Ten, kto za­žil od­miet­nu­tie, tak má po­cho­pi­teľne strach vstú­piť do ďal­šieho vzťahu, pre­tože sa bojí kon­fron­tá­cie a bo­lesti, ak by to znova ne­vyšlo. Sme opatrní, ak máme dať svoje po­mliaž­dené a skľú­čené srdce nie­komu inému, lebo sa obá­vame skla­ma­nia a ne­ús­pe­chu.

Ni­kdy si ne­vy­be­raj nie­koho, kto váha, či chce byť s te­bou, kto si nie je sto per­cen­tne istý, že si pre neho tá pravá. Ne­vy­be­raj si nie­koho, komu je jedno, že si pred ním vy­lie­vaš svoje srdce.

Vy­ber si nie­koho, kto po­zná tvoje ne­dos­tatky a aj na­priek tomu ne­cúvne. Vy­ber si nie­koho, kto vidí na tebe naj­hor­šie veci a ne­zat­vára pred nimi oči. Vy­ber si nie­koho, kto bude ho­vo­riť  „Mi­lu­jem ťa“ s is­to­tou a ľah­kos­ťou, bez toho aby sa mu rozt­ria­sol hlas. Vy­ber si muža, ktorý ťa po­čúva a ne­chá ťa vy­pla­kať sa mu na ra­mene. Vy­ber si toho, kto po­zerá na teba priamo a nie zvr­chu. Vy­ber si osobu, ktorá ti dáva mož­nosť byť sama se­bou a ne­chá ťa ísť vlast­ným tem­pom. Vy­ber si nie­koho, kto ťa ne­bude chcieť zme­niť, ale bude ťa mať rád so všet­kými tvo­jimi chy­bami.

ready-for-relationship-800x400

foto: eli­te­daily.com

Za­slú­žiš si nie­koho, kto ťa ne­opustí pri pr­vom ná­znaku prob­lé­mov, kto ne­odíde, keď ho bu­deš po­tre­bo­vať naj­viac, pre­tože sku­točná láska ťa ne­opustí, ale zo­stane s te­bou v dob­rom aj v zlom.  Pravá láska je sil­nej­šia ako túžba roz­lú­čiť sa. Ozaj­stná láska sa ni­kdy ne­o­spra­vedl­ňuje za svoju silu, za to, že svieti tak jasne.

Ten správny člo­vek ťa bude mať rád bez za­vá­ha­nia. Bude ťa mi­lo­vať di­voko a bez akých­koľ­vek po­chyb­ností, že si naj­lep­šou oso­bou, akú kedy stre­tol. Bude ťa boz­ká­vať tak, že ne­vz­budí žiadne po­doz­re­nie, že by to ne­bol ten pravý. Bude ťa ob­jí­mať hrdo a bez toho, aby si mala ne­jaké po­chyb­nosti o ňom. Bude ťa dr­žať vo svo­jej zá­chran­nej sieti a ne­do­volí, aby sa nie­kedy pre­trhla.

Vy­ber si nie­koho, kto ťa bude mi­lo­vať bez obáv. Kto bude kri­čať, ako veľmi ťa mi­luje, na­miesto toho, aby len šep­kal. Vy­ber si nie­koho, kto má vždy ruku pri­pra­venú, aby ťa chy­til, kto sa ni­kdy na teba ne­po­zerá za­mra­čene, ale s les­kom v očiach. Vy­ber si toho, kto ho­vorí: „Mi­lu­jem ťa vo všet­kom, čo ro­bíš“. Vy­berte si osobu, ktorá ťa mi­luje kaž­dým ató­mom vo svo­jom tele a ktorá bude ho­vo­riť mi­lu­jem ťa, už len jed­no­du­chým do­ty­kom. Vy­berte si nie­koho, kto ťa mi­luje a ni­kdy ťa opustí. Vy­ber si muža, ktorý sa ne­bojí mi­lo­vať tak úžasnú osobu, kto­rou si ty.

Komentáre