Nie­kedy si ju ani ne­všim­neš. Vie se­dieť v kaž­dej mi­lej ka­viar­ničke, ale vie ísť i na dobré pivo či ko­folu do ne­ďa­le­kej krčmy.

Je tak tro­chu po­ve­diac cha­me­león. Ob­čas vie ho­vo­riť hlasno a jej smiech je nad­po­zem­ský, no ob­čas ne­vydá ani hlá­sok. Raz je jemná, ino­kedy tvrdá a od­vážna. Mi­luje ísť do hôr na ví­kend, ta­kisto, ako mi­luje ob­ja­vo­vať Pa­ríž či Lon­dýn. Ob­čas ne­vieš, čo od nej ča­kať, ale vieš, že je to dobrý a úp­rimný člo­vek, ktorý by dal dru­hému aj po­sledné, ak by mu to malo po­môcť.

Je štý­lová, no vie ísť aj v mi­kine a tep­lá­koch, a je spo­kojná. Vie celé dni pre­le­žať v po­steli s kni­hou v ruke a na druhý deň sa vy­brať na Road Trip po Európe. Je ne­spú­taná, ne­bo­jácna, av­šak mi­luje, ak si ju jej chlap pri­túli a ochra­ňuje ju. Ne­znáša ci­ga­re­tový dym, av­šak sem tam si jednu za­páli pri zvlášt­nej prí­le­ži­tosti. Každé ráno si ho­vorí, že aj keď deň ne­bude vždy úspešný, bude to skvelý deň a musí ho pre­žiť na­plno. Svojmu mu­žovi dáva slo­bodu, av­šak ne­zne­sie ne­veru. Mi­luje ho, av­šak mi­luje i seba. Jej naj­lep­šia ka­ma­rátka je zá­ro­veň i jej „fra­jer­kou“, s kto­rou má tiež akýsi vzťah.

tumblr_nrg1xpasox1qzilsko1_1280

foto: tum­blr

Silná žena plače, ho­vorí o svo­jich emó­ciách a po­ci­toch. Ne­bojí sa však smrti, vraj to bude len ďal­šie dob­ro­druž­stvo. Rýchlo sa za­mi­luje, ob­čas si na­dáva, ale vie, že sa as­poň opäť niečo na­učila. Veľmi rada sa vzde­láva a pri­úča tomu, čo vie, že v ži­vote bude po­tre­bo­vať a na­pl­ňo­vať. Píše si svoje myš­lienky do diára. Nemá prob­lém ostri­hať si vlasy, ak to treba.

Zbož­ňuje det­ský smiech a rada sa priučí nie­čomu z det­skej mysle. Vie, že chlap nie je stred ves­míru a vo vzťahu sa stále snaží pl­niť si sny a učiť sa. Mi­luje módu, ale nechce byť prí­liš ma­te­riálna. Veľa času ve­nuje po­moci dru­hým. Verí v niečo. V seba, v Boha, v ho­cičo, čo jej po­máha. Každý me­siac vy­hodí nie­koľko vecí, ktoré odo­vzdá ľu­ďom, ktorí to po­tre­bujú. Ak má dobre vzťahy v ro­dine, snaží sa čo naj­viac s nimi trá­viš čas.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Ne­skrýva sa za make-up. Se­ba­ve­domá je aj s ním, aj bez neho. Vie, že je iba člo­vek, ktorý tiež robí chyby, ale snaží sa učiť z nich a zlep­šo­vať sa. Je jej jedno, čo si mys­lia druhí. Po­čúva svoje JA. Mi­luje svoje telo so všet­kým ne­do­stat­ka­mi. Keď ju nie­kto opustí, ne­vyp­la­káva do van­kúša. Snaží sa k ve­ciam pri­stu­po­vať ra­ci­onálne. Ak ju niečo dojme, dá to na­javo. Neb­ráni sa ci­tom. Vie, že šťas­tie nie je ukryté v pe­nia­zoch. Vie, že ces­to­va­nie for­muje jej osob­nosť.

tumblr_obrpbukla31r9ij87o1_1280

foto: tum­blr

Vy­chut­náva si každý oka­mih na­plno. Ne­zau­jíma ju, že pri­brala ďal­šie kilá. Vie, že treba jesť i zdravo, ale ne­treba si stále niečo odo­pie­rať. Vždy sa po­chváli, ak sa jej niečo po­darí. Je verná. Nemá prob­lém si kú­piť sama kvety. Nie je kon­fliktná a ne­snaží sa vždy vy­hrať hádku. Ne­snaží sa za kaž­dých okol­ností pris­pô­so­biť nie­komu. Silná žena je krásna žena. Váži si samú seba a pri­jíma kom­pli­menty. Vie, že je silná. A mi­luje to, že to vie.

large-2

 

„Som se­becká, ne­tr­pez­livá a tro­chu ne­istá. Ro­bím chyby, ne­do­ká­žem sa ovlá­dať a ob­čas to so mnou nie je ľahké. Ale po­kiaľ ma ne­zne­sieš v tých naj­hor­ších chví­ľach, po­tom si ma ne­za­slú­žiš ani v tých najk­raj­ších.“

– Ma­ri­lyn Mon­roe

foto: tum­blr

Komentáre