Si zve­davá, na kto­rom mieste si sa umiest­nila podľa hviezd?

1. Stre­lec – Diev­čatá v tomto zna­mení sa ra­dia me­dzi tie naj­lep­šie pria­teľky. Zo za­čiatku si chrá­nia svoje srdce, no ak sa pre­bi­ješ až do jeho vnútra, ukáže ti krásnu a úp­rimnú lásku. Voči sebe sa­mej sú vždy kri­tické a sna­žia sa zo seba do­stať ma­xi­mum. Často však ve­dia po­z­dvi­hnúť svoju po­lo­vičku a vždy v nej vi­dia to naj­lep­šie. Po­há­dať sa s nimi je veľmi ťažké, pre­tože do­kážu ustú­piť a to aj vďaka tomu, že osta­ných dá­vajú na prvé miesto. Ak sa raz za­mi­lujú, dajú do toho celé srdce.

2. Ryby – Pat­ria me­dzi zna­me­nia, kto­rým mô­žeš naj­viac dô­ve­ro­vať. Keď si ťa raz vy­berú, ver, že sa vždy po­sta­via na tvoju stranu. Sú veľmi cit­livé a sen­zi­tívne a tak do­kážu od­had­núť tvoju zlú ná­ladu, aj keď sa to bu­deš sna­žiť za­mas­ko­vať. Ryby do­kážu byť veľmi em­pa­tické a preto je tak­mer ne­možné sa s nimi po­há­dať. Ak nie­kde uro­bia chybu, ne­majú prob­lém prísť a ospra­vedl­niť sa. Vo vzťahu s nimi žiadne hádky a ne­prí­jemne boje me­dzi par­tnermi ne­hro­zia.

3. Ko­zo­ro­žec – sú to ro­dené per­fek­ci­onis­tky. Takže ak sa jedná o vzťahy, pôjdu do toho na­plno, mu­síš však rá­tať s ich do­mi­nan­ciou. Vo vzťahu ťa budú stále chrá­niť a stáť po tvo­jom boku, nech už sa roz­hod­neš če­liť čo­mu­koľ­vek a ko­mu­koľ­vek. Ľu­dia, kto­rých mi­lujú sú pre ne naj­dô­le­ži­tej­šími. Ko­zo­rožci majú prob­lém uka­zo­vať svoje po­city, a preto ak sa uvoľ­nia a ot­vo­ria sa ti, tak sa mô­žeš po­va­žo­vať za je­di­nečnú osob­nosť.

zdroj: pe­xels.com

4. Váhy- sú tie naj­mil­šie zo všet­kých zna­mení. Sna­žia sa vy­hý­bať kon­flik­tom a udr­žia­vať všetko v rov­no­váhe. Tak­tiež sa sna­žia byť stále po­zi­tívne na­la­dené, no ak ich nie­kto sklame, po­ci­ťujú to veľmi hl­boko. Vo vzťahu viac dá­vajú ako berú, a tak ťa ni­kdy ne­budú o nič pro­siť. Sú pri­ro­dzené cha­riz­ma­tické a ob­ľú­bené v spo­loč­nosti, preto vzťah s nimi často konči kvôli ne­odô­vod­ne­nej žiar­li­vosti. Ich par­tner musí túto vlast­nosť zná­šať a ve­dieť ovlá­dať žiar­li­vosť,

5. Blí­ženci – majú často dve tváre. Ve­dia byť veľmi zá­bavné a pris­pô­so­bivé, no na dru­hej strane sa do­kážu sprá­vať a cí­tiť ne­ga­tívne. Vo vzťahu sa sa­moz­rejme po­kú­šajú uká­zať tú dobrú stránku, av­šak každý z nás má nie­kedy zlý deň. Ich par­tner ich musí to­le­ro­vať také, aké sú a zá­ro­veň ich mi­lo­vať aj s chy­bami. Týmto ťa na oplátku príjmu ta­kého aký si, pre­tože tomu dobre roz­umejú. Vá­žia si lo­aja­litu a dô­veru, ale ak raz pre­kro­číš tieto hra­nice, ne­majú prob­lém ťa od­stri­hnúť. Druhé šance dá­vajú len zried­ka­kedy.

6. Vod­nár – do­stal číslo 6. Ne­patrí me­dzi tie naj­lep­šie fra­jerky, ale ani naj­hor­šie. Pat­ria me­dzi to naj­div­nej­šie zna­me­nie spo­me­dzi všet­kých. Ale divné ne­musí vždy zna­me­nať zlé. Po­tre­bujú ne­zá­vis­losť, ale ak si vod­nárku zís­kaš, bude ti lo­ajálna až do­konca. Na chyby svojho par­tnera vždy po­ze­rajú s ob­di­vom. Pri­tom majú prob­lém pri­jať samé seba. Na­učiť toto zna­me­nie se­ba­lásky je to naj­ťaž­šie na ce­lom ran­dení. Av­šak ak sa za­mi­lujú, mi­lujú hl­boko a z ce­lého srdca.  Zvyknú o všet­kom pre­mýš­ľať viac ako je po­trebné, a kľú­čom k ich srdcu je tr­pez­li­vosť.

7. Lev – bez­ná­dejné ro­ma­tičky s často ne­spl­ni­teľ­nými pred­sta­vami. Ne­všimnú si člo­veka, ktorý by ich na ru­kách nie­sol, no za­hľa­dia sa do ta­kého, kto­rému na nich vô­bec ne­zá­leží. A presne ta­kéto sú. Je dobré mať vy­soké ná­roky, av­šak mať ich ne­re­a­lis­tické je na­ozaj zlé. Nie je to ani tak o tom, žeby ne­boli dob­rými pria­teľ­kami, no často si vy­be­rajú zlých par­tne­rov. A po­tom sa to­čia v za­ča­ro­va­nom kruhu ne­vy­da­re­ných vzťa­hov.

zdroj: unsp­lash.com

8. Rak – síce majú srdce zo zlata, ale obe­to­vať všetko nie­komu, kto si to ne­za­slúži, ich ne­pri­ve­die k ni­čomu inému ako ku skla­ma­niu. V sku­toč­nosti nie sú vô­bec zlé pria­teľky, boli by tými naj­lep­šími , keby od seba ne­odp­la­šili ľudí, tak ako to ony ve­dia. Ne­ve­ria ni­komu ok­rem seba. Spo­chyb­ňujú samé seba a majú prob­lém s roz­ho­do­va­ním. Prav­dou je, že sa sta­rajú aj keď pred­stie­rajú, že im na niečo ne­zá­leží.

9. Býk – patrí me­dzi zna­me­nie, kto­rého je naj­ťaž­šie do­stať do vzťahu. Jed­no­du­cho majú svoj vlastný ži­vot, v kto­rom sú šťastné a spo­kojné. Srd­cia do­kážu zlo­miť na po­čka­nie. Vo vzťahu udá­vajú svoj vlastný ryt­mus, a keď sa na nich prí­liš tlačí, zu­te­kajú. AK sa raz roz­ídete, stanú sa z nich ľa­dové krá­ľovné, ktoré ti viac ne­dajú druhú šancu. Ne­baví ich hrať ne­jaké hry, prečo aj, keď ony samy udá­vajú pra­vidlá. Sú až bo­les­tivo ne­zá­vislé, takže ak sa ti po­darí zís­kať ich srdce, po­va­žuj sa za špe­ciál­neho.

10. Ba­ran – vo vzťahu všetko náh­lia. Rady pre­be­rajú zod­po­ved­nosť za všetko , čím môžu zni­žo­vať se­ba­ve­do­mie svo­jim par­tne­rom. Majú silnú osob­nosť, ktorá je veľmi prí­ťaž­livá pre opačné po­hla­vie, no ak má muž prob­lém so svo­jim egom, môže ho to od­pla­šiť. Vo vzťahu bý­vajú do­mi­nantné a nie­kedy sa môžu zdať na­ozaj chlad­no­krvné. Ale ako náhle sa k ním pri­blí­žiš, uvi­díš ich jemnú stránku. DO há­dok s nimi by som sa ne­púš­ťala, často to­tiž po­ve­dia niečo, čo na­ozaj za­bolí.

11. Panna – sú naj­viac kri­tické zo všet­kých zna­mení. To môže pô­so­biť na opačné po­hla­vie ne­prí­ťaž­livo, pre­tože sa ne­po­kla­dajú za dosť dobré. Sú až ne­prí­jemné ne­isté a žiar­livé, čo môže byť hlav­ným dô­vo­dom roz­cho­dov. Sú per­fek­ci­onis­tky a ak im niečo  ne­vyjde , do­kážu sa pre to dlho trá­piť. Nie len že bý­vajú kri­tické samé ku sebe, nie­kedy túto ich mierku budú ap­li­ko­vať aj na teba. Je preto ťažké mi­lo­vať nie­koho, kto sa ne­ľúbi a ešte ťaž­šie je mi­lo­vať ju, keď máš po­cit, že ne­mi­luje ani teba.

12. Škor­pión – žena škor­pi­ónka, je tá naj­de­si­vej­šia zo všet­kých zna­mení. Sú ne­pred­ví­da­teľné a do­kážu otriasť s tvo­jim sve­tom. Na vzťah majú veľmi vy­soké po­žia­davky, a preto nie­kedy ne­bu­deš ve­dieť na čom si. Po­tre­bujú mať nad všet­kým kon­trolu a o všet­kom ve­dieť. Nie­kedy sa môžu ja­viť ako chladné a bez­citné. Nie sú zlé, sú len (bo­les­tivo) úp­rimné. Ne­o­platí sa s nimi za­hrá­vať, a ak ich raz skla­meš, navždy si pre nich skon­čil. Je veľmi ťažké pri­nú­tiť ju za­mi­lo­vať sa , no ak sa ti to raz po­darí, máš jej lásku na celý ži­vot.

zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre