Klo­búky sú ob­ľú­be­ným je­sen­ným do­pl­n­kom. No my naň ne­dáme do­pus­tiť ani po­čas zimy. Po­sled­ných pár se­zón pat­ria k štý­lo­vej bodke, ktorá do­ladí celý out­fit. A tých sa s nimi dá vy­mys­lieť na­ozaj mnoho.

Naj­lep­šie je, že nech máš na sebe ako­koľ­vek jed­no­du­chý out­fit, klo­búk mu dodá ten správny šmrnc a hneď vy­ze­ráš štý­lo­vej­šie. Ak hľa­dáš ne­jakú in­špi­rá­ciu, po­zri sa na na­sle­du­júce lo­oky, ktoré ťa na­la­dia na tu správnu je­sennú vlnu.

View this post on Ins­ta­gram

Za­hlad­nilo.

A post sha­red by Dze­neta Be­gic (@dze­neta.be­gic) on

Komentáre