Ma­ri­lyn Mon­roe to po­ve­dala jasne. Žena ne­pot­re­buje nie­koho, kto ne­pot­re­buje ju. Prečo sa teda ne­us­tále sna­žíme a do­pro­su­jeme?

Mys­lím si, že toto uve­do­me­nie pri­chá­dza ve­kom. Sama si sa ur­čite pri­stihla ne­raz pri­tom, že si ne­chá­pala, ako sa ti mo­hol pá­čiť v mi­nu­losti istý mu, za kto­rým si sa išla ke­dysi zbláz­niť. Náš vkus sa mení, oča­ká­va­nia tak­tiež a už nie sme také na­ivné, ako ke­dysi.

Keď sa trá­pim, môj naj­lepší ka­ma­rát mi ne­us­tále pri­po­mína, že som je­diná osoba, s kto­rou bu­dem celý ži­vot. Len ja a ja. Áno, spoz­ná­vame, za­mi­lu­jeme sa, vy­tvo­ríme pria­teľ­ské putá, ale aj tak sme vlastne samé. Nie je to smutné, je to skvelé.

Av­šak stále to, čo sme mali po­cho­piť už dávno, ne­chá­peme. Že sa máme mať rad­šej. Že si máme po­tr­pieť na to, s kým svoj čas trá­vime a komu ho ve­nu­jeme. Av­šak mám po­cit, že nie­kedy na seba mám väč­šie ná­roky, ako na ľudí okolo mňa. A to je chyba.

Žena ne­pot­re­buje nie­koho, kto ne­pot­re­buje ju. Ne­pot­re­bu­ješ nie­koho, kto ne­pot­re­buje teba. Ne­us­tále do­pro­so­va­nie je len strá­ca­ním času, kto­rého je aj tak málo. 

zdroj: Photo by Kal Vi­su­als on Unsp­lash.com

„Svoje se­ba­ve­do­mie som si za­čala bu­do­vať v deň, kedy som sa pre­stala zau­jí­mať o ná­zor os­tat­ných a po­čú­vala som samú seba.“ – Win­nie Har­low

Páči sa mi Fre­udov vý­rok: „Ľudí v na­šich ži­vo­toch si ne­vy­be­ráme len tak ná­hodne. Stre­tá­vame sa s ta­kými, ktorí už pred­tým exis­to­vali v na­šich pod­ve­do­miach.“

Uve­dom si, že ty si tá, ktorá si môže po­môcť, ale aj ub­lí­žiť. Ne­uve­do­mu­ješ si, že máš ob­rov­skú moc nad svo­jim ži­vo­tom. Pa­mä­táš si, ako si pred pár rokmi po­va­žo­vala nie­koho ako za veľmi cen­ného a mys­lela si si, že to bude na celý ži­vot? Ľu­dia v na­šich ži­vo­toch sa me­nia, od­chá­dzajú, pri­chá­dzajú a ta­kisto sa me­nia aj naše ná­roky na nich. Ver mi, že ne­pot­re­bu­ješ nie­koho, kto ti ub­li­žuje a kto ne­pot­re­buje teba.

Po­trp si na ľudí, ktorí tvo­ria tvoj ži­vot.

Vy­be­raj si ľudí vo svo­jom ži­vote poc­tivo.

A pa­mä­taj si, že kto chce byť s te­bou, tak bude.

Takže drahá, ne­pot­re­bu­ješ nie­koho, kto ne­pot­re­buje teba. 

Komentáre