Nie­ktorí muži si mys­lia, že ide­álna žena je ti­chá žena. Vy­ras­tajú v do­ko­na­lej pred­stave, v kto­rej im žena ne­od­po­ruje, sú­hlasí so všet­kým, čo muž po­vie a opo­rou sú pre ňu iba silné muž­ské paže.

V muž­ských zo­sc­hnu­tých mys­liach exis­tuje pra­vidlo: „Ti­chá žena je mi­lu­júca žena“. Ak žena od­mietne od­po­ve­dať a há­dať sa, je to znak od­da­nosti a dô­ver­nosti.

Málo z nich vie, že žena niečo za­mýšľa, keď je ti­cho.

Girls-Smile-Photography-Tumblr-14

foto: the­art­mad.com

Ženy ne­bý­vajú po­kojné osoby. Dá­vajú na­javo svoje city a rady roz­prá­vajú o svo­jich myš­lien­kach. Za­tvo­ria ústa iba vtedy, keď vr­cholí po­sledná sé­ria ich ob­ľú­be­ného se­riálu alebo sú na po­sled­ných stra­nách ich naj­lep­šej knihy.

Keď s vami ne­ho­vo­ria, je to iba znak ľa­hos­taj­nosti, pre­tože ženy, ktoré sa s mužmi há­dajú sú za­mi­lo­vané.

Keď ťa žena mi­luje, bo­juje o teba, do­konca aj vtedy, keď to vy­zerá, že bo­juje proti tebe.  Ne­exis­tuje ti­chá pria­teľka. Exis­tuje iba tá, ktorá sa ne­zau­jíma.

Ak sa iba pri­zerá, je zmie­rená s od­cho­dom.

Ženy roz­prá­vajú len preto, lebo chcú byť vy­po­čuté. Ženy roz­prá­vajú z ne­ja­kého dô­vodu a ten dô­vod je zvy­čajne pre vaše (muž­ské) dobro.

Ženy majú vro­dený ma­te­rin­ský in­štinkt a chcú sa sta­rať o ľudí, kto­rých ľú­bia. Vi­dia prob­lém a ih­neď hľa­dajú rie­še­nie. Keď sa ne­zau­jí­mame, ne­bu­deme mať prob­lém pri­ze­rať sa na to, ako sa to­píš vo vlast­ných chy­bách.

beautiful_girls_photography_tumblr_cool_wallpapers

foto: ih­di­ma­ges.com

Ak je ti­cho, ur­čite sa ne­snaží za­chrá­niť vzťah.

Prečo bo­jo­vať o nie­koho, kto s vami nechce byť? Prečo strá­cať čas a ro­niť slzy pre hádku, ktorá nemá rie­še­nie? Žena, ktorá je vo vzťahu pa­sívna a zvy­čajne ťa ne­chá uro­biť čo chceš, je na pol ceste k roz­chodu.

Ak to ma na háku, je pri­pra­vená opus­tiť ťa.

Za­mi­lo­vaná žena bo­juje až do konca, aj keby ju jej slová pri­vá­dzali do šia­len­stva. Žena, ktorá za­ľu­bená nie je, stráca vôľu o vzťah bo­jo­vať. Myš­lienky, ktoré sú v jej hlave už nie sú pod­statné, pre­tože ty už nie si pod­statný pre ňu.

Kto by chcel ženu, ktorá sa ne­snaží, iba celý čas stag­nuje? Chceš takú, ktorá jedná ne­roz­vážne, ná­ru­živo a je na nej vidno, že chce byť s te­bou.

Žiadny vzťah nie je do­ko­nalý. Vždy sa stane, buď pá­rom, ktorí sa len stre­tá­vajú alebo do­konca spolu žijú, že pre­ko­ná­vajú ur­čitú krízu. Je nor­málne, že z času na čas sa po­há­dajú.

totojeTIT

foto: aos

Žena, ktorá sa ne­háda niečo skrýva. Sa­moz­rejme, ne­musí to byť v kaž­dom prí­pade pravda, každý vzťah je iný. Ale pr­vot­ným zna­kom je, keď žena pre­stane bo­jo­vať.

Ak je v po­hode, teba za­ťa­huje do ne­is­toty.

Žena, ktorá ti ne­od­ha­ľuje svoje po­city, je pri­pra­vená zdie­ľať ich s nie­kým iným. Nechce sa po­su­núť na ďal­šiu úro­veň vášho vzťahu, ak ti úp­rimne ne­po­vie, ako sa v sku­toč­nosti cíti.

Ak sa pri kon­ver­zá­cií ne­háda a svoje po­city skrýva, je de­fi­ni­tívne roz­hod­nutá ne­v­kla­dať do vzťahu ďal­šiu silu.

Komentáre