Do­ko­nalé vzťahy síce ne­exis­tujú, ale as­poň z časti sa im mô­žeme pri­blí­žiť. Tým pá­dom budú spĺňať ur­čitý stu­peň do­ko­na­losti, as­poň pre nás sa­mých, keďže pred­stavy o tom, čo je do­ko­nalé, a čo nie, máme rôzne. No ak dl­hší čas cí­tiš ne­is­totu vo svo­jom vzťahu, skús sa sama seba opý­tať túto je­dinú vetu, ktorá ti možno zmení po­hľad na celú si­tu­áciu a po­môže ti po­cho­piť, či má vý­znam vo vzťahu po­kra­čo­vať.

Je to to, čo chcem a robí ma to šťast­nou oso­bou, ktorá sa cíti mi­lo­vaná?

Ak si na túto otázku od­po­vieš úp­rimne, svoju od­po­veď náj­deš. Ak je tvoja od­po­veď nie, je viac ako jasné, že tvoj vzťah za veľa ne­stojí. Vzťah by ne­mal byť tým, kvôli čomu sa bu­deš cí­tiť ne­šťastná. Za­slú­žiš si byť šťastná, mi­lo­vaná a spo­kojná. Ak trvá tento „boj“ už ne­jaký čas a vô­bec sa to ne­zlep­šuje, nech ro­bíš čo­koľ­vek, možno ťa skla­mem, ale je na čase to ne­chať ísť. Bo­jo­vať o niečo, čo za to ne­stojí, hoci nám na tom zá­leží, sa ne­o­platí.

Komentáre