Deň svä­tého Va­len­tína ne­zna­mená len sladké bon­bo­ni­éry, va­len­tínky a gý­čové ky­tice čer­ve­ných ruží, ale aj spo­ločne strá­vený čas. Ak aj tebe le­zie na nervy kaž­do­ročné vy­mýš­ľa­nie otrav­ných dar­če­kov v po­dobe sr­die­čok, máme pre teba skvelý tip na vý­borný ve­čer vo dvo­j­ici!

Snow an­gel @tben­dina

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

Tento rok sa bude Va­len­tín na Tren­čian­skom hrade niesť v zna­mení di­va­del­ného pred­sta­ve­nia od zná­mej man­žel­skej dvo­j­ice, ktorá si ho­vorí „Cel­kom malé di­vadlo“. Ich hra „Náv­števa mla­dej dámy“ je nie­len po­pu­lárna, ale aj oce­ňo­vaná. Po pred­sta­vení bude žre­bo­va­nie o 3 hod­notné ceny a jednu hlavnú:

2-krát ho­di­nová ma­sáž v cen­tre Ay­ur­ve­dika v No­vom meste nad Va­hom,

2-krát vstup do well­ness cen­tra v ho­teli Eli­za­beth

a 2-krát vstu­penku na di­va­delné pred­sta­ve­nie v Tren­čian­skych Tep­li­ciach v Kur­sa­lone na ko­mé­diu „Meno“, s vý­bor­ným he­rec­kým ob­sa­de­ním- Zu­zana Mau­réry, Ri­chard Stanke či Ka­mil Mi­kul­čík.

Hlav­nou ce­nou je so­báš na Tren­čian­skom hrade pre je­den pár, ktorý sa usku­toční ke­dy­koľ­vek v roku 2018.

Tom­bo­lové lís­tky zís­ka­vajú náv­štev­níci au­to­ma­ticky a za­darmo.

Po odo­vzdá­vaní cien na­sle­duje sľub lásky, fo­te­nie pri ži­vej kve­ti­no­vej fo­to­s­tene a vý­stup na Ma­tú­šovu vežu. Za­čia­tok ak­cie je na­plá­no­vaný na 18:00, av­šak bolo by dobré, keby ste spolu s pria­te­ľom prišli o de­sať či pät­násť mi­nút skôr.

Preži ve­čer na Svä­tého Va­len­tína v ro­man­tic­kých pries­to­roch Tren­čian­skeho hradu so svo­jim dra­hým.

Viac in­for­má­cií náj­deš tu: event

Komentáre