Už dávno ne­pred­sta­vujú „tie dni“ ženy tému, o kto­rej by sa ne­ho­vo­rilo. Práve na­opak – ho­vorí sa o nich čím ďa­lej, tým viac. Na jed­nej strane exis­tuje množ­stvo žen­ských ma­ga­zí­nov, ktoré po­nú­kajú rady ako bo­jo­vať proti kŕ­čom a bo­lesti, no a na strane dru­hej vzniká aj množ­stvo ilus­trá­cií po­pi­su­jú­cich to, čo žena po­čas týchto „po­vest­ných“ dní pre­žíva. A tú sú tie naj­lep­šie 🙂 

#1 Lo­rem Ip­sum is sim­ply dummy text of the prin­ting and ty­pe­set­ting in­dus­try. 

#2 Lo­rem Ip­sum is sim­ply dummy text of the prin­ting and ty­pe­set­ting in­dus­try. Lo­rem Ip­sum has been the in­dus­try’s stan­dard dum­my­text ever since the 1500s

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

Komentáre