Vie­deň je tým európ­skym mes­tom, do kto­rého sa za­mi­lu­ješ už pri jeho pr­vej náv­števe. Ukrýva ne­sku­točne veľa pa­mia­tok a má je­di­nečnú at­mo­sféru, ako žiadne iné mesto. 

Z Bra­ti­slavy to máš do Viedne len ne­jakú ho­dinku au­to­bu­som či vla­kom, si tam na­ozaj rýchlo. Cesta nie je vô­bec drahá, takže vý­ho­vorky, že tam pôj­deš až po vý­plate ne­pot­re­bu­ješ 🙂

To, že ne­vieš ne­mčinu vô­bec ne­vadí. Na­ozaj. A ak ani an­glič­tina nie je tvo­jou sil­nou strán­kou, tak to tiež ne­jako ne­vadí. Vie­deň je mul­ti­kul­túr­nym mes­tom, takže je dosť možné, že tam na ulici stret­neš aj ne­ja­kých Slo­vá­kov, ktorí ti ur­čite radi po­môžu. A os­tatní tiež, ru­kami no­hami sa do­ho­vo­ríš vždy.

Aj za je­den je­diný deň sa ti po­darí vi­dieť tie najk­raj­šie pa­miatky Viedne.

Bu­dova Štát­nej opery

Táto bu­dova je jed­nou z najk­raj­ších bu­dov vo Viedni, aj keď tých naj je tam hneď via­cero.

foto: au­tor článku

Ka­ted­rála Step­hans­dom

Po slo­ven­sky aj Dóm svä­tého Šte­fana je naj­väč­šou ka­ted­rá­lou vo Viedni. Vieš sa tam ísť po­zrieť úplne za­darmo a na­ozaj to stojí za to. Táto bu­dova má ne­opí­sa­teľnú at­mo­sféru a kúzlo.

foto: au­tor článku

Rat­haus

Táto bu­dova rad­nice je pre Vie­deň jed­nou z tých naj­ty­pic­kej­ších. Najk­raj­šia je v čase Via­noc, pre­tože sú pri nej tie naj­väč­šie via­nočné trhy. A ak si fa­nú­šik Har­ryho Po­ttera, tak táto bu­dova je ako stvo­rená pre teba 🙂 Zrazu bu­deš mať po­cit, že si aj ty na Rok­forte.

foto: au­tor článku

foto: au­tor článku

Prí­ro­do­vedné mú­zeum

Mú­zeí a ga­lé­rií je vo Viedni na­ozaj po­žeh­nane, čo je su­per, a ur­čite sa oplatí ísť si po­zrieť aj ne­jakú vý­stavu či expo­zí­ciu. Vie­deň vie, čo je kul­túra a ume­nie 🙂

foto: au­tor článku

Mo­zart sta­tue

Po Viedni náj­deš cel­kom dosť sôch rôz­nych vý­znam­ných osob­ností de­jín. V jed­nej zo záh­rad je aj táto so­cha Mo­zarta, a sym­bo­licky je pri nej z kve­tov vy­sa­dený hus­ľový kľúč, ktorý je at­rak­ciou hlavne pre Čí­ňa­nov 🙂

foto: au­tor článku

foto: au­tor článku

Fa­rebný dom

Ak by si mala ná­ho­dou zlú ná­ladu, tak tento fa­rebný dom ti ju hneď na­praví. Od cen­tra mesta nie je ne­jako veľmi vzdia­lený, takže si ho stih­neš po­zrieť aj zblízka.

foto: au­tor článku

Ma­ria­hil­fers­trasse

A ak si aj ty tou tu­ris­t­kou, ktorá si ne­vie pred­sta­viť deň bez na­ku­po­va­nia, tak na tomto mieste náj­deš ob­chody od vý­myslu sveta. Taký raj na zemi pre ná­kupné ma­niačky 🙂

Ktoré mesto v Európe máš naj­rad­šej ty? Daj ve­dieť do ko­men­táru. 🙂


Ak sa ti pá­čil au­to­rov člá­nok a jeho fotky, nav­štív aj jeho blog o Slo­ven­sku Nie je túra bez Štúra na www.hop­peyr.com

Komentáre