Zo­ra­dené od naj­ná­roč­nej­šieho. Platí to aj na teba? 

 1. Panna – na pr­vom mieste je panna, pre­tože je to prav­de­po­dobne naj­sa­mos­tat­nej­šie zna­me­nie zve­ro­kruhu. Ku vzťa­hom pri­stu­pujú ana­ly­ticky a prí­sne. Aj keď ne­úmy­selne, ale nie­kedy majú v ru­kách via­cero ľudí, pri­čom po­stupne zis­ťujú, komu môžu ve­riť. Trvá dlho, kým od­ho­dia svoje zá­brany a pri­pus­tia si ťa k sebe. Keď už sa tak stane, do­káže byť úžas­ným par­tne­rom.
 2. Škor­pión – je krá­ľom alebo krá­ľov­nou v tom, že ne­ve­dia, čo chcú. Do­kážu byť chladní a vrelí zá­ro­veň. Je ťažké ich pre­čí­tať a po­cho­piť ich emo­ci­onálnu stránku. Škor­pión do­káže byť ne­uve­ri­teľne vy­čer­pá­va­jú­cim par­tne­rom, preto ho často na­chá­dzame raz vo vzťahu, raz mimo neho. Prav­dou je, že kým ne­dos­peje emo­ci­onálne, jed­no­du­cho nie je pri­pra­vený za­via­zať sa.
  zdroj: unsp­lash.com
 3. Stre­lec – ne­exis­tuje dob­ro­druž­nej­šie zna­me­nie ako toto. Desí sa stag­ná­cie a toho, aby nie­kde mu­sel zo­tr­vať na jed­nom mieste, čo je pre vzťahy ne­vy­ho­vu­júce.  Na­priek tomu však do­kážu byť skve­lými par­tnermi, s kto­rými sa ni­kdy ne­nu­díš. No je tak­mer ne­možné, aby sa usa­dili. Ne­us­tále tú­žia za­žiť niečo nové. Ne­hľa­dajú člo­veka, ktorý ich pre­na­sle­duje, ale ta­kého, s kto­rým môžu krá­čať spolu na­prieč no­vým dob­ro­druž­stvám.
 4. Vod­nár – je re­zer­vo­vané zna­me­nie, ktoré si chráni svoje sú­kro­mie. Ot­vo­riť sa a pus­tiť si nie­koho k sebe, nie je v ich ná­ture. Udr­žia­vajú si istý od­stup, pre ktorý je ťažké lep­šie ich spoz­nať a zís­kať si ich. Po­tre­bujú nie­koho, komu budú ve­riť a do­vo­lia si byť zra­ni­teľní v jeho prí­tom­nosti. Až tak sa doň za­mi­lujú.
 5. Ko­zo­ro­žec – je ukáž­kou prak­tic­kého, efek­tív­neho a ťažko pra­cu­jú­ceho člo­veka. Za­tiaľ čo je ne­uve­ri­teľne spo­ľah­livý za­mest­na­nec, vo vzťahu tak hviez­diť ne­musí. Nie každý chce byť to­tiž po­su­dzo­vaný, ako ne­jaká ob­chodná trans­ak­cia, na zá­klade jeho plu­sov a mí­nu­sov. Ko­zo­ro­žec sa musí na­učiť dô­ve­ro­vať svojmu hlasu, rov­nako ako aj srdcu, aby do­ká­zal nájsť sku­točnú a dl­ho­trva­júcu lásku.
  zdroj: unsp­lash.com
 6. Blí­ženci – ho­vorí sa o nich, že sú ne­roz­hodní a prí­liš emo­tívny. Na jed­nej strane je to pravda, ale ve­dia na­ozaj mi­lo­vať úp­rimne. Ve­ria tomu, čo sku­točne cí­tia. Dá­vajú do toho všetko a nič ne­oča­ká­vajú späť. Pre par­tnera to môže byť mies­tami až za­stra­šu­júce. Av­šak byť takto zra­ni­teľný a ve­dieť sa pre vzťah roz­dať, je ko­niec kon­cov ob­di­vu­hodné.
 7. Lev – ne­exis­tuje žiadne iné zna­me­nie, ktoré by bolo tak dy­na­mické a úchvatné ako on. Lev je ne­zá­vislý a zá­ro­veň si je se­bou veľmi istý. Jeho vy­stu­po­va­nie a se­ba­ve­do­mie je mag­ne­tom pre opačné po­hla­vie. Každý, kto je s le­vom si musí zvyk­núť na to, že jeho par­tner ho ni­kdy ne­bude ne­vy­hnutne po­tre­bo­vať. Robí všetko vzru­šu­jú­cej­ším a pú­ta­vej­ším, takže nie je prek­va­pe­ním, že ho každý mi­luje.
 8. Ba­ran – ak­tívny, vzru­šu­júci a váš­nivý. Ba­ran urobí zo svojho par­tnera stre­do­bo­dom jeho ves­míru. Bu­deš pre neho pri­ori­tou a zá­ro­veň bude tvo­jou pod­po­rou, ra­me­nom, na ktoré sa mô­žeš stále oprieť. Je pri­pra­vený vy­ho­vieť a spl­niť svojmu par­tne­rovi čo mu na očiach uvidí. No kto by sa do neho ne­za­mi­lo­val?
  zdroj: unsp­lash.com
 9. Býk – patrí me­dzi naj­ver­nej­šie zo zna­mení zve­ro­kruhu. Keď nie­koho mi­luje, myslí to s ním vážne a je mu od­daný. Býk ťa ni­kdy ne­ne­chá na váž­kach a vždy pri ňom bu­deš ve­dieť na čom si. Tento druh od­da­nosti a lo­ja­lity je zried­kavý, a ťažko sa hľadá. Preto patrí me­dzi par­tnera, kto­rého len ťažko opus­tíš.
 10. Váhy – stále sa bude sna­žiť o to, aby všetci na­vô­kol boli spo­kojní a šťastní. A to hlavne ten, koho mi­lujú. Urobí všetko preto, aby si sa cí­til/a spo­kojne a ne­chý­bal ti ni­kdy úsmev na tvári. Ukážu ti lásku takú ne­zištnú, že ju bu­deš chcieť na­po­dob­niť a do bodky vrá­tiť.
 11. Ryby – sú schopné prejsť pek­lom a vrá­tiť sa len kvôli člo­veku, na kto­rom im zá­leží. Majú veľké a obe­tavé srdce. Po­city pre­ží­vajú hl­boko a ne­majú naj­menší prob­lém ich vy­jad­riť. Budú s te­bou ko­mu­ni­ko­vať ot­vo­rene a ne­budú mať pred te­bou žiadne ta­jom­stvá.
 12. Rak – títo ľu­dia pat­ria me­dzi naj­mi­lu­jú­cej­šie zna­me­nie. Svoje po­lo­vičky ľú­bia bez­pod­mie­nečne. Opat­rujú ich a s lás­kou sa o ne sta­rajú. Ne­majú prob­lém od­púš­ťať. Mô­žeš za nimi ke­dy­koľ­vek prísť a ni­kdy ti ne­od­mietnu po­moc. Sú tr­pez­liví a lás­kaví, a všet­kým nám uka­zujú akoby láska mala vy­ze­rať.

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre