Laura Birk­sová je spi­so­va­teľka v New Jer­sey. Ma­mička 4-roč­ných dvoj­čiat sa roz­hodla na­pí­sať ot­vo­rený list, ktorý pri­márne ve­no­vala svojmu man­že­lovi.

Laura na­pí­sala tento list z dô­vodu, že svojmu dra­hému chcela vy­svet­liť prečo už nie je tou že­nou, ktorú si ke­dysi vzal. Všetky tie pre­bdené noci s deťmi a ne­ko­nečné do­máce práce, ktoré vy­plý­vali z jej po­zí­cie matky, ju zme­nili nie­len ako člo­veka, ale aj ich vzťah.

Môj drahý man­žel,

Je mi to ľúto.

Je mi ľúto, že si bol za­ned­baný po­sledné štyri roky. Je mi ľúto, že tvoje po­treby sú dru­hotné. Uis­ťu­jem ťa, že si stále me­dzi mo­jimi pri­ori­tami, len už nie viac na pr­vom mieste.

Viem, že máš svoje po­treby, pria­nia, sny a túžby. Ak ti po­viem, že chcem byť tvo­jou opo­rou, tak to mys­lím vážne. Viem, že ťa una­vujú moje ne­us­tále vý­ho­vorky, že som una­vená, bolí ma hlava, alebo mi aku­rát vadí, keď za­chrá­peš. Ver mi, pra­jem si, aby som mala toľko ener­gie, koľko pred pia­timi rokmi. Alebo as­poň toľko ako pred dvoma týžd­ňami, keď som de­sať­krát vy­prala a to všetko aj vy­žeh­lila a od­lo­žila do skríň. Sa­moz­rejme, ty si to ne­vi­del, pre­tože som ťa ne­chala po­spať si.

Viem, že nie­ktoré dni to vy­zerá ako keby sme boli len ob­chodní par­tneri. A máš pravdu. Nie­ktoré dni, ba do­konca týždne tak na­ozaj vy­ze­rajú. Vedz, že by som chcela lep­šie pre nás, pre naše man­žels­tvo. Pre­tože my spolu sme na­ozaj dobrá dvo­j­ica.

Prob­lém je, že môj ži­vot, môj mo­zog a moje telo je za­ha­lené sta­tu­som matky na­šim dvom chlap­com, ktorí vy­ze­rajú presne ako ty. Do­konca, aj keď za­spali a my se­diac na gauči po­ze­ráme film, môj mo­zog je na­sta­vený na os­tra­ži­tosť matky.

Mys­lím na zaj­traj­šok, na to čo bude o 10 ro­kov. Roz­mýš­ľam, či máš pri­pra­vené ob­le­če­nie na zaj­tra do ro­boty. Mám obavy o pe­niaze, míľ­niky a mlieko. Máme dosť mlieka? Ne­viem vy­pnúť „mód matky“. Je to to, kým som. A je to fy­zicky, emo­ci­onálne a psy­chicky vy­čer­pá­va­júce.

Nech­cem, aby si si mys­lel, že už nie si pre mňa tak dô­le­žitý ako ke­dysi. Bez teba by som ne­mohla žiť tento ži­vot a ani by som nech­cela. Ale jed­no­du­chou sku­toč­nos­ťou je to, že si do­spelý a vieš si veci uro­biť sám pre seba. Áno, mô­žeš vo­liť a uro­biť si obed. Mô­žeš šo­fé­ro­vať auto a vieš si vy­ba­viť ter­mín u le­kára.

Keď prí­deš do­mov z ro­boty, na­ne­šťas­tie, vi­díš moju naj­hor­šiu stránku. Na­šim de­ťom dá­vam tú naj­lep­šiu. Ale je tu malé ta­jom­stvo: Nie­kedy, nie­ktoré dni, tu proste nieje naj­lep­šia stránka. Proste ne­exis­tuje.

Ne­mô­žem sa sta­rať o tvoje zdra­vie, o zdra­vie chlap­cov, o zvie­ratá a o seba.  Kto ostane za­ned­baný? Nie ty. Nie naše deti, alebo zvie­ratá. Keď po­viem, že sa ne­cí­tim dobre, alebo som ne­spala, bolo to preto lebo som sa ne­sta­rala o seba.

Áno. Po­vieš mi, aby som išla k le­ká­rovi, jedla lep­šie a pila viac, ale ja som na po­sled­nom mieste. Ja som ten člo­vek, ktorý dáva. Len ja to viem uro­biť.

Mám sta­rosti o tvoju ne­spa­vosť, aler­gie a bo­lesti ko­lena. Mám sta­rosti o Ale­xove vy­rážky a Be­novu nád­chu. Be­riem na ve­do­mie stav uší nášho psa a koľko bude stáť náv­števa ve­te­ri­nára.

Keď po­mys­lím na to všetko, za­čí­nam mať sta­rosti o špi­navé ak­vá­rium, v kto­rom treba vy­me­niť vodu. Vždy len pri­dá­vam na ni­kdy ne­kon­čiaci zo­znam vecí, ktoré mi budú ro­biť vý­čitky každú noc, keď za­spá­vam. Nič z tohto nieje tvoja vina. Ne­ob­vi­ňu­jem ťa, alebo si pra­jem, aby si bol od­lišný.

Ro­bíš ne­uve­ri­teľné veci pre našu ro­dinu. Pra­cu­ješ ťaž­šie ako ho­cikto koho po­znám. Sta­ráš sa o ľudí viac, vrá­tane mňa, ako ho­ci­jaký člo­vek. Ľú­bim ťa vždy viac, keď vi­dím ako po­má­haš nie­komu, aj keď vieš, že po­moc z tej dru­hej strany ni­kdy ne­príde. Si ten naj­lepší, naj­viac mi­lu­júci otec pre naše deti. Je tu predsa dô­vod prečo plačú, keď od­chá­dzaš do ro­boty. Si ich vzo­rom a tá myš­lienka ma na­pĺňa lás­kou a pý­chou.

Nie som tá žena, ktorú si si vzal pred 11 rokmi. Zme­nila som sa v man­želku, matku, pria­teľku a ma­na­žérku do­mác­nosti. Som chyžná, ku­chárka a do­máca. Som zlep­šo­vač ná­lady a kniž­nica. Som ses­trička vo dne a v noci.

Ne­zme­nila by som nič z toho. Nech­cem iný ži­vot. Ľú­bim ťa a ľú­bim ži­vot, ktorý sme si vy­tvo­rili. Ale už nie som tá spon­tánna, pivo pi­júca, sexy zlá žena, ktorú si vtedy stre­tol. Som matka. A to je všetko čím som.

S lás­kou,

Tvoja man­želka.

102

Komentáre