Vy­spo­ve­dali sme päť mu­žov vo veku od 19 do 25 ro­kov, aby sme zis­tili, aký majú ná­zor na vzťahy a sex dneš­nej doby. S nie­kto­rými od­po­ve­ďami sa možno sto­tož­níš a nie­ktoré Ťa možno prek­va­pia.

Do­ká­žeš od­had­núť dô­vod, pre ktorý muži naj­čas­tej­šie pod­vedú svoju par­tnerku s inou?

Igor: Dô­vody sú podľa mňa rôzne. Nie­kto to má raz v sebe, ne­váži si to čo má a stále chce vy­skú­šať niečo iné. A nie­kedy sa tá par­tnerka zasa ne­ve­nuje svojmu par­tne­rovi. Má svoje ko­níčky, ka­ma­rátky a často od­mieta sex a jeho to po čase prejde. Keď je to dl­ho­dobé a zistí, že iná s ním flir­tuje, tak pod­ve­die svoju par­tnerku. Ale ur­čite exis­tuje viac dô­vo­dov a každý je in­di­vi­du­álny. No v dneš­nej dobe je aj presne opačný trend, že žena pod­ve­die muža. A prečo to robí ona?

To­máš: Al­ko­hol? Zmena? Chcú skú­siť niečo nové? Ne­viem, ja osobne som to ešte ni­kdy ne­uro­bil.

Du­šan: Pre­tože ich tá druhá fy­zicky viac pri­ťa­huje.

Mi­chal: V tej is­tej si­tu­ácii sa na­chá­dzajú aj ženy, ide o vý­buch emó­cií, pre ne­do­ce­ne­nie na­šej/ich kva­lity, pri dl­ho­do­bej­šom pre­tr­vá­vaní môže na­stať stav, že buď vy­hľa­dá­vajú zá­merne po­te­še­nie u nie­koho iného alebo proste je to zhoda ná­hod, že nie­koho spoz­najú a ne­odo­lajú.

Noro: Ne­chá­pem prečo muži pod­vá­dzajú svoje par­tnerky. Keď mám raz jednu pria­teľku tak som s ňou a sna­žím sa rie­šiť prob­lémy s ňou a nie ute­kať k dru­hej. Ale ak by som mal po­ve­dať pár dô­vo­dov, tak to budú tieto: chcú skú­siť niečo nové iné, pri da­nej par­tnerke sa nu­dia, chýba im niečo po čom tú­žia, al­ko­hol, časté hádky, ktoré vzťahu ne­pro­spie­vajú…

pe­xels.com

Čo si mys­líš o sexe na jednu noc? Majú podľa teba muži a ženy od­lišný ná­zor na sex na jednu noc?

Igor: Sex na jednu noc so že­nou, ktorú stret­neš na dis­ko­téke alebo v bare je podľa mňa ris­kantný, keďže väč­ši­nou taká žena ide presne za tým úče­lom do mesta. Ale ur­čite muži skôr ne­majú prob­lém so se­xom na jednu noc ako ženy.

To­máš: Nie je to môj štýl, ale vô­bec proti tomu nie som. Nie­kedy treba uspo­ko­jiť svoje se­xu­álne túžby a ne­mám proti tomu nič. Áno majú, ale podľa mňa ani tak ne­zá­leží od po­hla­via, ale skôr od osob­nosti člo­veka.

Du­šan: Podľa mňa to je dobrá vec, lebo každý má ne­jaké po­treby. Mys­lím, že to ne­zá­leží od po­hla­via, ale od po­vahy.

Mi­chal: Mám po­cit, akoby bol v dneš­nej dobe pra­vid­lom, no ni­kto sa ne­za­mýšľa nad jeho dô­sled­kami, mož­nými ná­ka­zami, mal by byť s par­tner­kou, ktorá je buď stá­lou par­tner­kou alebo ju veľmi dobre po­znám.

Noro: Keď je člo­vek ne­za­daný, tak prečo nie? Každý z nás má svoje po­treby, ktoré si po­tre­buje pl­niť. Sa­moz­rejme, že na to máme od­lišný ná­zor, pre­tože je zau­ží­vané, že keď má muž veľa se­xu­ál­nych par­tne­riek, tak je fra­jer alebo keď ich má žena, tak je štetka. Môj ná­zor je taký, že keď si ne­za­daný, rob si čo len chceš, je to tvoj ži­vot a rob to, čo ťa robí šťast­ným a ne­zá­leží na tom, či si chlap alebo žena.

pe­xels.com

Čo si po­mys­líš, keď chce mať tvoja par­tnerka po­čas ce­lého aktu zhas­nuté svetlo?

Igor: Na tom nie je nič zlé. Nie je dô­le­žité vi­dieť, ale cí­tiť a pre­ží­vať to.

To­máš: Je to jej roz­hod­nu­tie, po­kiaľ to ne­ovp­lyvní vy­ko­nanú prácu, tak je mi to viac me­nej jedno.

Du­šan: Prav­de­po­dobne je hanb­livá.

Mi­chal: Na to nech od­po­vie par­tnerka, aký má dô­vod na „in­timčo“.

Noro: Že sa hanbí za svoje telo, hanbí sa za ne­jakú úplnú drob­nosť, ktorá nie je podľa jej pred­stáv a z toho po­tom vy­vo­dzuje zá­very, že nie je do­ko­nalá. Ale my muži práve tie chy­bičky krásy mi­lu­jeme.

 

Čo by si po­ra­dil že­nám, ktoré majú pri sexe po­cit ne­is­toty?

Igor: Prečo by mala mať žena po­cit ne­is­toty? Skôr je to na chla­povi, aby tú ženu uspo­ko­jil čo naj­viac.

To­máš: Po­ra­dil by som im asi len to, že po­kiaľ ne­majú čo skrý­vať , tak ne­majú byť prečo ne­isté. Ak aj na­priek tomu sú, tak nech sa o po­ci­toch po­roz­prá­vajú so svo­jím par­tne­rom a vy­rie­šia to spolu.

Du­šan: Buďte se­ba­ve­domé, ne­máte sa za čo han­biť!

Mi­chal: Ne­mys­lite pri tom na bl­bosti, sú­streďte sa na danú chvíľu a ve­nujte sa par­tne­rovi, on vám to oplatí naj­lep­šie, ako vie.

Noro: Za­čať sa o seba viac sta­rať. Pri­jať samú seba, za­čať ak­tívne žiť, pra­vi­delne špor­to­vať, stre­tá­vať sa s ľuďmi, uží­vať si ži­vot a sa­moz­rejme na­ho­diť úsmev lebo ten je pre mu­žov naj­viac prí­ťaž­livý.

Komentáre