Je to jed­no­du­ché a zá­ro­veň kom­pli­ko­vané. Pri­znám sa, že nie vždy viem. Nie vždy som ve­dela. Je to vlastne cel­kom ťažké. Na jed­nej strane sa nám páči, no na dru­hej ne­chá­peš, ako si môže do­vo­liť niečo také po­ve­dať. Zvláštni, tí muži. Alebo chlapci. Tak teda? Ako vieme, že ran­díme či cho­díme s mu­žom, alebo je to len chla­pec?

 • Muž ťa nez­ha­dzuje pred tvo­jimi pria­teľmi či ro­di­nou. Chlap­covi je to jedno. Nemá prob­lém ťa zo­smieš­niť.
 • Chla­pec rieši svoje prob­lémy al­ko­ho­lom. Muž ra­ci­onálne.
 • Chla­pec ne­us­tále po­zerá te­le­ví­ziu a hrá hry. Muž je i hravý, ale ne­za­búda byť kre­a­tívny a číta. Veľa.
 • Chla­pec nemá prob­lém ho­vo­riť o tebe. Od­porne. Muž ne­oho­vára.
 • Muž vie, čo je to za­cho­vať sú­kro­mie a ne­pý­šiť sa ne­us­tále no­vými ve­cami. Chla­pec ide do po­sil­ňovne a hneď je fotka na ins­ta­grame.
 • Muž sa vie po­sta­rať o teba, ak vidí, že i ty sa vieš po­sta­rať o seba. Chla­pec sa o teba ne­pos­tará v žiad­nom prí­pade. Vraj si dosť se­bes­tačná.
 • Muži sa pý­tajú na tvoje po­city. Do­konca i po­čú­vajú. Chlap­covi je to vlastne jedno.
 • Chla­pec chce dievča na jednú noc. Muž chce ženu na celý ži­vot.
 • Chla­pec bude s te­bou vždy, keď ti bude dobre. Muž aj vtedy, ak ti bude do plaču.
 • Chlapci sú drsní. Muži sa ne­han­bia pla­kať.
  tom-hardy-for-desktop
  zdroj: wall­pa­persdsc.net

Ve­rím, že stále exis­tujú muži. Áno, tí gen­tle­mani. Tí, ktorí nás po­čú­vajú, ot­vo­ria nám dvere. Tí, ktorí mi­lujú a chcú ospe­vo­vať lásku. Tí, čo si nás vá­žia a ve­dia, že pravda nie je ukrytá v al­ko­hole. Tí, ktorí chcú sku­točné ženy. A tí, ktorí si tie ženy i vá­žia.

Mi­lu­jeme ich. Sú stále me­dzi nami. Mys­lím si, však, že pravý muž sa dá ro­zo­znať veľmi rýchlo. Je to sprá­va­nie, sú to slová a hlavne činy. Av­šak stále to nie je jed­no­du­ché. Od­po­veď vlastne ne­exis­tuje. Po­cho­píš to. Ne­ho­vo­rím, že hneď na za­čiatku. Veľa z nás to zistí až vtedy, keď sme skla­mané. Pre­tože je už prí­liš ne­skoro.

Nájdi si pro­sím pra­vého muža.

Za­slú­žiš si ho.

No ty ne­za­budni byť pra­vou že­nou. 

Komentáre