Platí to aj na teba? 

  1. Panna – na pr­vom mieste je panna, pre­tože je to prav­de­po­dobne naj­sa­mos­tat­nej­šie zna­me­nie zve­ro­kruhu. Ku vzťa­hom pri­stu­pujú ana­ly­ticky a prí­sne. Aj keď ne­úmy­selne, ale nie­kedy majú v ru­kách via­cero ľudí, pri­čom po­stupne zis­ťujú, komu môžu ve­riť. Trvá dlho, kým od­ho­dia svoje zá­brany a pri­pus­tia si ťa k sebe. Keď už sa tak stane, do­káže byť úžas­ným par­tne­rom.
  2. Škor­pión – je krá­ľom alebo krá­ľov­nou v tom, že ne­ve­dia, čo chcú. Do­kážu byť chladní a vrelí zá­ro­veň. Je ťažké ich pre­čí­tať a po­cho­piť ich emo­ci­onálnu stránku. Škor­pión do­káže byť ne­uve­ri­teľne vy­čer­pá­va­jú­cim par­tne­rom, preto ho často na­chá­dzame raz vo vzťahu, raz mimo neho. Prav­dou je, že kým ne­dos­peje emo­ci­onálne, jed­no­du­cho nie je pri­pra­vený za­via­zať sa.
    zdroj: unsp­lash.com
  3. Stre­lec – ne­exis­tuje dob­ro­druž­nej­šie zna­me­nie ako toto. Desí sa stag­ná­cie a toho, aby nie­kde mu­sel zo­tr­vať na jed­nom mieste, čo je pre vzťahy ne­vy­ho­vu­júce.  Na­priek tomu však do­kážu byť skve­lými par­tnermi, s kto­rými sa ni­kdy ne­nu­díš. No je tak­mer ne­možné, aby sa usa­dili. Ne­us­tále tú­žia za­žiť niečo nové. Ne­hľa­dajú člo­veka, ktorý ich pre­na­sle­duje, ale ta­kého, s kto­rým môžu krá­čať spolu na­prieč no­vým dob­ro­druž­stvám.
  4. Vod­nár – je re­zer­vo­vané zna­me­nie, ktoré si chráni svoje sú­kro­mie. Ot­vo­riť sa a pus­tiť si nie­koho k sebe, nie je v ich ná­ture. Udr­žia­vajú si istý od­stup, pre ktorý je ťažké lep­šie ich spoz­nať a zís­kať si ich. Po­tre­bujú nie­koho, komu budú ve­riť a do­vo­lia si byť zra­ni­teľní v jeho prí­tom­nosti. Až tak sa doň za­mi­lujú.
  5. Ko­zo­ro­žec – je ukáž­kou prak­tic­kého, efek­tív­neho a ťažko pra­cu­jú­ceho člo­veka. Za­tiaľ čo je ne­uve­ri­teľne spo­ľah­livý za­mest­na­nec, vo vzťahu tak hviez­diť ne­musí. Nie každý chce byť to­tiž po­su­dzo­vaný, ako ne­jaká ob­chodná trans­ak­cia, na zá­klade jeho plu­sov a mí­nu­sov. Ko­zo­ro­žec sa musí na­učiť dô­ve­ro­vať svojmu hlasu, rov­nako ako aj srdcu, aby do­ká­zal nájsť sku­točnú a dl­ho­trva­júcu lásku.
    zdroj: unsp­lash.com
  6. Blí­ženci – ho­vorí sa o nich, že sú ne­roz­hodní a prí­liš emo­tívny. Na jed­nej strane je to pravda, ale ve­dia na­ozaj mi­lo­vať úp­rimne. Ve­ria tomu, čo sku­točne cí­tia. Dá­vajú do toho všetko a nič ne­oča­ká­vajú späť. Pre par­tnera to môže byť mies­tami až za­stra­šu­júce. Av­šak byť takto zra­ni­teľný a ve­dieť sa pre vzťah roz­dať, je ko­niec kon­cov ob­di­vu­hodné.

Komentáre