Vieš, aká si pria­teľka podľa tvojho zna­me­nia zve­ro­kruhu? Ak sa náj­deš me­dzi tý­mito, tak podľa Thought Ca­ta­log pat­ríš k tým naj­lep­ším! 

1. Stre­lec – Diev­čatá v tomto zna­mení sa ra­dia me­dzi tie naj­lep­šie pria­teľky. Zo za­čiatku si chrá­nia svoje srdce, no ak sa pre­bi­ješ až do jeho vnútra, ukáže ti krásnu a úp­rimnú lásku. Voči sebe sa­mej sú vždy kri­tické a sna­žia sa zo seba do­stať ma­xi­mum. Často však ve­dia po­z­dvi­hnúť svoju po­lo­vičku a vždy v nej vi­dia to naj­lep­šie. Po­há­dať sa s nimi je veľmi ťažké, pre­tože do­kážu ustú­piť a to aj vďaka tomu, že osta­ných dá­vajú na prvé miesto. Ak sa raz za­mi­lujú, dajú do toho celé srdce.

2. Ryby – Pat­ria me­dzi zna­me­nia, kto­rým mô­žeš naj­viac dô­ve­ro­vať. Keď si ťa raz vy­berú, ver, že sa vždy po­sta­via na tvoju stranu. Sú veľmi cit­livé a sen­zi­tívne a tak do­kážu od­had­núť tvoju zlú ná­ladu, aj keď sa to bu­deš sna­žiť za­mas­ko­vať. Ryby do­kážu byť veľmi em­pa­tické a preto je tak­mer ne­možné sa s nimi po­há­dať. Ak nie­kde uro­bia chybu, ne­majú prob­lém prísť a ospra­vedl­niť sa. Vo vzťahu s nimi žiadne hádky a ne­prí­jemne boje me­dzi par­tnermi ne­hro­zia.

3. Ko­zo­ro­žec – sú to ro­dené per­fek­ci­onis­tky. Takže ak sa jedná o vzťahy, pôjdu do toho na­plno, mu­síš však rá­tať s ich do­mi­nan­ciou. Vo vzťahu ťa budú stále chrá­niť a stáť po tvo­jom boku, nech už sa roz­hod­neš če­liť čo­mu­koľ­vek a ko­mu­koľ­vek. Ľu­dia, kto­rých mi­lujú sú pre ne naj­dô­le­ži­tej­šími. Ko­zo­rožci majú prob­lém uka­zo­vať svoje po­city, a preto ak sa uvoľ­nia a ot­vo­ria sa ti, tak sa mô­žeš po­va­žo­vať za je­di­nečnú osob­nosť.

zdroj: pe­xels.com

4. Váhy- sú tie naj­mil­šie zo všet­kých zna­mení. Sna­žia sa vy­hý­bať kon­flik­tom a udr­žia­vať všetko v rov­no­váhe. Tak­tiež sa sna­žia byť stále po­zi­tívne na­la­dené, no ak ich nie­kto sklame, po­ci­ťujú to veľmi hl­boko. Vo vzťahu viac dá­vajú ako berú, a tak ťa ni­kdy ne­budú o nič pro­siť. Sú pri­ro­dzené cha­riz­ma­tické a ob­ľú­bené v spo­loč­nosti, preto vzťah s nimi často konči kvôli ne­odô­vod­ne­nej žiar­li­vosti. Ich par­tner musí túto vlast­nosť zná­šať a ve­dieť ovlá­dať žiar­li­vosť,

5. Blí­ženci – majú často dve tváre. Ve­dia byť veľmi zá­bavné a pris­pô­so­bivé, no na dru­hej strane sa do­kážu sprá­vať a cí­tiť ne­ga­tívne. Vo vzťahu sa sa­moz­rejme po­kú­šajú uká­zať tú dobrú stránku, av­šak každý z nás má nie­kedy zlý deň. Ich par­tner ich musí to­le­ro­vať také, aké sú a zá­ro­veň ich mi­lo­vať aj s chy­bami. Týmto ťa na oplátku príjmu ta­kého aký si, pre­tože tomu dobre roz­umejú. Vá­žia si lo­aja­litu a dô­veru, ale ak raz pre­kro­číš tieto hra­nice, ne­majú prob­lém ťa od­stri­hnúť. Druhé šance dá­vajú len zried­ka­kedy.

 

zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre