Ran­de­nie na in­ter­nete dnes už nie je ni­čím vý­ni­moč­ným. No kaž­dého za­mrzí, keď sa po­zrie na svoj smart­fón a neb­liká mu na ňom žiadna od­po­veď. Vtedy za­čneš po­chy­bo­vať o tom, čo si na­pí­sala. Mala som za­čať ne­jak inak? Či to, čo som na­pí­sala bolo prí­liš?

Na tieto a iné otázky ti môže po­môcť nájsť od­po­veď tzv. on­line da­ting study (štú­dia o on­line ran­dení), ktorá zis­tila, aké slová máš po­u­žiť, aby si do­stala od­po­veď.

Nie­kto sa ti za­páči, no ešte pred­tým, než ho za­va­líš otáz­kami na jeho ob­ľú­bený film, lásku k zvie­ra­tám a ces­to­va­teľ­ských plá­noch, mu­síš ve­dieť , čo na­pí­sať, aby si ho zau­jala. A ne­exis­tuje nič lep­šie ako za­čať kon­ver­zá­ciu kom­pli­men­tom. Ten predsa majú radi všetci nie? Slová ako „milý“, „pekný“ či „nád­herný“ boli tie naj­čas­tej­šie, ktoré na opačné po­hla­vie pla­tili.

zdroj: unsp­lash.com

Ma­na­žér ko­mu­ni­kač­ných strá­nok – Shan­non Smith sa vy­jad­ril pre Brit&Co. : „Pre­hliadli sme 60 000 správ, aby sme iden­ti­fi­ko­vali naj­čas­tej­šie slová, ktoré po­u­ží­vali muži a ženy, me­dzi kto­rými po­kra­čo­vala kon­ver­zá­cia. Mi­lu­jeme to, že jemné kom­pli­menty do­kážu uro­biť taký roz­diel!“

Pri­ná­šam ti týchto 10 kon­ver­zá­ciu-tvo­ria­cich slov, ktoré pla­tia na mu­žov a na ženy.

Tieto fun­go­vali naj­viac u mu­žov:

 1. Milý
 2. Láska
 3. Nád­herný
 4. Skvelý
 5. Úsmev
 6. Krásny
 7. Roz­košný
 8. Zau­jí­mavý
 9. Čet (chat)
 10. Stret­nu­tie

A tieto zasa u žien:

 1. Krásna
 2. Láska
 3. Milá
 4. Nád­herná
 5. Pekná
 6. Sexy
 7. Dnes
 8. Skvelá
 9. Úsmev
 10. Zau­jí­mavá

Ktoré z nich po­u­ží­vate vy?

Zdroj: www.eli­te­daily.com