Po­znám takú ženu. Takú, ktorá je sin­gle a dúfa, že raz nájde svojho muža a budú žiť šťastne. Ta­kého, ktorý ju by ju chá­pal, ktorý by jej bol opo­rou, ktorý by ve­del, ako sa má sprá­vať.

No stretla som aj s tým, že silné ženy sú sin­gle. A vieš prečo? Pre­tože od­chá­dzajú od­tiaľ, kde sa cí­tia nech­cené. Ve­dia, kedy majú od­ísť, aby si za­cho­vali svoju hr­dosť. 

Ne­cháp ma zle, možno ty po­znáš ženy, ktoré sú silné, sta­točné a majú úžas­ných mi­lu­jú­cich par­tne­rov. Ja tiež ve­rím, že také exis­tujú.

Av­šak v nie­kto­rých prí­pa­doch je lep­šie byť šťastná a sin­gle ako byť ne­šťastná a za­daná. 

zdroj: unsp­lash.com

Silná žena si toho mu­sela veľa pre­žiť, veľa pre­pla­kať a veľa krát sa mu­sela zbie­rať z dna. Ob­di­vu­jem také ženy. Tie ženy, ktoré sa ne­vzdá­vajú, ktoré idú ďa­lej za svo­jím snami, ktoré hrdo krá­čajú vpred a ktoré sa ne­boja če­liť vý­zvam.

Ale … veď také úžasné ženy ne­môžu byť samé! Re­a­lita je taká, že veru môžu. Môžu, pre­tože presne ve­dia, čo chcú. Sú se­ba­ve­domé, ve­dia akú majú hod­notu, čo si za­slú­žia a čo nie, ve­dia kedy sa majú sna­žiť a na­opak, kedy sa pre­stať sna­žiť. 

Ony sa neh­rajú na do­spelé, ony také sú. Spo­loč­nosť a okol­nosti ich pri­nú­tili, aby po­cho­pili ži­vot (oveľa) skôr, ako ich ro­ves­níčky.

Ži­vot ich na­učil, ako sa majú za­cho­vať v jed­not­li­vých si­tu­áciach, ako majú vy­stu­po­vať na ve­rej­nosti a ako byť žen­skou, než­nou, no zá­ro­veň psy­chicky sil­nou že­nou.

Ta­kéto ženy si veľmi ťažko hľa­dajú mu­žov. Pre­tože ony tiež hľa­dajú sku­toč­ných mu­žov, sku­toč­ných hr­di­nov dneš­ného sveta. Ne­hľa­dajú ta­kých, čo im znova zlo­mia srdce alebo ta­kých čo im budú dá­vať na javo to, že tu nie je ich miesto. Hľa­dajú ta­kého, ktorý by im dal úp­rimnú lásku.

zdroj: pe­xels.com

Pro­sím, ak takú náj­deš, ne­strať ju. 

Pro­sím, ak takú náj­deš, po­núkni jej svoje srdce. 

Pro­sím, a takú náj­deš, ne­zlom jej srdce. 

Pro­sím, ak takú náj­deš, sta­raj sa o ňu. 

Komentáre