Každý z nás má svoje silné stránky, kto­rými vieme pri­tiah­nuť po­zor­nosť opač­ného po­hla­via. A po­ve­dzme si pravdu, aj keď ne­ve­ríme ho­ro­sko­pom na 100%, kto si rád ne­pre­číta niečo sebe? Po prí­pade o člo­veku, kto­rého po­zná?

 • Ba­ran – jeho Vá­šeň

Ba­rana bu­deš na­sle­do­vať po zvy­šok svojho ži­vota. Sú ne­zá­vislí a im­pul­zívni, pri­čom ti do ži­vota vnesú po­riadne vzrúšo. Aj keď v ňom možno ne­zos­tanú, ve­dia na­ro­biť po­riadny roz­ruch a za­bú­dať na neho bu­deš len veľmi ťažko. Sta­neš sa ot­ro­kom ich tú­žob a bu­deš sa chcieť zú­čast­niť na jeho dob­ro­druž­stvách.

 • Býk- jeho úspech

Exis­tuje niečo prí­ťaž­li­vej­šie ako muž či žena, ktorá do­káže uro­biť na­ozaj všetko?

Vďaka svo­jej vy­trva­losti, sú Býci pre­dur­čení do­siah­nuť úspech v kaž­dom od­vetví, kde si zau­mie­nia. Síce o nich ne­ho­vo­ria, ale mô­žeš si byť istý, že ich majú zo­pár za se­bou.  Ve­dia byť sta­rost­liví a na svo­jich par­tne­roch ne­šet­ria. Chcú im do­priať všetko, po čom tú­žia. Radi sa ob­klo­pujú krás­nymi ve­cami a ty bu­deš jed­nou z nich.

zdroj: unsp­lash.com
 • Blí­že­nec– jeho múd­rosť

Na svoje roz­prá­va­nie ťa ne­po­chybne do­kážu na­mo­tať práve Blí­ženci. Po­kiaľ máš rád prí­behy a dlhé nočné roz­ho­vory, s tý­mito ľuďmi sa ich ne­bu­deš ve­dieť na­ba­žiť. Ok­rem ich šarmu, však majú cel­kom os­trý ja­zyk. Nie­kedy ním ve­dia ub­lí­žiť, ale ospra­vedl­niť sa prídu hneď ako si to uve­do­mia. Ich pre­lie­tavá po­vaha ich robí ne­po­la­pi­teľ­nými a žia­dú­cimi. Ni­kdy pri nich to­tiž ne­vieš, či sa ne­sta­neš len ďal­šou his­tor­kou v ich prí­behu.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk
 • Rak- jeho ne­pred­ví­da­teľ­nosť

Ra­kov naj­lep­šie vy­sti­huje slovné spo­je­nie „ pred­ví­da­teľne ne­pred­ví­da­teľní“. Ni­kdy ne­vieš, čo pri nich do­sta­neš. Raz sú vrelí, po­tom chladní. Jemní a vzá­pätí tvrdí, na­via­zaní alebo si dr­žia od­stup. Pri­ťa­ho­vať ťa na ňom bude ich di­vo­kosť. Ich po­vaha pri­náša aj ne­vý­hodu, kto­rou je ne­roz­hod­nosť. Raka je tak ťažké mi­lo­vať, ako aj opus­tiť.

 • Lev- jeho šarm

Lev je presne ten člo­vek, kto­rého si hneď všim­neš. Vy­ža­ruje ne­sku­točný šarm a pri­ťa­huje ťa akousi mag­ne­tic­kou si­lou. Práve vďaka to­muto majú dobre vy­vi­nutú schop­nosť flir­to­vať a zís­kať toho, kto sa im za­páči. A práve vďaka to­muto im často na­ras­tie ego. Po­tre­bujú ne­us­tálu po­zor­nosť svojho par­tnera. Preto mu ju rad­šej daj, pre­tože pri známke ne­zá­ujmu by si mo­hol nájsť rýchlo náh­radu.

zdroj: pe­xels.com
 • Panna- jeho in­te­li­gen­cia

Ak aj teba zaujme člo­vek s dob­rým moz­gom, ur­čite ho náj­deš v panne. Nie je nič tak prí­ťaž­livé ako in­te­li­gen­cia, kto­rou oplýva. Do­káže vy­rie­šiť aký­koľ­vek prob­lém a to nie len v práci ale aj na ulici. Je aser­tívny a lo­aja­lita mu ne­robí prob­lém. Ne­boja sa vý­ziev a budú bo­jo­vať za tých, kto­rých mi­lujú.

 • Váhy- jeho cit­li­vosť

Ak chceš nie­koho, kto by ťa ve­del po­cho­piť do hĺbky, vy­hľa­daj práve Váhy. Sú veľmi em­pa­tický a majú ne­sku­točnú schop­nosť po­ro­zu­mieť dru­hým. Ak však hľa­dáš nie­koho, kto nad te­bou bude dr­žať ne­us­tálu kon­trolu, rad­šej si s nimi ne­za­čí­naj. Práve na­opak. Váhy ťa ne­chajú žiť, a po­čkajú si na to kedy bu­deš po­tre­bo­vať hl­bokú kon­ver­zá­ciu o svo­jich po­ci­toch a emó­ciách.

 • Škor­pión- jeho zá­had­nosť

Ľu­dia na­ro­dení v tomto zna­mení majú svoju temnú stránku. Práve tá môže byť ne­sku­točne prí­ťaž­livá. Nie­kedy ťa však vie spá­liť skôr, ako ťa oča­riť. Ak rada vy­hľa­dá­vaš kom­pli­ko­vané vzťahy plné vzo­stu­pov a pá­dov, škor­pión je zna­me­nie presne pre teba. Ver, že keď bude dobre tak to bude stáť na­ozaj za to. Láska k nim je však ná­vy­ková, preto si daj po­zor aby ťa  úplne ne­po­hl­tila.

 • Stre­lec– jeho lás­ka­vosť

Ak ťa pri­ťa­hujú prí­jemný a pri­ro­dzene jemní ľu­dia, náj­deš ich práve v Strel­covi. Práve on ťa očarí svo­jou ot­vo­re­nos­ťou a lás­ka­vos­ťou, pri­čom ne­bude mať prob­lém ho­vo­riť o sebe a svo­jich po­ci­toch. Av­šak mu­síš si zvyk­núť na to, že rov­nako dô­ver­čivý vie byť k via­ce­rým ľu­ďom zá­ro­veň. Hľa­dajú úp­rim­nosť, a tak keď sa mu roz­hod­neš nie­kedy kla­mať, buď pri­pra­vená na to, že spáli všetky mosty.

zdroj: pe­xels.com
 • Ko­zo­ro­žec- Jeho po­koj

Ko­zo­ro­žec je pri­ro­dzene stály člo­vek, ktorý si stojí za svo­jimi ná­zormi a uc­tieva isté hod­noty. Os­tat­ným sa ne­ot­vá­rajú ľahko a sú dosť kon­zer­va­tívni, čo však pri­núti ľudí há­dať, kým vlastne sú. A kto by ne­mi­lo­val zá­hady? Sú váš­niví, keď sa roz­hodnú ísť po nie­čom, čo na­ozaj mi­lujú. Ale dru­hou stra­nou lásky je ne­ná­visť, takže buď opatrná.

 • Vod­nár- jeho vtip

Ľu­dia na­ro­dení v zna­mení vod­nára sú oča­ru­júci bez toho aby si to uve­do­mo­vali.V sku­toč­nosti nie sú veľmi zdvo­rilí čí jemní, práve na­opak. Majú sklony k tomu, aby si že­lali byť nie­kým iným, av­šak najp­rí­ťaž­li­vejší sú práve vtedy, keď sú sami se­bou. Ich vlastné ná­vyky, ne­kon­venčný po­hľad na svet a je­di­nečné spô­soby si ťa zís­kajú. Majú to­tiž úplne od­lišní po­hľad na svet a na ľudí, ako všetci os­tatní.

 • Ryby- jeho pris­pô­so­bi­vosť

Ak už ide o vo­pred do­hod­nuté plány alebo spon­tánne roz­hod­nu­tia, ryby s nimi ne­majú prob­lém, pre­tože sú veľmi fle­xi­bilné. Sú cel­kom známe ich vy­so­kou dô­ver­či­vos­ťou, ak nie až na­ivi­tou. No ne­mýľ si na­ivitu s ne­vin­nos­ťou. Ak sa cí­tia ohro­zení, ve­dia úto­čiť. Aj keď ne­majú žiadny prob­lém dr­žať sa skôr v úzadí, ne­ne­chajú os­tat­ných pi sebe šlia­pať. Budú ťa na­sle­do­vať tam, kam sa roz­hod­neš krá­čať.

zdroj: eli­te­daily.com

Komentáre