Nie každý verí, že exis­tuje ne­jaká vyš­šia sila, ktorá za­bez­pečí, že dobro na­ko­niec zví­ťazí a na­stane spra­vod­li­vosť.

Všetci by sme však chceli, aby karma bola sku­točná a fun­go­vala vtedy, keď má. Aj vtedy, keď vi­díme, ako sa nie­kto úplne ne­se­becky roz­dáva pre iných a po­máha. Ne­stáva sa to často, ale nie­kedy sa predsa len stane, že dob­rým ľu­ďom sa ich dobré skutky vrá­tia. A ob­čas je od­mena taká do­ko­nalá, že aj naj­väčší po­chy­bo­vači as­poň na chvíľu uve­ria, že karma exis­tuje.

Ja­mes Har­ri­son da­ro­val krv a za­chrá­nil dva mi­li­óny detí

Keď mal Ja­mes 14 ro­kov, tak­mer zo­mrel. Le­kári mu mu­seli vy­brať jednu stranu pľúc a stra­til pri tom dva litre krvi. Pre­žil len preto, lebo cu­dzí ľu­dia da­ro­vali krv, ktorá te­raz ko­lo­vala v jeho tele. A to isté chcel pre nie­koho uro­biť aj on. Roz­ho­dol sa, že hneď, keď bude dosť starý, da­ruje krv tak často, ako sa bude dať. Na svoje 18 na­ro­de­niny za­čal svoj sľub pl­niť.

Le­kári si čo­skoro uve­do­mili, že Ja­me­sova krv je ne­zvy­čajná. Jeho krv bola schopná lie­čiť ocho­re­nie krvi, kvôli kto­rému sa deti ro­dia s po­ško­de­ným moz­gom a môže spô­so­biť smrť. Po­žia­dali Har­ri­sona, aby da­ro­val plazmu, aby ju le­kári mohli otes­to­vať. Har­ri­so­nova krv sa stala lie­kom. V sú­čas­nosti má viac než 70 ro­kov a za­chrá­nil ži­voty dvoch mi­li­ó­nov detí. Ne­zach­ra­ňuje však len cu­dzie ži­voty. Keď Har­ri­so­nova dcéra ote­hot­nela, hro­zilo, že jej dieťa bude tr­pieť Rhe­su­so­vou cho­ro­bou. Jeho krv však za­bez­pe­čila, že jej dieťa sa na­ro­dilo zdravé. Preto, že Ja­mes da­ro­val krv v 18 ro­koch, sa v 70-tke mo­hol stať sta­rým ot­com.

Muža za­chrá­nil chla­pec, kto­rého pred de­via­timi rokmi za­chrá­nila jeho žena

Keď mal Ro­ger Lau­sier v roku 1965 štyri roky, stra­til sa svo­jej matke po­čas vý­letu na pláž. Do­stal sa do vody a po­kú­sil sa plá­vať, ale stia­hol ho spodný prúd. Zo­mrel by, keby žena me­nom Alice Blaise ne­sko­čila do vody, ne­vy­tiahla ho na breh a ne­pos­kytla mu prvú po­moc.

O 9 ro­kov ne­skôr, keď mal Ro­ger 13 ro­kov, bol práve na tej is­tej pláži, keď za­čul, ako ne­jaká žena kričí: „Môj muž sa topí!“. Ro­ger si ne­uve­do­mil, že je to žena, ktorá ho za­chrá­nila, okam­žite jej však išiel po­môcť. Na­sko­čil na raft, od­pád­lo­val k mu­žovi a vy­tia­hol ho z vody, čím mu za­chrá­nil ži­vot.

Ni­kto z prí­tom­ných si ne­uve­do­mil, aká bola celá uda­losť zvláštna, až kým o nej ne­čí­tali ďalší deň v no­vi­nách. Až vtedy si Alice uve­do­mila, že chlapca, ktorý práve za­chrá­nil ži­vot jej man­že­lovi, za­chrá­nila ona na tom is­tom mieste, keď mal štyri roky.

pe­xels.com

Hr­di­no­via Ho­lo­kaustu boli za­chrá­není pred ge­no­cí­dou v Bosne

Keď v roku 1941 Ne­mci vtrhli do Sa­ra­jeva, ro­dina Ka­vi­li­ov­cov si mys­lela, že ich dni sú zrá­tané. Boli Ži­dia a Ne­mci sa blí­žili. Mu­seli zmiz­núť. Ich mos­lim­ský pria­teľ Mus­tafa Har­daga skryl ro­dinu vo svo­jom dome a po­mo­hol im ujsť z kra­jiny. Všetci sa bez­pečne do­stali preč, ok­rem otca ro­diny, Jo­sefa Ka­vi­lia.

Jo­sefa chy­tili a od­viedli na práce. Opäť mu však po­má­hali Har­da­ga­sovci. Mus­ta­fova žena Zej­neba mu pa­šo­vala jedlo, po­mohla mu ujsť z tá­bora a opäť ho ukryli vo svo­jom dome. Po­mohli mu ujsť z kra­jiny a opäť sa spo­jiť s ro­di­nou.

O 50 ro­kov ne­skôr, keď zú­rila v Sa­ra­jeve vojna, Har­da­govci tam ešte stále žili. Čo­skoro za­čala ge­no­cída, po­čas kto­rej bolo zma­sak­ro­va­ných viac, než 8000 mos­li­mov. Har­da­govci by prav­de­po­dobne umreli tiež, keby his­to­rik Yad Vas­hem ne­poz­nal ich prí­beh. Keď ge­no­cída za­čala, Vas­hem za­ria­dil, aby ro­dinu pre­viezli do Iz­ra­elu. Vrá­til im lás­ka­vosť za to, že za­chrá­nili ro­dinu Ka­vi­li­ov­cov.

web.ar­chive.org

Muž pre­žil, lebo da­ro­val krv

Jim Bec­ker sa roz­ho­dol da­ro­vať krv, pre­tože bol veľ­kým fa­nú­ši­kom Green Bay Pac­kers. Lís­tky sa mu však ne­vošli do roz­počtu a da­ro­va­ním krvi si na ne chcel za­ro­biť. Za­kaž­dým, keď da­ro­val krv, od­me­nil sa kú­pou lís­tka na NFL. A uká­zalo sa, že práve da­ro­va­nie krvi mu za­chrá­nilo ži­vot.

V roku 1975, po tak­mer 20 ro­koch dar­cov­stva Bec­ker zis­til, že trpí he­moc­hro­ma­tó­zou, teda nad­mer­ným to­xic­kým ukla­da­ním že­leza v or­gá­noch a zvy­čajne sa lieči tzv. púš­ťa­ním ži­lou. Cho­ro­bou prav­de­po­dobne tr­pel tak­mer ce­lých 20 ro­kov a lieč­bou mu ná­ho­dou bolo da­ro­va­nie krvi.

Po tom, ako mu bola ur­čená diag­nóza, do­stal pro­fe­si­onálnu liečbu, keby však ne­bol dar­com krvi, správ­nej diag­nózy by sa ne­do­žil. Dú­fal, že da­ro­va­ním za­chráni nie­komu ži­vot, na­ko­niec však za­chrá­nil svoj vlastný.

las­tan­gry­fan.com

Muž pre­žil in­farkt, pre­tože po­mo­hol na diaľ­nici iným

Vic­tor Ge­is­brecht a jeho žena Ann boli práve na diaľ­nici, keď vi­deli, ako dve mladé ženy, Lisa a Sara, od­sta­vili auto na kraji cesty. Že­nám praskla pneuma­tika a ne­ve­deli, ako ju vy­me­niť.

Ge­is­brecht bol skú­sený šo­fér, chcel preto že­nám po­môcť. Ženy Vic­to­rovi po­ďa­ko­vali a šli ďa­lej. Chvíľu na to zišlo z cesty auto Ge­is­brech­tov­cov. Ženy za­sta­vili, chceli ve­dieť, čo sa deje a vi­deli, ako Anna vy­behla z auta a kri­čala, že jej man­žel do­stal in­farkt.

Lisa a Sara toho síce ne­ve­deli veľa o au­tách, ve­deli však, čo treba ro­biť v prí­pade in­far­ktu. Po­skytli Vic­to­rovi prvú po­moc a za­vo­lali zá­chranku. Vic­tor pre­žil, a to vďaka tomu, že za­sta­vil, aby po­mo­hol dvom ne­zná­mym ľu­ďom v nú­dzi.

thes­tar.com

Muž da­ro­val po­lo­vicu svo­jej pe­čene bu­dú­cej man­želke

Chris­top­her Dem­psey sa vzdal po­lo­vice svo­jej pe­čene kvôli žene, ktorú ni­kdy pred­tým ne­vi­del.

Ná­ho­dou za­čul, ako ko­lega ho­vorí o ses­ter­nici, ktorá má štvrté štá­dium ocho­re­nia pe­čene. Po­tre­bo­vala trans­p­lan­tá­ciu, na ča­ka­cej lis­tine však pred ňou bolo ďal­ších 119 ti­síc ľudí. Ak by sa ne­na­šiel darca, ostá­vali by jej dva me­siace ži­vota. Dem­psey ro­dinu ne­poz­nal, nech­cel však ženu len tak ne­chať tr­pieť.

Po­nú­kol sa preto, že bude dar­com. Žena, kto­rej da­ro­val časť svo­jej pe­čene, sa vo­lala He­at­her Kru­e­ger a až do­vtedy sa ni­kdy ne­vi­deli. Hneď, ako sa pr­vý­krát stretli, za­mi­lo­vali sa do seba. Hneď po ope­rá­cii si do­hodli rande a o dva roky ne­skôr, v roku 2016, sa zo­so­bá­šili. Ke­byže sa Dem­psey ne­bol roz­ho­dol da­ro­vať or­gán úplne ne­zná­mej žene, ni­kdy by svoju man­želku ne­stre­tol.

bbc.com

Le­kár za­chrá­nil muža, ktorý mu za­chrá­nil ži­vot

Dr. Mi­chael Shan­non si pre­šiel pek­lom, keď sa jeho SUV v roku 2011 zra­zilo na diaľ­nici s iným au­tom. Shan­non os­tal uväz­nený v ho­ria­com aute. Ne­ve­del sa do­stať von a po­žiar sa rýchlo ší­ril. Kým prišla zá­chranka, nohy Dr. Shan­nona už ho­reli. Na po­slednú chvíľu sa ho však po­da­rilo vy­slo­bo­diť z pa­zú­rov smrti.

Zdra­vot­ník Chris Tro­key vy­tia­hol Shan­nona z auta a sna­žil sa ho do­stať do ne­moc­nice, ne­uve­do­mil si však, čí ži­vot za­chra­ňuje, až kým tam ne­do­ra­zili. V ne­moc­nici za­čul pa­cien­tovo meno „Shan­non“.

Tro­key sa na­ro­dil pred­časne s vá­hou len 1,5 ki­lo­gramu a ni­kto ne­ve­ril, že pre­žije. Dr. Shan­non však pri ňom strá­vil celé noci, aby ho udr­žal pri ži­vote. Len vďaka Shan­no­novi Tro­key pre­žil prvé dni svojho ži­vota. A o mnoho ro­kov ne­skôr Shan­non pre­žil ne­hodu len vďaka tomu, že mu po­mo­hol Tro­key.

ktla.com

Uči­teľa pr­vej po­moci za­chrá­nili jeho štu­denti

Bob Mar­lin za­svä­til svoj ži­vot vy­učo­va­niu pr­vej po­moci. Učil miest­nych zdra­vot­ní­kov a zú­čast­ňo­val sa mno­hých se­mi­ná­rov, vrá­tane gol­fo­vého kurzu, na kto­rom do­stal in­farkt. Jeho brat Bill bol však na­šťas­tie pri ňom, pa­mä­tal si, čo ho Bob na­učil a rýchlo mu po­sky­tol prvú po­moc. Za­mest­na­nec gol­fo­vého klubu do­nie­sol de­fib­ri­lá­tor, kým os­tatní vo­lali zá­chranku. Na zá­chrane sa po­die­ľalo mnoho ľudí a kaž­dého jed­ného z nich Bob učil. Ži­vot mu za­chrá­nili ľu­dia za po­moci tech­ník, ktoré ich na­učil práve Bob.

wi­ki­pe­dia.org

Ženu za­chrá­nil chla­pec, kto­rého pred­tým za­chrá­nila ona

Keď mal Ke­vin Step­han de­sať ro­kov, hral v ba­se­bal­lo­vom tíme svojho brata a tak­mer umrel. Chla­pec, ktorý sa práve ro­zoh­rá­val na ih­risku, sa za­hnal pál­kou tro­chu bez­sta­rost­nej­šie, než bolo treba a tra­fil Ke­vina rovno do hrude si­lou do­sta­toč­nou na to, aby sa mu to za­sta­vilo srdce.

Na­šťas­tie, v dave bola zdra­votná ses­tra Penny Brown, ktorá mu okam­žite po­skytla prvú po­moc. Na­štar­to­vala mu srdce, vďaka čomu pre­žil. O se­dem ro­kov ne­skôr, v roku 2006, do­stal Ke­vin prí­le­ži­tosť opla­tiť jej to. Penny práve jedla v re­štau­rá­cii, kde pra­co­vala, keď sa za­čala du­siť jed­lom. Ke­vin ne­ve­del, že je to žena, ktorá ho za­chrá­nila, po­náh­ľal sa jej však na po­moc a He­im­li­cho­vým ma­név­rom jej za­chrá­nil ži­vot. Až po­tom pri­šiel na to, že práve spla­til svoj dlh spred 7 ro­kov.

cbs­news.com

Bez­do­mo­vec vrá­til prs­teň za vyše 3 500 EUR a do­stal za to dom

Billy Ray Har­ris práve žob­ral o ne­jaké drobné v Kan­sase, keď ho po­stretlo ne­uve­ri­teľné šťas­tie. Mladá žena me­nom Sa­rah Dar­ling mu chcela dať ne­jaké mince, ná­ho­dou sa jej však z prsta zo­šmy­kol zás­nubný prs­teň. Bez­do­mo­vec mal te­raz v ru­kách malý ma­je­tok.

In­štinkt mu na­ho­vá­ral, aby prs­teň od­nie­sol do zá­ložne. Keď mu však za neho chceli po­núk­nuť viac, než 3 500 EUR, prišli vý­čitky sve­do­mia. Ne­do­ká­zal to uro­biť. Na­miesto toho po­čkal, kým opäť ne­uvidí Sa­rah a spý­tal sa jej, či ná­ho­dou ne­stra­tila prs­teň. Sa­rah z vďaky zor­ga­ni­zo­vala fi­nančnú zbierku. Dú­fala, že bez­do­mov­covi as­poň tro­chu po­môže.

zdroj: in­de­pen­dent.co.uk

Si­tu­ácia však na­brala na ob­rát­kach a Billy do­stal oveľa viac, než v čo dú­fal. Prí­beh upú­tal aj Har­ri­sovu ro­dinu, ktorá sa mu dávno od­cu­dzila. Jeho ses­tra ho na­šla a pri­viedla ho späť k ro­dine, ktorú ne­vi­del už dlhé roky.

Dar­lin­go­vej sa po­ra­dilo pre Har­risa vy­zbie­rať tak­mer 166 ti­síc eur. Z toho si mo­hol do­vo­liť kú­piť dom aj auto a dať svoj ži­vot opäť do po­riadku, čo je viac, než by bol do­stal, keby si prs­teň ne­chal.

zdroj: lis­tverse.com

Komentáre