Nie kaž­dej z nás bola daná do vienka bez­prob­lé­mová pleť. Tak­mer všetky sme sa s vy­ráž­kami trá­pili v ob­dobí pu­berty, no nie­kto­rým z nás to os­talo aj v do­spe­losti. Mnohé ženy, aj na­priek tomu, že s pu­ber­tou sa už dávno roz­lú­čili, den­no­denne zvá­dzajú aj nie­koľ­ko­ho­di­nový boj so svo­jou ple­ťou. A keďže ja pat­rím me­dzi tie, ktoré čistá pleť ob­chá­dza ob­lú­kom, pri­ná­šam vám zo­pár ove­re­ných rád, ktoré mi buď odo­vzdala ma­mina, alebo som ich ,,ob­ku­kala“ z vlo­gov, blo­gov a po­dobne.

1. Vy­hni sa ne­zdra­vému jedlu!

Táto in­for­má­cia ur­čite nie je ani pre jednu z vás sve­to­borná. Je nad slnko jasné, že na našu pleť vo veľ­kom vplýva to, čo zjeme. Akné či aký­koľ­vek iný kožný prob­lém úzko sú­visí so ža­lúd­kom. Preto by sme mali z nášho je­dál­nička vy­lú­čiť (alebo mi­ni­málne ob­me­dziť) slad­kosti, pra­žené jedlá, slané po­chu­tiny… Slad­kosti mô­žeme na­hra­diť ich zdrav­šími va­rian­tami (napr. Ov­sená sva­činka,) alebo ovo­cím. Tak­tiež by sme mali zvý­šiť prí­jem ze­le­niny. Spo­me­niem tiež, že je dô­le­žité si od­po­zo­ro­vať (prí­padne nav­ští­viť le­kára), či naša pleť ne­re­a­guje ne­priaz­nivo na kon­krétne po­tra­viny, na­prí­klad čo­ko­ládu, ore­chy, či cit­rusy. Ta­kýmto spô­so­bom sa môže pre­ja­vo­vať aler­gia.

2. Pri­jí­maj do­sta­tok te­ku­tín

A ne­mám na mysli Colu, či aké­koľ­vek iné sla­dené ná­poje. Na to, aby sa náš or­ga­niz­mus zba­vo­val ne­čis­tôt, je dô­le­žité pri­jí­mať do­sta­tok čis­tej vody. Sa­motná spe­vácka diva Be­y­oncé sa ne­tají tým, že denne vy­pije ,,hek­to­litre“ vody. Toto od­po­rú­ča­nie tak­tiež zde­lila svo­jím ,,fol­lo­we­rom“ na Ins­ta­grame i druhá vi­ce­miss 2018 – Yas­mine Taty.

3. Ne­za­bú­daj na pra­vi­delný po­hyb

Ni­kto ne­vraví, že mu­síš po­dá­vať olym­pij­ské vý­kony, ale po­hyb by ti ne­mal byť cu­dzí. Na za­čia­tok vy­meň vý­ťah za schody. Už len táto drobná zmena bude nie­len pre tvoju pleť, ale aj pre celé telo veľmi priaz­nivá. Pri­daj k tomu rýchlu chô­dzu a as­poň 10 mi­nút denne na sta­ci­onár­nom bi­cykli, a o pra­vi­delný po­hyb máš po­sta­rané. Ne­mu­síš sa mu­čiť v po­sil­ňovni, ale tak­tiež ne­smieš iba le­žať na gauči pri Ne­tf­lixe.
Skve­lou mi­ni­mo­ti­vá­ciou, ok­rem kraj­šej pleti, sa­moz­rejme, môže byť aj mo­bilná ap­li­ká­cia, ktorá ti bude po­čí­tať kroky, po­scho­dia a pod. Mô­žeš pre­ko­ná­vať vlastné li­mity a nad­sta­vo­vať si laťku stále vyš­šie.

4. Pri­jí­maj vi­ta­míny!

V tomto od­seku sa možno naše ná­zory budú roz­chá­dzať. No re­álne je tak­mer ne­možné pri­jať do­sta­točné množ­stvo ži­vín a vi­ta­mí­nov čisto zo stravy. Preto by sme mali do nášho ran­ného (či ve­čer­ného) ri­tu­álu pri­dať uží­va­nie vi­ta­mí­nov v tab­let­ko­vej forme a kon­krétne siah­nuť po zinku, pro­bi­oti­kách, vi­ta­míne C, D či po b-kom­plex(e). Ok­rem zdrav­šej pleti tieto do­pl­nky pros­pejú i vla­som, nech­tom či trá­via­cemu ústro­jen­stvu.

5. Sta­rost­livo si vy­be­raj koz­me­tické pro­dukty!

To, že ne­jaký pro­dukt vy­ho­vuje ne­ja­kej blo­gerke, vlo­gerke, či tvo­jej ka­ma­rátke, ne­zna­mená, že bude vy­ho­vo­vať aj tebe. Každá z nás má iný typ pleti, každá z nás inak re­a­guje na jed­not­livé látky a každá z nás trávi svoj deň inak. Opäť platí, že je je­dine na tebe, aby si si od­po­zo­ro­vala, ktoré pro­dukty tvo­jej pleti sadnú a nie jej ub­li­žujú.
Sú­streď sa na to, ako sa cí­tiš po na­ne­sení make-upu. Či tvoja pleť dý­cha alebo sa cí­tiš sa prí­liš ,,upat­lano“. Tak­tiež si od­po­zo­ruj, ako tvoja pleť re­a­guje na mydlo, kto­rým sa umý­vaš, či na ple­ťovú vodu, ktorú po­u­ží­vaš. Množ­stvo mi­ce­lár­nych vôd ob­sa­huje al­ko­hol, ktorý môže pleť ro­zdráž­diť a mydlá zas môžu pô­so­biť vďaka par­fu­mom a iným che­mic­kým lát­kam ag­re­sívne. Vhod­nou al­ter­na­tí­vou, ktorá sa osved­čila aj mne, je po­u­ží­vať spr­chové gély, mydlá, mas­tičky, ktoré sú ur­čené pre naj­men­ších.

Ďal­šie rady nad zlato:

Pra­vi­delne si meň náv­liečku po­dušky, na kto­rej spíš (po­kojne aj každý tretí deň).

Urči si je­den ute­rák, ktorý bude IBA TVOJ a bu­deš ho po­u­ží­vať IBA na tvár.

Pra­vi­delne si čisti ap­li­ká­tory, ktoré po­u­ží­vaš pri lí­čení.

A hlavne, ni­kdy sa ne­za­budni od­lí­čiť!

Komentáre