Pri te­le­fo­náte s ka­ma­rát­kou jej vra­víš, že si už na ceste, no stále se­díš doma a vy­be­ráš si out­fit.

Pria­te­lia ťa rad­šej všade po­šlú o pol­ho­dinu skôr, pre­tože ve­dia, že aj tak prí­deš ne­skôr.

Prí­deš ne­skôr, no si to­tálne stra­tená.

Ako­náhle nie­kam ko­nečne prí­deš na­čas, všetci na teba len udi­vene zí­zajú a pý­tajú sa ťa, čo tam ro­bíš tak skoro.

Mi­mo­cho­dom, fráza na­čas pre teba zna­mená, že stále máš ešte 10 mi­nút čas.

zdroj: unsp­lash.com

Keď opäť pí­šeš ka­ma­rá­tom, že meš­káš, sna­žíš sa vy­mys­lieť si ne­jaký dobrý dô­vod. No oni ťa už dobre po­znajú …

Te­raz sa však už len ospra­vedl­níš za svoj ne­skorý prí­chod. Všetci ale ve­dia, že je to zby­točné.

Raz za čas sa ti na­ozaj po­darí ko­nečne nie­kam ísť na­čas, no sa­moz­rejme musí byť záp­cha alebo mi­ni­málne apo­ka­lypsa. To zna­mená, že aj tak opäť bu­deš meš­kať. Nič nové.

Tvoje vý­ho­vorky ohľa­dom meš­ka­nia vy­znie­vajú ne­prav­divo. Ne­našla si tú re­štau­rá­ciu, ne­ve­dela si nájsť dobré miesto na par­ko­va­nie, ne­mala si čas…

Všetci však ve­dia, že si aj tak po­ze­rala se­riál do po­sled­nej mož­nej mi­núty.

Aj keď už máš ko­nečne ne­jaký dô­vod na to, že meš­káš, ni­koho to ne­zau­jíma, pre­tože sú na tvoje meš­ka­nie zvyk­nutí.

Nie­kto ti raz po­ve­dal: Je­diný deň, kedy si ne­meš­kala, bol ten, kedy si sa na­ro­dila. Veľmi vtipné.

zdroj: pe­xels.com

Ne­priz­náš si však, že meš­káš. Rad­šej ho­vo­ríš, že tvoj čas prí­chodu je ide­álny.

Na­sta­víš si všetky  možné ho­diny o nie­koľko mi­nút do­predu, no ani to ne­po­máha. Na­miesto toho si po­vieš: Mám ešte stále päť mi­nút čas!

Si expert­kou v naj­tich­šom ot­vá­raní dverí a do­ká­žeš vstú­piť do miest­nosti bez toho, aby si ťa nie­kto vši­mol. Máš v tom prax už zo školy.

Ak sa jedná o niečo na­ozaj dô­le­žité, na­prí­klad mu­síš nie­kam od­le­tieť, rad­šej sa na le­tisko vy­be­rieš o dve ho­diny skôr, pre­tože vieš, že len tak tam prí­deš na­čas.

Tvoj ži­vot sa úplne zmení, keď na­stane letný čas.

Ľu­dia ťa všade pre is­totu po­šlú o pät­násť mi­nút skôr.

Bu­deš meš­kať stále, ne­zá­leží na tom, kam sa vy­be­rieš. Aj te­raz už meš­káš, pre­tože na­miesto toho, aby si od­išla z domu si si pre­čí­tala tento člá­nok 🙂

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre