Váž si samu seba a po­suň sa ďa­lej, aj bez neho…

Hej ty, áno ty, ktorá práve te­raz toto čí­taš. Zlo­mil ťa na ti­síc kús­kov. Na­vo­nok sa tvá­riš „som okej“, ale po no­ciach pla­češ do van­kúša a ob­vi­ňu­ješ sa, kde si spra­vila chybu…

Pla­češ. Už pre­šlo veľa času, ale ty ho ľú­biš aj keď vieš, že by si ho mala ne­zná­šať. Na­vo­nok ži­ješ, za­bá­vaš sa s ka­ma­rát­kami, tvá­riš sa nad ve­cou, ale sama vo svo­jom vnútri vieš, že to nie je pravda. Len to hráš. Vy­tvo­rila si si masku. Aby sa k tebe ni­kto ne­dos­tal bliž­šie. Po­sta­vila si ka­menný múr okolo svojho srdca a je­diný kto by sa cez neho do­stal, je on. Chceš sa po­zbie­rať, ale ne­vieš to. Každý vraví, to bude v po­hode.

zdroj: pin­te­rest.com zdroj: pin­te­rest.com

Ale vieš čo, ja ti po­viem pravdu. Ne­bude. Bu­deš sa cí­tiť ešte nie­koľko dní, týž­dňov, možno me­sia­cov zle a práz­dno. Ale to je v po­riadku, po­tre­bu­ješ sa zo­ta­viť a ob­no­viť si srdce pre nie­koho, kto ťa bude ľú­biť ako ty jeho.

Ty, čo to čí­taš, chce to len čas. U kaž­dej z nás je to in­di­vi­du­álne, ale ver mi, čas ti tvoje zlo­mené srdce za­hojí. No ne­viem ti po­ve­dať, ako dlho to bude tr­vať.

Ne­plač, vstaň, za­čni sa znova úp­rimne smiať a uží­vať si ži­vot. On na teba už dávno za­bu­dol. Te­raz je rad na tebe… Takže od zaj­tra, nie veta: Ja by som chcela za­bud­núť. Ale veta: Ja sa idem po­su­núť vpred!

zdroj: unsp­lash.com zdroj: unsp­lash.com

Si silná, ak po­znáš svoje sla­bosti.
Si krásna, po­kiaľ oce­ňu­ješ svoje chyby.
Si múdra, ak sa učíš zo svo­jich chýb. 

Tak ži. Pre seba, nie pre neho.

Komentáre