Vlasy sú ko­run­kou krásy a preto nás nie­kedy ve­dia po­trá­piť. Vy­brali sme preto tie naj­lep­šie tipy a triky, ktoré ti po­môžu k vy­sne­ným dl­hým vla­som. Ok­rem kva­lit­ných šam­pó­nov stav aj na stravu. Krásne vlasy to­tiž po­tre­bujú vi­ta­míny a mi­ne­rálne látky ako soľ. Toto sú tipy a triky, ktoré tvoje vlasy ur­čite oce­nia.

Pra­vi­delná ma­sáž sti­mu­luje krvný obeh v po­kožke hlavy. Jemná ma­sáž teda pris­pieva k rastu vla­sov a stačí, keď ju bu­deš prak­ti­zo­vať pár­krát do týždňa.

Nie­kto to má rád ho­rúce – ale vlasy sú na tom opačne. Umý­vaj ich vlaž­nou vo­dou, pre­tože pô­so­be­ním tepla vlasy strá­cajú vlh­kosť. Na­ko­niec vlasy opláchni stu­de­nou vo­dou, ktorá uzam­kne vla­sové vlákna a pri­nesú ti tak lesk.

Lá­ma­niu vla­sov pre­dí­deš tak, že če­sať za­čneš naj­skôr kon­čeky. To je naj­jed­no­duch­šia cesta, ako roz­mo­tať zauz­lené vlasy. Po­kra­čuj, až kým sa ne­prep­ra­cu­ješ ku ko­rien­kom a če­sa­niu vla­sov po ce­lej dĺžke až dole.

Po­u­ží­vaj kefu na dlhé vlasy s prí­rod­nými šte­ti­nami a vy­hni sa po­u­ží­va­niu plas­to­vých kief. Mokré vlasy sa snaž če­sať čo naj­me­nej. Mô­žeš ich tým po­ško­diť.

Možno si po­vieš, že je to hlú­posť, no dobré šam­póny a kon­di­ci­onéry na vlasy ne­sta­čia, ak ne­ješ po­tra­viny, ktoré sú zdravé a pod­po­rujú rast vla­sov. Zo­sta­vili sme pre teba reb­rí­ček naj­lep­ších po­tra­vín pre tvoje vlasy, ktoré ti ich nie­len že po­sil­nia, ale im aj do­dajú lesk a po­trebnú vý­živu.

Mlieko. Je dô­le­ži­tým zdro­jom váp­nika, ktoré po­tre­bujú naše vlasy pre vý­živu.

Mastné ryby ako je lo­sos, mak­rela či sleď sú bo­haté na zi­nok, čo pô­sobí proti vy­pa­dá­va­niu vla­sov. Aj vlaš­ské ore­chy, kešu alebo mandle majú vy­soký ob­sah zinka. Vý­hoda rýb: Ob­sa­hujú aj omega-3-mastné ky­se­liny, ktoré tiež hyd­ra­tujú vla­sovú po­kožku a vy­ča­rujú lesk vo vla­soch.

Avo­kádo. Ob­sa­huje slávne omega-3-ky­se­liny, čo je však pre vlasy dô­le­ži­tej­šie, aj vi­ta­mín E.

S vaj­cami a ku­ra­cím mä­som si mô­žete zvý­šiť prí­jem biel­ko­vín. Vlasy a nechty sú zlo­žené z biel­ko­vín, takže kon­zu­mo­va­nie ku­ra­cieho mäsa a va­jec pod­po­ruje rast vla­sov, pred­chá­dza vy­pa­dá­va­niu vla­sov a ich po­ško­de­niu.

Ore­chy, ako sú mandle a vlaš­ské ore­chy, sú bo­haté na omega-3 mastné ky­se­liny a zi­nok. Zi­nok je jed­ným z naj­dô­le­ži­tej­ších vi­ta­mí­nov v pre­ven­cii vy­pa­dá­va­nia vla­sov.

Komentáre