Každý z nás máme ne­jakú temnú stránku. A tí, ktorí tvr­dia, že nie, tak buď klamú alebo ju po­pie­rajú. No vieš, o akú vlast­nosť by sa malo jed­nať podľa zna­me­nia, v kto­rom si na­ro­dená?

Ba­ran –  Rad­šej ho ni­kdy ne­roz­čúľ. Každý ba­ran v sebe ukrýva HNEV, ktorý je pri­pra­vený vy­jsť na po­vrch a čaká na to, kedy ho v ňom nie­kto vy­volá.

Býk –  vie byť veľmi TVRDO­HLAVÝ A SE­BECKÝ. Ne­snaž sa ho pre­sved­čiť na niečo, čomu sám ne­verí. Ne­po­darí sa ti to.

Blí­ženci – nie je zná­zor­no­ňo­vaný ako dve tváre, len tak pre nič za nič. Ve­dia skvele MA­NI­PU­LO­VAŤ ľudí, a tým od nich vždy do­stanú čo chcú.

Rak –  skús sa mu raz oto­čiť chrb­tom a viac na teba ne­poz­rie. Všetku dô­veru, ktorú vlo­žil do nie­koho komu ke­dysi ve­ril, do­káže ob­rá­tiť na NE­GA­TI­VIZ­MUS voči da­nej osobe.

Panna – je chú­los­tivé zna­me­nie a po­va­žuje sa za DO­KO­NALÚ. Preto sa ne­ve­dia vy­hnúť sú­de­niu os­tat­ných, a to kde­koľ­vek a ke­dy­koľ­vek.

Lev – je EGO­CEN­TRICKÝ, ale lo­jálny. Ne­snaž sa ho ni­jak vy­užiť, pre­tože zradu ne­znáša.

zdroj: unsp­lash.com

Váhy –  ich tem­nou strán­kou je BE­Z­O­HĽAD­NOSŤ. Do­kážu síce oča­riť kaž­dého, ale po­kiaľ sa jedná o niečo čo chcú do­siah­nuť, ne­po­ze­rajú na to ako môžu iným ub­lí­žiť.

Škor­pión –  PO­MSTICH­TI­VOSŤ. Skús ho raz zra­diť a ver, že ti to vráti. Ni­komu nič ne­da­rujú a pat­rične sa vy­rov­najú s tým , kto ich skla­mal.

Stre­lec – sú NE­SE­BA­KRI­TICKÝ. Na­vyše si mys­lia, že ich sprá­va­nie je vždy mo­rálne, a tak často pre­hlia­dajú kde uro­bili chybu a ná­sledne si ju ne­ve­dia pri­znať.

Ko­zo­ro­žec – hl­boko vo svo­jom vnútri SKRÝ­VAJÚ BO­LESŤ, ktorú si nechcú pri­pus­tiť.  Za­me­ria­vajú sa na ka­ri­éru, kvôli kto­rej za­nevrú na lásku, a ne­skôr, keď si uve­do­mia čo sa stalo, zvykne byť ne­skoro.

Vod­nár – býva NAR­CIS­TICKÝ a nie­kedy mu chýba sú­cit . Ne­pres­tajne nad nie­čím pre­mýš­ľajú a nie­kedy za­bú­dajú brať ohľad na dru­hých.

Ryby – má­vajú ROZ­POL­TENÚ osob­nosť. Sna­žia sa byť ne­us­tále dobré a po­zi­tívne, pri­čom po­tlá­čajú ne­ga­tívne po­city.

Zdroj: so­cial.diply.com