Aud­rey Hep­burn má aj v dneš­nej dobe vplyv na módu. Mi­li­óny žien sa chcú pri­blí­žiť jej vý­ni­močne žen­skej a jem­nej móde, ktorú pre­fe­ro­vala a cí­tila sa v nej po­hodlne. Od­zadu.sk ti pri­náša 8 zá­klad­ných kús­kov podľa Aud­rey, ktoré by ne­mali chý­bať v šat­níku žiad­nej dámy.

1. Čierny ro­lák – čierne tričko

Obi­dva ľahko kom­bi­no­va­teľné kusy ob­le­če­nia, ktoré ni­kdy ne­budú ne­vkusné. Ke­dysi bol ro­lák či čierne tričko ne­od­mys­li­teľ­nou sú­čas­ťou kaž­dej ženy a po dl­hých ro­koch sa vrá­til späť do šat­ní­kov dneš­ných žien. Ro­lák či čierne tričko pat­ria k TOP kús­kom, kto­rými nič ne­po­ka­zíš. Sú žen­ské, jed­no­du­ché a veľmi po­hodlné. Dajú sa no­siť k džín­som, k suk­niam a sú uni­ver­zálne.

large

we­he­ar­tit.com

2. Biela ko­šeľa

Ďalší kú­sok, ktorý ti uľah­čuje ra­ňaj­šie skú­ša­nie veci. Biela blúzka je priam po­vin­nos­ťou a každá žena by ju mala mať v šat­níku mi­ni­málne v dvoch rôz­nych pre­ve­de­niach. Biela blúzka je ľahko kom­bi­no­va­teľná aj k sukni, ale aj k džín­som. Mô­žeš ju no­siť k te­nis­kám, ba­le­rín­kam aj k lo­dič­kám. Je žen­ská, dá sa no­siť aj na bežné no­se­nie, ale aj do práce, na uda­losť či na párty. Vďaka svo­jej ne­ut­rál­nej farbe sa dá kom­bi­no­vať i s rôz­nymi far­bami.

main.original.640x0c

pin­te­rest.com

3. Kva­litné rifle

Ne­mu­síš ich mať 10. Stačí, ak máš vo svo­jom šat­níku je­den či dva kusy dobre pad­nú­cich džín­sov. Dobre pad­núce džínsy sú zá­kla­dom tvojho out­fitu. Vy­ber si džínsy, ktoré sa budú ľahko kom­bi­no­vať i do špor­tova i do ele­gan­tna. Zá­kladné rifle tvojho šat­níku by mali byť modré a čierne. Pri kúpe džín­sov si dá­vaj po­zor na ich pre­ve­de­nie a na to,  či sú s vy­so­kým pá­som alebo bed­rové. Tak sa ti bude ľah­šie kom­bi­no­vať k blúzke, k saku, ro­láku či po­hodl­nému tričku.

1ad74160554de177bce6ec6e3ef1ea2b

we­he­ar­tit.com

4. Lo­dičky

Naj­lep­šie čierne alebo bé­žové. Opäť ľahko kom­bi­no­va­teľné so všet­kými far­bami ob­le­če­nia, jed­no­du­ché a žen­ské. Ho­dia sa aj k ša­tám, či džín­som. Mô­žeš ich kom­bi­no­vať s bie­lou blúz­kou alebo svet­rom. Vhodné sú nie­len do práce, ale aj na párty, či rande.

Audrey-Hepburn

pin­te­rest.com

5. Trenč­kot

Trenč­kot je druh ka­bátu, ktorý sa vy­rába väč­ši­nou z ba­vlny, vlny či kože. Jeho ty­pická vlast­nosť je ne­pre­mo­ka­vosť a odol­nosť. Väč­šina trenč­ko­tov je po ko­lená a je to ne­smr­teľný kú­sok, ktorý pre­slá­vila značka Bur­berry.

wardrobe-essentials-how-to-wear-a-trench-classic1

we­he­ar­tit.com

6. Šaty

Kla­sické, kok­te­i­lové, dlhé krátke. Každá ich mu­síme mať. V ob­dobí, kedy no­sia ženy naj­čas­tej­šie no­ha­vice, je každý od­ha­lený čle­nok alebo ko­leno po­te­še­ním pre opačné po­hla­vie a žena sa na­ozaj pre­zen­tuje ako žena. Exis­tuje vô­bec žena, ktorá by ne­mala v šat­níku šaty?

main.original.640x0c

we­he­ar­tit.com

7. Ka­belka

I keď ja osobne dá­vam pred­nosť lát­ko­vej taške a va­kom, ka­belka malá či veľká by mala byť na­ozaj zá­klad­ným kús­kom tvojho šat­níka. Ak ne­vy­uží­vaš ka­belky každý deň, ur­čite sa ti zídu na po­ho­vor, na špe­ciálnu uda­losť či oslavu. Mô­žeš si vy­brať kla­sickú veľkú shop­per bag čiernu alebo men­šiu bé­žovú. Vý­ber je len na tebe.

Audrey_Hepburn_with_black_Riviera_bag_01

pin­te­rest.com

8. Áč­ková sukňa

Áč­ková sukňa zdô­raz­ňuje tvoje krivky, je veľmi žen­ská a jemná. Je jedno, v akej farbe či v akým vzo­roch ju máš, je ľahko kom­bi­no­va­teľná k jed­no­du­chému tričku či topu.

tumblr_metvmetyBV1r7gwlo

we­he­ar­tit.com

A na zá­ver sa ne­chaj in­špi­ro­vať pár out­fitmi podľa Aud­rey, ktoré sú jed­no­du­ché, no krásne.

db33fdbb8a74407b849bad90e4cf6640

po­ly­vore.com
22a478af661d59e9cb6f49ef5af052b5

pin­te­rest.com
36761e18d2330b55365dc74fbd600cd2

tum­blr.com

 

afdbf80d3ec2d785f559feaea7bc0105

tum­blr.com

Komentáre