Lacno a rýchlo na­kú­piť, pár­krát ob­liecť a opäť kú­piť nové a trendy kúsky. Ob­le­če­nie stráca hod­notu, klesá jeho cena a ce­novky už dávno ne­od­rá­žajú jeho sku­točnú hod­notu. 

Téma „fast fas­hion“ alebo po slo­ven­sky „rýchla móda“ je za po­sledný rok cel­kom „trendy“. Hor­šie je však to, že sa­motný prob­lém už „trendy“ nie je. Té­mou udr­ža­teľ­nej módy sa v po­sled­ných ro­koch za­oberá stále viac ľudí na ce­lom svete. Nad­ná­rodné módne re­ťazce s ná­lep­kou „fast fas­hion“ re­a­gujú na tlak z ra­dov mód­nych ak­ti­vis­tov aj vý­znam­ných osob­ností z prie­myslu. Ne­ob­chá­dza to ni­koho a nič.

Ob­chody už za­viedli spo­plat­nené ige­li­tové tašky, sme viac a viac obo­zna­mo­vaní s tým, že plá­tenná taška je to pravé a na­miesto plas­to­vej fľaše nám stačí aj sk­le­nená s vo­dou z vo­do­vodu. Ľu­dia sa pre­bú­dzajú (i keď podľa môjho ná­zoru prí­liš ne­skoro) a za­čí­najú si uve­do­mo­vať, že svet je sku­točne za­mo­rený množ­stvom plas­tov a bor­delu. Ja som sa však hl­b­šie za­me­rala na tzv. rýchlu módu, ktorá sa však podľa môjho ná­zoru do­sta­točne ne­pro­pa­guje.

unsp­lash.com

Za­mys­leli ste sa nie­kedy nad tým, kde pu­tuje po­u­žité ob­le­če­nie? Fak­tom je, že módny prie­my­sel je 2. naj­špi­navší a naj­ne­e­tic­kejší prie­my­sel na svete – ži­votné pro­stre­die zne­čis­ťuje pre­dov­šet­kým vo fáze vý­roby a far­be­nia tex­tilu. V Číne sa ho­vorí: „Ak chcete ve­dieť, aká je trendy farba se­zóny, po­zrite sa, akú farbu majú naše rieky.“ Tex­tilný od­pad pred­sta­vuje na Slo­ven­sku pri­bližne štyri per­centá zo všet­kých od­pa­dov, ktoré vy­pro­du­ku­jeme. V praxi to zna­mená, že ide o štyri až 12,6 ki­lo­gramu tex­tí­lií na kaž­dého Slo­váka ročne. Toto číslo sa každý rok zvy­šuje. Podľa štú­dií, ktoré ci­tuje den­ník The Gu­ar­dian, vy­drží brit­skému spot­re­bi­te­ľovi je­den kus ob­le­če­nia v prie­mere 3,3 roka. Iné štú­die ho­vo­ria len o dvoch ro­koch. Po­tom skon­čia na sk­ládke, v lep­šom prí­pade sme­rujú na cha­ritu či do kon­taj­ne­rov ur­če­ných na zber ob­le­če­nia. Čo sa ale stane s ob­le­če­ním, ktoré je tak po­ško­dené alebo vy­no­sené, že ho nik nemá zá­u­jem dať do se­cond handu?

Ako pre­dísť rých­lej móde?

Zne­čis­te­nie nie je len na ži­vot­nom pro­stredí ale aj v na­šom prí­pade. Mi­nulý týž­deň som si kú­pila rifle, ktoré sú z re­ťazca po­dob­ného, ako je fast fas­hion, aku­rát že na „niž­šej úrovni“. Po ich pr­vom vy­pratí som ich mala celý deň na sebe a ve­čer, keď som si ich dá­vala dole, mala som na no­hách čiernu farbu, čo bola farba práve tých no­ha­víc. Takže nie­len kon­zu­má­ciou ne­zdra­vého jedla, ale aj no­se­ním ob­le­če­nia rých­lej módy dá­vame do seba che­mi­ká­lie, aku­rát že cez kožu.

Sme v dobe, kedy sa ťažko po­hneme iným sme­rom. Ná­vrhy na zmenu si­tu­ácie padli od rôz­nych mód­nych staj­lis­tov. Od­po­ru­čili, aby sme sa za­me­rali na do­má­cich mód­nych di­zaj­né­rov a na ob­le­če­nie, kto­rého pô­vod je z do­má­cej kra­jiny.

unsp­lash.com

Čiže moja otázka: ako ja pre­dí­dem fast fas­hion a ako ja mô­žem pre­dísť tým, že bu­dem ni­čiť prí­rodu? Tým, že ok­rem ige­li­to­vých ta­šiek a fliaš bu­dem re­špek­to­vať to, že ne­pot­re­bu­jem mať 5 ta­kých is­tých čier­nych lac­ných tri­čiek ale že mô­žem mať jedno, drah­šie, no kva­litné, ktoré mi vy­drží viac ako len jednu se­zónu. Treba si uve­do­miť, že ne­smieme byť ma­te­ria­lis­tické svine, ktoré si ne­vá­žia matku Zem a ne­majú prob­lém ju za­mo­riť ho­ci­čím, veď vraj zne­sie. Módny prie­my­sel je prob­lé­mo­vejší, než sa možno zdá a je po­trebné si to čím skôr uve­do­miť, do­kým nás veci ne­za­hl­tia aj na sk­lád­kach či v prí­rode.

Aj na Slo­ven­sku sa ľu­dia stá­vajú uve­do­me­lej­šími a za­čí­najú pod­po­ro­vať lo­kál­nych vý­rob­cov a značky. Ako od­kaz vznikla nová módna plat­forma – Styl­lie, kde náj­deš všetko, čo sa týka poc­ti­vej módy a nie­len tej lo­kál­nej. Či už hľa­dáš in­špi­rá­ciu, chceš spoz­nať poc­tivé značky alebo si vy­tvo­riť out­fit…

Styl­lie však nie je len “ďal­šia so­ciálna sieť”. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že ob­sah môžu tvo­riť len vy­braní uží­va­te­lia či značky (áno tí, ktorí majú čo-to do­či­ne­nia so slow-fas­hion), a tak sa tro­chu diš­tan­cuje od fi­lo­zo­fie Fa­ce­bo­oku či Ins­ta­gramu. Je to hlavne z dô­vodu udr­ža­nia kva­lity a re­le­van­cie ob­sahu. Inak je ot­vo­rená na­ozaj pre všet­kých, kto­rých móda a udr­ža­teľ­nosť na­ozaj zau­jíma alebo by sa chceli o tejto prob­le­ma­tike do­zve­dieť viac. Aj keď je táto plat­forma len v za­čiat­koch, teší sa po­merne veľ­kej ob­ľube. Bež ju teda vy­skú­šať!

Pre viac info sle­duje Styl­lie aj na Fa­ce­bo­oku či Ins­ta­grame.

Komentáre