Často som čí­tala o úspeš­ných že­nách, ktoré vstá­vali skoro ráno. Roz­hodla som sa vy­skú­šať to a po 3 týžd­ňoch mô­žem po­ve­dať, že inak to už nech­cem. Zme­nilo mi to ži­vot.

Prvé tri dni boli peklo, keďže som pred­tým vstá­vala me­dzi 8-9, no veľmi rýchlo som si zvykla a dnes je zo mňa ranné vtáča. Tu je 6 vecí, ktoré by ťa mohli mo­ti­vo­vať tiež.

1. Mám čas ob­ja­viť sama seba

Mnohí ľu­dia ni­kdy nič ne­do­siahnu, pre­tože nie sú dosť sú­stre­dení. Je ľahké od­vrá­tiť po­zor­nosť od pod­stat­ných vecí, keď ne­máš sú­stre­denú my­seľ.

A náš mo­zog pra­cuje naj­lep­šie do­obeda. Preto som za­čala cvi­čiť a pra­co­vať skoro ráno. A zrazu sa vy­ho­vá­ram oveľa me­nej.

2. Mám čas na­plá­no­vať si deň

Čím lep­šie si na­plá­nu­jem deň, tým efek­tív­nej­šie vy­uží­vam čas. Nie je nič lep­šie, ako keď o 7 viem, čo chcem uro­biť, o 8 mám od­cvi­čené a o 11 mám na­pí­sané články.

Stocksy_txp3ebd7e04zip000_Small_358179

foto: stocksy.com

3. Ráno je ide­álny čas na osobný roz­voj

Ka­ma­rátky sa často sťa­žujú, že ne­majú na nič čas. Po­sil­ňovňa, škola, muži, ja, ro­dina. Zvy­čajne stí­hajú za je­den deň tak 1-2 z týchto 5 vecí a ja tak často zo­sta­nem na ocot a bez ka­ma­rátky.

Ak sa zo­bu­díš o šies­tej, máš toľko času, že všetko stih­neš s pre­hľa­dom a ešte ti aj zo­stane čas pre seba.

4. Za­čneš ra­ňaj­ko­vať

Často sa ho­vorí, že ra­ňajky sú naj­dô­le­ži­tej­šie jedlo dňa. Zás­tan­co­via pre­ru­šo­va­ného hla­do­va­nia asi ne­budú sú­hla­siť, no ja som to skú­šala a zis­tila som, že viac mi jed­no­du­cho vy­ho­vuje ra­ňaj­ko­vať. A hoci mi to tak vy­ho­vuje, ak som vstá­vala ne­skoro, tak či tak som ra­ňajky ne­stí­hala. Dnes ich stí­ham s pre­hľa­dom a per­fektne mi na­štar­tujú deň.

5. Ro­bia to tak aj úspešné ženy

Väč­šina mo­de­liek, žien z biz­nisu a cel­kovo úspeš­ných ľudí vstáva me­dzi 4:30 a 6:00. Ná­hoda?

elitedaily_luminacold-sleeping1-600x300

foto: stocksy.com

6. Som dva kroky pred os­tat­nými

Mám po­cit, akoby skoré vstá­va­nie to­tálne na­koplo môj po­ten­ciál – kým os­tatní spia, ja mám od­cvi­čené, som na­je­dená, mám na­pí­saný člá­nok a nie­kedy aj za­be­hnu­tých pár ki­lo­met­rov. Cí­tim sa ako su­per­žena.

A tro­chu ma­te­ma­tiky na zá­ver? Denne zís­kam o 2,5 ho­diny viac času. To je 17,5 ho­diny týž­denne, viac ako 70 ho­dín me­sačne a 840 ho­dín ročne. Ešte stále som ťa ne­pre­sved­čila?

Komentáre