Nech sa sna­žíme ako­koľ­vek, ži­vot nie je ľahký. A aj keď sa ma­xi­málne sna­žíme ustrá­žiť si ho, vždy si pre nás pri­praví ne­jaké prek­va­pe­nie.

Mení sa tak rýchlo, že to ob­čas ani ne­pos­treh­neme a tých vi­di­teľ­ných zmien sa často bo­jíme. Strach je však v tomto prí­pade zby­točný. Zme­nám sa jed­no­du­cho nedá vždy vy­hnúť. Zmena síce môže byť aj ne­prí­jemná, po čase však všetko opäť za­padne na svoje miesto. Je preto dô­le­žité na­učiť sa ne­bo­jo­vať proti všet­kému. Čím viac to­tiž bu­dete proti ply­nu­tiu času a zme­nám bo­jo­vať, tým viac ub­li­žu­jete sebe.

Ako­náhle prij­mete fakt, že ves­mír má všetko na­plá­no­vané tak, ako to má byť, uľaví sa vám. Ve­do­mie, že na­po­kon všetko za­padne na svoje miesto vám po­môže pre­stať sa báť. Ne­mať strach však ne­zna­mená za­spať na vav­rí­noch. Na zmenu a jej ná­sledky sa treba pri­pra­viť. Ak ste si všimli týchto 7 zna­mení, bude múdre, ak bu­dete v strehu.

Do vášho ži­vota to­tiž pri­chá­dza niečo na­ozaj veľké.

Synch­ro­ni­cita

Čo to vô­bec zna­mená? Ide o drobné zmeny, ktoré však majú hl­boký vý­znam. Je ľahké ich pre­hliad­nuť, ak sa však po­riadne sú­stre­díte, iste si ich všim­nete. Na­prí­klad, náj­dete niečo presne v čase, keď to naj­viac po­tre­bu­jete. Alebo vám možno budú ne­us­tále pri­chá­dzať do cesty rov­naké veci. Aj keď ta­kému nie­čomu ne­mu­síte pri­kla­dať hl­boký spi­ri­tu­álny vý­znam, ve­dzte, že sa okolo vás niečo deje.

Ne­po­koj

Ak člo­vek urobí vo svo­jom ži­vote vý­raznú zmenu a vy­dal sa na novú cestu, zrazu sa vy­tr­hol zo svo­jej zóny kom­fortu a na­chá­dza sa na hra­nici me­dzi nad­še­ním a ne­is­to­tou. Z toho by bol ner­vózny há­dam každý. Ne­buďte na seba prí­liš tvrdí a rad­šej po­čkajte, kým sa všetko ustáli.

Photo by Aj Gar­cia on Unsp­lash

Po­cit, že ste stra­tení

Nech sa sna­žíme ako­koľ­vek, skôr či ne­skôr každý raz bude če­liť po­citu, že stra­til pevnú pôdu pod no­hami. Ži­vot sa ob­čas tak za­motá, že sa zdá, ako keby ani jedna z ciest, kto­rou sa chceme vy­dať, akosi ne­mala zmy­sel. V ta­kých chví­ľach sa ne­raz od­vra­ciame aj od ľudí, ktorí sú nám ináč blízki. Ne­pod­dá­vajte sa však me­lan­chó­lii. Kon­takt s ro­di­nou a pria­teľmi vám môže po­môcť po­cit stra­te­nosti pre­ko­nať.

Otrá­ve­nosť

Zrazu vás každý a všetko otra­vuje. Je ale dô­le­žité uve­do­miť si, že zo­tr­vá­va­nie v tomto stave vám ni­jako ne­po­môže. Otrá­ve­nosť sa čo­skoro zmení na frus­trá­ciu a po­dráž­de­nosť. Upo­kojte sa a po­kúste sa vy­hnúť im­pul­zív­nemu ko­na­niu. Im­pul­zív­nymi ak­ci­ami to­tiž len vy­vo­láte re­ťa­zovú re­ak­ciu, ktorá spô­sobí len viac hnevu.

Photo by Ra­wpi­xel on Unsp­lash

Po­cit izo­lá­cie

Bi­čo­vať sa a tres­tať sa osa­me­los­ťou vám tak­tiež ni­jako ne­po­môže. Po­kúste sa o se­ba­ref­le­xiu, uve­domte si, čo vám svet po­núka a čo po­nú­kate vy svetu. Ak po­tre­bu­jete po­moc, ob­ráťte sa na svo­jich najb­liž­ších. Je dobré do­ká­zať od nich pri­jať radu.

Pre­mýš­ľa­nie nad mi­nu­los­ťou

Keď če­líme zmene, kto­rej sa bo­jíme, pri­kráš­ľu­jeme si mi­nu­losť a trá­vime prí­liš veľa času pre­mýš­ľa­ním nad ňou. Aj keď sa zdá, že mi­nu­losť je akousi is­to­tou, je to len ilú­zia. Na­miesto in­ves­to­va­nia ener­gie do nie­čoho, čo už ne­mô­žete zme­niť ani vrá­tiť, sú­streďte svoje sily na to, ako čo naj­lep­šie zvlád­nuť to, čo máte pred se­bou.

Photo by Kip­ras Stre­i­mi­kis on Unsp­lash

Ha­zar­do­va­nie

Aj keď je si­tu­ácia ná­ročná, faj­če­nie či po­pí­ja­nie vám ju ne­po­môže efek­tívne pre­ko­nať. To, čo vám sku­točne po­môže, je po­cho­pe­nie a pod­pora od ľudí, na kto­rých vám zá­leží.

Zmena nie je dô­vo­dom na strach. Zmena je čas na to, aby ste pri­jali vý­zvu a na­učili sa niečo nové o sebe a o svete.

zdroj: the­minds­jour­nal

Komentáre