„Naj­väč­šou cho­ro­bou dneš­nej doby je to, že ľu­dia sa ne­cí­tia byť mi­lo­vaní.“

„Ho­vorí sa, že je lep­šie byť chu­dobný a šťastný ako bo­hatý a ne­šťastný, ale čo tak kom­pro­mis ako mierne bo­hatý a ná­la­dový?“

„Chcela by som byť krá­ľov­nou ľud­ských sŕdc, ne­vi­dím sa ako krá­ľovná tejto kra­jiny.“

„Rob to, čo ti ho­vorí srdce.“

„Ro­dina je naj­dô­le­ži­tej­šia vec na svete.“

„To, čo mi naj­viac leží na srdci pri dis­ku­sii o mo­nar­chii je, aby ľu­dia ne­boli ľa­hos­tajní. To je prob­lém. Moje deti raz mu­sia mo­nar­chiu zme­niť.“

„Ne­mys­lím si, že by si veľa ľudí že­lalo, aby som bola krá­ľovná. Mys­lím tým hlavne es­tab­liš­ment, do kto­rého som sa vy­dala. Pre nich som zly­hala. Chcela by som byť krá­ľov­nou v srd­ciach ľudí.“

Komentáre