Po­čas leta ženy ob­ľu­bujú oveľa viac vlasy zop­nuté ako roz­pus­tené. Ne­za­va­dzajú v tvári a nie je v nich také teplo. Kla­sický cop je tro­cha nuda, tak ho skús ozvlášt­niť na­prí­klad za­ple­ta­ním. 

Aj na oby­čajný cop sa dá vy­mys­lieť množ­stvo kre­ácií a vy­ča­ro­vať z neho pekný účes. Niet lep­šej in­špi­rá­cie ako vi­deo­ná­vody, vďaka kto­rým presne vieme, ako na to. Známa you­tu­berka Abby Smith ti vo vi­deu niž­šie ukáže 7 ti­pov na to, ako z ta­kého copu ľahko vy­ča­ro­vať niečo kre­a­tív­nej­šie. Pá­čia sa ti ta­kéto va­rianty?

Komentáre