Všetci sa há­dame. Aj v tom naj­do­ko­na­lej­šom vzťahu ob­čas pre­behne po­riadna búrka.
Hádka ne­musí byť ih­neď dô­vo­dom na roz­vod. Nie­kedy môže byť veľmi kon­štruk­tívna a môže po­su­núť vzťah na kva­li­ta­tívne lep­šiu úro­veň. No aj keď sme „vo švungu“, mali by sme stále brať ohľad na nášho par­tnera. Pre­tože na­ším cie­ľom nie je nie­komu ub­lí­žiť. Čomu by sme sa mali po­čas hádky de­fi­ni­tívne vy­va­ro­vať? Pri­blí­žime vám se­dem hlav­ných pre­či­není, ktoré po­čas hádky zni­čia aj ten naj­pev­nejší vzťah.

Mô­žeme vy­pus­tiť paru. Av­šak ur­čité veci by sme mali mať stále pod kon­tro­lou. Aké naj­čas­tej­šie chyby teda ro­bíme?

#1 Vťa­hu­jeme do hádky os­tat­ných

Pri­čom je úplne jedno, či na svoju stranu ťa­háme ka­ma­rátku, su­sedu či ro­din­ného prí­sluš­níka. Ste dvaja do­spelí ľu­dia. A preto by ste si mali nez­hody vy­rie­šiť me­dzi se­bou a ne­za­ťa­ho­vať do há­dok os­tat­ných.

#2 Fy­zicky ub­li­žu­jeme

Žiadna facka vzťah ne­vy­lieči. Ak na par­tnera či par­tnerku siah­nete ru­kou, vô­bec ste ne­vyh­rali. Na­opak, vy­šli ste z nej ako úplný sla­boch. Žiadne ná­si­lie do vzťahu ne­patrí.

#3 Mie­šame ja­blká s hruš­kami

Pri hádke sa dr­žte ak­tu­ál­nej veci a ne­vy­ťa­hujte staré prob­lémy. Vý­sled­kom je to­tálny chaos a po­du­pané se­ba­ve­do­mie par­tnera, kto­rého ste práve pre­sved­čili, že na­ozaj za nič ne­stojí.

#4 Sk­lo­ňu­jeme roz­vod

Spo­mí­nať roz­vod či roz­chod je na­ozaj silná káva. Ak ta­kéto slová vy­slo­víte, len ťažko ich zo­be­riete späť. Preto si dva­krát ro­zmys­lite, čo po­viete.

#5 Zdrh­neme upro­stred hádky

Aký to má zmy­sel? Rad­šej skúste vy­svet­liť, že po­tre­bu­jete pries­tor pre seba. Aj par­tne­rovi tak dáte čas na to, aby vy­c­hla­dol.

#6 Spíme od­de­lene

A na­ším ak­tom po­msty sa sna­žíme par­tne­rovi ub­lí­žiť. Dajte si po­zor, aby slnko ne­za­pa­dalo nad va­ším hne­vom. Po­steľ je predsa váš spo­ločný ma­je­tok. A  spolu sa spí oveľa lep­šie, než ako keď ste v nej sami.

#7 Há­dame sa na ve­rej­nosti

Pri­čom ned­báme na po­hor­šené re­ak­cie oko­lia. Prať špi­navé prádlo na ve­rej­nosti sa však roz­hodne ne­patrí. Po­čkajte, kým prí­dete do­mov. Možno do­vtedy (obaja) vy­c­hlad­nete.

Ve­ríme, že tieto rady bu­dete mať na pa­mäti, keď na­bu­dúce aj u vás bude ho­rúco.

zdroj: bright­side

Komentáre