Láska ni­kdy ne­zo­miera pri­ro­dze­nou smr­ťou. Zo­miera, pre­tože ne­vieme, ako ži­viť jej zdroj. Zo­miera na našu sle­potu, na naše chyby, na naše zrady. Zo­miera na cho­roby a rany.

Žena lásku cíti cez do­tyk. Cíti lásku, keď si tu pre ňu. Keď jej zo­tie­raš slzy z tváre. Keď ob­di­vu­ješ jej malé jazvy. Jej ne­do­ko­na­losti. Jej chyby. Vie, že pri tebe môže od­lo­žiť svoj štít, pre­tože vtedy ju ob­jí­meš ešte pev­nej­šie.

Cí­tiš jej lásku, vní­maš jej krásu a máš po­cit, že je ne­na­hra­di­teľná. Keď si s ňou, je len ona. Ne­po­ze­ráš dru­hým oč­kom po iných mož­nos­tiach. Pre­tože vieš, že je to len ilú­zia.

zdroj: unsp­lash.com

V srdci to­tiž vieš, že v sku­toč­nosti iná mož­nosť ne­exis­tuje.

Vieš, že žiadna iná mož­nosť ťa ne­us­po­kojí, žiadna iná mož­nosť ťa ne­bude ni­kdy tak in­špi­ro­vať, ako ťa in­špi­ruje ona. Vieš, že ti môže ub­lí­žiť, no tiež vieš, že za to ri­ziko stojí. Že je viac ako tvoja pý­cha, strach či ego.

Láska je su­rová. Pri­náša ťažké emó­cie. Hádky. Vý­zvy, ktoré ťa môžu zlo­žiť k zemi, ale aj po­su­núť ďa­lej. Láska môže byť frus­tru­júca. No ty vieš, že takto je to v po­riadku. Pre­tože toto je prob­lém, ktorý chceš v ži­vote mať.

zdroj: unsp­lash.com

Ne­bo­jíš sa bu­dúc­nosti. Ne­bo­jíš sa usa­de­nia sa. Vieš, že toto nie je ko­niec tvo­jej slo­body, je to len za­čia­tok. Láska k žene si vy­ža­duje obetu. Vy­ža­duje si čas, vy­ža­duje si tvoje po­ro­zu­me­nie.

Láska je byť verný, keď veci ne­fun­gujú podľa pred­stáv. Láska zna­mená zo­stať, keď by si naj­rad­šej od­išiel. Mi­lo­vať zna­mená, keď ne­do­vo­líš svo­jim dé­mo­nom zni­čiť to krásne me­dzi vami – tú su­rovú, do­ko­nale ne­do­ko­nalú lásku.

Komentáre