Každá z nás sa to pýta.

„Prečo si ne­viem ni­koho nájsť?“

„Čo je na mne tak zlé, že ma nik nechce?“

Po­viem ti na­ro­vinu: Nič na tebe nie je zlé. Že si chceš ob­čas spra­viť ve­čer len pre seba? Že nie­kedy si za­pá­liš ci­ga­retu? Že mi­lu­ješ ob­le­če­nie alebo knihy? To je zlé? Som ná­zoru, že člo­vek by mal na­ozaj chá­pať svoje ne­duhy. Mal by mať čas na seba a na svoje po­treby. Hlavne by sa ne­mal hneď od­dá­vať dru­hým ľu­ďom a žiť iba pre nich.

Je nor­málne, že ak máš pria­teľa, mala by si ve­no­vať svoju po­zor­nosť jemu, av­šak nie celé tvoje by­tie. Nie je možno i v tom prob­lém? Ve­ľa­krát sa stane, že sa dvaja roz­ídu pre roz­diely vo vní­maní vzťahu, kedy je­den ne­vie bez toho dru­hého ani ráno vstať a ten druhý si popri vzťahu plní sny, žije i s inými ľuďmi a snaží sa niečo do­siah­nuť.

tumblr_oatmgpm7r41uf5re1o1_1280

photo: na­po­le­on­four.com

Možno je práve prob­lém tam, že chceš žiť, stále sa chceš roz­ví­jať či už s fra­je­rom alebo bez neho. Chceš byť jed­no­du­cho stále ne­zá­vislá žen­ská. To je prob­lém mno­hých z nás. Dnešná eman­ci­pá­cia žien je skvelý po­krok, no ob­čas to ničí vzťahy. Po­slednú dobu u mo­jich zná­mych po­čú­vam to, ako ka­ma­ráta opus­tila fra­jerka, pre­tože chce byť sama a pl­niť si sny.

Hlavne pro­sím, ne­buď smutná. Nie je nič hor­šie ako žena, ktorá na­rieka, že ni­koho nemá. Ide na najb­liž­šiu párty, opije sa alebo sa do­konca pre­tva­ruje, že je opitá, zbalí pár mu­žov, kto­rým dá ja­zyk do hrdla a krásny ve­čer je za nami. Pro­sím, tvoja hod­nota je oveľa vyš­šia ako toto. Nie si zlá, nie si ani hlúpa a ne­sna­žíš sa cha­lana do­stať pod pa­puču či do­konca ho vy­ž­mý­kať z pe­ňazí. Ja viem, dnes je v móde byť „za­bez­pe­če­nou že­nou“, ale pre mňa to stále budú chu­derky, ktoré sú proste zla­to­kopky a ho­tovo.

Ob­di­vu­jem ťa, že ne­ská­češ z jed­ného vzťahu do dru­hého, že sa ne­sna­žíš za každú cenu nie­koho zba­liť, že si sama se­bou v py­žame a s kni­hou v ruke, že ne­vi­díš chla­pov ako stre­do­bod ves­míru a ne­sna­žíš sa byť ne­us­tále s nie­kým vo vzťahu.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Vá­žim si ťa za to, že vieš, že na toho pra­vého si treba po­čkať a za­tiaľ ne­pre­már­niš svoj čas pre seba samú. Že bu­deš mi­lo­vať ce­lým srd­com jeho alebo i seba. Že ne­vyp­la­ká­vaš do van­kúša, že sa cí­tiš sama.

Pro­sím, ne­ob­vi­ňuj sa a ne­hľa­daj na sebe chyby. Sa­moz­rejme, pri­znaj si ich, pop­ra­cuj na nich, ale ne­snaž sa za každú cenu zme­niť. Možno sú chyby, ktoré treba na­pra­viť, aby si žila v pl­no­hod­not­nom vzťahu. Snaž sa po­cho­piť svoje pravé ja a uve­do­muj si, čo môže do bu­dúcna po­môcť tvojmu vzťahu. V pod­state sa naň pri­pra­víš tvo­jimi te­raj­šími skú­se­nos­ťami, zmýš­ľa­ním a tým, čo práve te­raz pre­ží­vaš. Ne­roz­mýš­ľaj nad tým, či si krásna, či sa pekne ob­lie­kaš, či sa do­sta­točne ma­ľu­ješ. Buď v tom a vy­ze­raj tak, ako sa cí­tiš dobre, v tom, čo od­ha­ľuje tvoju jemnú krásu. Preto si aj za­slú­žiš nie­koho, kto bude ve­dieť, že si úžasná žena!

On príde. Ver mi.

A bude skvelý!

Komentáre