Ba­ran – Ne­ná­vi­díš ru­tinu a ľahko sa za­čneš nu­diť. Vo svo­jom par­tne­rovi do­ká­žeš vy­vo­lať po­cit, že nie je pre teba dosť dobrý, že ťa ne­baví a to aj na­priek tomu, že sa vše­možne snaží aby si bol/a šťastný/á.

BýkSi tvrdo­hlavá/ý. Všetko chceš podľa seba a od­mie­taš si sad­núť so svo­jim par­tne­rom a do­hod­núť sa na ne­ja­kom kom­pro­mise, ktorý by vás oboch uro­bil šťast­ným, pre­tože si stále sto­jíš za svo­jim.

Blí­že­nec – Vy­hý­baš sa roz­hod­nu­tiam. Stále ne­chá­vaš svojho par­tnera aby vy­bral miesto, kde bu­dete jesť, film, aký bu­dete po­ze­rať, či na­plá­no­val vý­let kam pôj­dete. Bo­jíš sa pre­vziať zod­po­ved­nosť za svoje roz­hod­nu­tia a ne­chá­vaš to na par­tne­rovi.

zdroj: pe­xels.com

Rak – Si prí­liš mierna/y. Ni­kdy nek­ri­číš, ne­há­daš sa a stále ustu­pu­ješ. Sú­hla­síš so všet­kým, čo na­vrhne, a to zväčša len preto aby si sa mu za­pá­čila čo naj­viac, pri­čom strá­caš svoju au­ten­tic­kosť.

Lev to , čo si os­tatní mys­lia je pre teba naj­dô­le­ži­tej­šie. Do­predu usmer­ňu­ješ fra­jera/fra­jerku ako sa má sprá­vať pred tvo­jou par­tiou, ro­bíš si s ním/ňou ko­pec fo­tiek, kým ne­vy­be­rieš jednu najk­raj­šiu, aby si ju za­ve­sil/a na ins­ta­gram. Jed­no­du­cho ti viac zá­leží na tom ako tvoj vzťah vy­zerá z vonku, na­miesto toho ako sa v ňom obaja cí­tite.

Panna – dr­žíš si od­stup. Keď dôjde k se­ri­óz­nym té­mam, sna­žíš sa uro­biť si z toho srandu, a to len preto aby si ne­mu­sela uká­zať sku­točné po­city, a to ako si zra­ni­teľná/ý.

Váhy – si veľmi po­doz­rie­vavá/ý. A k tomu aj žiar­livá/ý. Bo­jíš sa, žeby ťa tvoj par­tner mo­hol ne­jako zra­diť alebo ne­daj­bože pod­viesť. Preto ho často špe­hu­ješ na so­ciál­nych sie­ťach, alebo si tajne prej­deš jeho/jej sms.

zdroj: unsp­lash.com

Škor­pión – ne­ve­ríš ni­komu. Rad/a si ne­chá­vaš ta­jom­stvá pre seba. Bo­jíš sa, žeby sa tvoj par­tner mo­hol zľak­núť nie­kto­rej časti tvo­jej mi­nu­losti. Rad­šej zme­níš tému keď príde na niečo, o čom nech­ceš ho­vo­riť.

Stre­lec – bo­jíš sa zá­väzku. Pred­stie­raš, že ne­máš emó­cie, ktoré možno (väč­ši­nou) aj cí­tiš. Si zvyk­nutá/ý byť sama/sám. Sna­žíš sa odo­hnať od seba ľudí, aby ti ne­mohli ub­lí­žiť.

Ko­zo­ro­žec – si uzav­retá/ý. Dr­žíš si emó­cie pre seba a po­kiaľ ti niečo vadí, alebo ťa ob­ťa­žuje, sna­žíš sa s tým vy­spo­ria­dať sama/sám, na­miesto toho aby si o tom vra­vel/a svojmu par­tne­rovi. Chceš všetko ro­biť sám/sama, pre­tože si mys­líš, že ne­pot­re­bu­ješ ni­koho.

zdroj: unsp­lash.com

Vod­nár –  si ne­pred­ví­da­teľná/ý. Trvá ti prí­liš dlho kým od­pí­šeš a ne­ča­kane ru­šíš plány. Od os­tat­ných oča­ká­vaš, že sa budú sprá­vať ukáž­kovo, no ty sám/sama sa tak ne­sprá­vaš. Ne­vy­na­lo­žíš toľko úsi­lia pre par­tnera, koľko on vy­na­kladá pre teba.

Ryby- mi­lu­ješ drámu. Často pred­po­kla­dáš ten naj­horší možný sce­nár a ro­bíš z ko­mára so­mára. Par­tne­rovi ne­ne­cháš mož­nosť niečo vy­svet­liť, pre­tože sa na neho na­hne­váš ešte pred tým, než sa o to vô­bec po­kúsi. A to aj v prí­pade, keď ne­uro­bil nič zlé.

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre