do­časný spo­loč­ník, s kto­rým za­bi­ješ nudu.

On bude tvoja prvá voľba. On bude tvoja duša a láska tvojho ži­vota. Ne­bude žia­den iný, s kto­rým by si ho mohla po­rov­ná­vať. Ne­exis­tuje nie­kto, kto by sa mo­hol pri­bli­žo­val čo i len kú­sok.

Randi s nie­kým, kto ťa bude mi­lo­vať aj v tvo­jich naj­hor­ších mo­men­toch. S nie­kým, pri kom sa mô­žeš tvá­riť hlúpo a smiať sa na­hlas, až ťa bude bo­lieť bru­cho. S nie­kým, kto si bude mys­lieť, že si rov­nako krásna, či máš na sebe ple­sové šaty alebo tep­láky. S nie­kým, kto si ne­bude mys­lieť, že tvoje ná­pady sú divné.

thought­ca­ta­log.com

Bude to nie­kto, komu bu­deš môcť dô­ve­ro­vať.

Randi s nie­kým, kto ti bude dá­vať svoje srdce bez re­zervy a kto­rého láska ťa bude hnať k tomu, aby si mi­lo­vala viac a hl­b­šie.

Jeho láska bude jemná, lás­kavá a vy­lieči tvoje traumy z mi­nu­losti. Ukáže ti, že láska nie je bo­les­tivá. Že láska ne­bolí, bolí len mi­lo­vať ne­správne osoby. Ale vy sa náj­dete. Nie vždy ti láska musí ub­lí­žiť. On ti bude do­ka­zo­vať, akú lásku si za­slú­žiš a ne­bude po­trebné, aby si vá­hala, či je pravý. Pre­tože v tom mo­mente to bu­deš ve­dieť.

Po­tom, keď ta­kého člo­veka náj­deš, bež s ním na rande. Bude to on.

A te­raz ma ospra­vedlň, mám do­hod­nuté rande (smiech).

Komentáre