Každý dobre vieme, že veľa ľudí sa hanbí za­čať so se­bou niečo ro­biť. Han­bia sa, že ne­ve­dia ako cvi­čiť, že majú nad­váhu a po­dobne. Veľa ľudí sa drží frázy: „najprv schud­nem, a po­tom pôj­dem cvi­čiť“.

Za­hoď to za hlavu a za­čni cvi­čiť hneď te­raz a bez vý­ho­vo­riek.

V pr­vom rade ťa ne­musí zau­jí­mať či ťa nie­kto sle­duje, alebo že ne­vá­žiš 50 kíl. Ak sa roz­hod­neš, že niečo za­čneš ro­biť, choď za tým a ne­boj sa to do­tiah­nuť do konca. Bude to jedno veľké plus pre tvoj ži­vot a hlavne zdra­vie. Uvi­díš to. Keď sa pre­mô­žeš po pár me­sia­coch, keď na­stane kri­tická chvíľa, že sa ti ne­bude chcieť zis­tíš, že cvi­če­nie ti dá niečo viac. Bu­deš svojho tré­nera i ľudí vo fitku brať ako ro­dinu, ktorá s te­bou maká, pod­po­ruje ťa a tvoje se­ba­ve­do­mie pôjde len vyš­šie. Keď ne­vieš ako, ne­mám prob­lém ti po­môcť. Ne­za­bú­daj, cvi­če­nie môže byť aj zá­ba­vou.    

zdroj: fre­e­pik.com
           

Ur­čite po­znáš tento vý­rok:  “Ži­vot nie je o tom, akú silnú ranu do­ká­žeš os­tat­ným uš­ted­riť, ale o tom, ako sa do­ká­žeš po­sta­viť po ra­nách, ktoré za­siahli teba.

Vý­hody cvi­če­nia:

  • me­nej sa una­víš a vy­dr­žíš viac
  • zlep­šu­ješ si men­tálne fun­kcie
  • od­bú­ra­vaš stres
  • zlep­šu­ješ kon­dí­ciu a fy­zickú zdat­nosť
  • stúpne ti se­ba­ve­do­mie
  • zni­žuje ri­ziko cuk­rovky 2.typu
  • zvy­šuje účin­nosť práce srdca a omnoho viac

    Aj ty mô­žeš takto vy­ze­rať. Kto po­ve­dal, že nie? 🙂

Komentáre