Se­riály. To je jed­no­du­cho taká ka­pi­tola, pre ktorú si tak­mer každý uro­bil vo svo­jom ži­vote ne­jaké miesto. 

Ja na­prí­klad pat­rím ešte do ge­ne­rá­cie, ktorá si pa­mätá na dobu, v kto­rej hrala te­le­ví­zia prím. Do tej ge­ne­rá­cie, ktorá si bez prob­lé­mov pris­pô­so­bo­vala svoj denný prog­ram tomu te­le­víz­nemu, aby za nič na svete ne­zmeš­kala ďal­šiu časť svojho ob­ľú­be­ného se­riálu.

V sú­čas­nej dobe je to jed­no­duch­šie. Na ďal­šiu epi­zódu mno­ho­krát ča­kať ani ne­treba, pre­tože celé sé­rie náj­deme na in­ter­nete. Vtedy sa však pa­su­jeme s iným prob­lé­mom – od­tr­hnúť sa od nich.

A hlavne vtedy, keď ide o se­riál, ktorý toho v sebe skrýva viac a nie je za­lo­žený len na pr­vom pláne. Síce možno kom­bi­nuje staré klišé – lásku s hu­mo­rom, no po­dáva ju v ro­vine, o kto­rej mu­síme často dlho do noci roz­mýš­ľať. A presne taký bol aj se­riál AKO SOM SPOZ­NAL VAŠU MAMU. 

Pri­po­meňme si te­raz nie­ktoré mo­menty, ktoré ro­bili z toho se­riálu taký uni­kát.

RO­BIN: „Ty si pre mňa ukra­dol modrý fran­cúz­sky roh.“
TED: „Pre teba by som ukra­dol aj celý or­ches­ter.“

zdroj: pin­te­rest.com

„Keď som smutný, tak jed­no­du­cho pre­sta­nem byť smutný a za­čnem byť úžasný.“ – Bar­ney

„Mô­žeš pro­siť ves­mír o aký­koľ­vek sig­nál. Však na­ko­niec, keď bu­deš pri­pra­vený, uvi­díš iba to, čo chceš vi­dieť.“ – Ted

„Ne­mô­žeš sa dr­žať mi­nu­losti, pre­tože bez ohľadu na to, ako silno sa ju dr­žíš – je už preč.“ – Ted 

„Nič, čo vo svo­jom ži­vote uro­bíš, ne­bude le­gen­dárne, po­kiaľ tam ne­budú tvoji pria­te­lia.“ – Bar­ney 

„Je­diný dô­vod, prečo ča­kať me­siac na sex je, že má 17 ro­kov a 11 me­sia­cov!“ – Bar­ney 

„Exis­tujú iba dva veľké dni v kaž­dej veľ­kej „love story“ – Prvý, keď stret­neš ženu svo­jich snov a druhý, keď si ju vez­meš.“ – Ted

„Každý má ne­jakú ba­to­žinu… Preto nájdi nie­koho, kto ti po­môže s tou tvo­jou.“

„Ne­mô­žeš jed­no­du­cho pre­sko­čiť na ko­niec… Pre­tože cesta je tá naj­lep­šia časť“. – Ro­bin

Komentáre