Každá z nás túži po mi­lom, skve­lom a mi­lu­jú­com mu­žovi. Po nie­kom, kto bude od­daný, kto nás ne­bude od­su­dzo­vať a kto bude spolu s nami krá­čať na ceste ži­vota. Nie­ktoré ho spo­známe už v 20 ro­koch, iné naňho ča­káme o čosi dl­h­šie.

Muži. Ťažko s nimi, ale ťaž­šie bez nich.

30076455463_e5fbdc363a_k

thought­ca­ta­log.com

Vy­ber si správne muža. Ne­buď hneď s pr­vým, ktorý príde a ne­snaž sa ho zme­niť. Na dobré sa oplatí ča­kať a to mno­ho­ná­sobne platí aj v láske. Ne­strá­caj čas s nie­kým, kto sa ne­vie roz­hod­núť, koho ne­zau­jí­maš a ne­všíma si ťa. Ver mi, drahá, že máš oveľa na viac. Viem, že sa nie­kedy stáva, že sa za­ľú­bime do nie zrovna vhod­ného člo­veka pre náš ži­vot. Čo je na tom ale naj­hor­šie je, že my si to uve­do­mu­jeme, ale nič s tým ne­ro­bíme. Po­tom sa náš ži­vot roz­padá, my upa­dáme a hľa­dáme dô­vody prečo. Skús sa za­mys­lieť. Nie je to práve on, kto ti be­rie ener­giu, kvôli kto­rému si smutná a nad kto­rým stále len roz­mýš­ľaš?

Láska by ťa mala ro­biť šťast­nou. Mala by si mi­lo­vať be­z­hra­nične, váš­nivo, no pri­tom za­cho­vať svoju pod­statu. Láska nechce, aby si bola ne­šťastná, smutná a ne­vá­žila si samú seba. Pre­tože taká láska ne­exis­tuje. 

pe­xels.com

Drahá, vy­be­raj si správne. Buď pri­pra­vená na to, že nie kaž­dého, koho stret­neš, bude aj tvo­jím vy­vo­le­ným. Ľahké je sa za­ľú­biť, no mu­síš si uve­do­miť, či ti tento člo­vek do ži­vota na­ozaj pri­náša niečo hod­notné a či si sku­točne šťastná. Naj­skôr sa mu­síš na­učiť žiť sama so se­bou a až po­tom mô­žeš nie­koho hod­not­ného pri­jať do svojho ži­vota. Nie vždy tvoje lásky budú dlhé, nád­herné a bez cha­osu. Nie vždy to bude o pek­ných mo­men­toch a možno si nie­kedy aj pop­la­češ. Ale všetky tvoje vzťahy a lásky ťa na­učia tomu, že bu­deš pri­pra­vená na sku­točnú lásku. Na to, že vieš, koho chceš, vieš, čo si ce­niť a čo nie.

Vy­ber si nie­koho, kto bude na teba po­ze­rať s lás­kou. Kto ne­bude bez­chybný a bude si to uve­do­mo­vať. Vy­ber si nie­koho, kto ne­bude len ho­vo­riť, ale aj ko­nať. Vy­ber si nie­koho, pri kom si sama se­bou a si úp­rimne šťastná. Vy­ber si nie­koho, kto ťa ne­bude chcieť zme­niť. Vy­ber si nie­koho, kto ťa bude ak­cep­to­vať.

Láska je kom­pli­ko­vaná a vždy bude. No je len na tebe, koho pus­tíš do svojho srdca. Ver, že tvoja láska ovplyvní celý tvoj ži­vot. Preto si vy­be­raj po­zorne a uvá­žene.

Bo­juj za svoje šťas­tie.

Za šťas­tie v láske.

Komentáre