Tento člá­nok je ur­čený pre osoby star­šie ako 18 ro­kov, môže ob­sa­ho­vať sex, na­hotu a iný ne­vhodný ob­sah pre ne­pl­no­le­tých.


Späť na hlavnú stránku

Ne­bola to bežná trojka, ktorú vi­díte v porne, skôr pekné za­kon­če­nie so­bot­ného ve­čera s dvoma ka­moš­kami. S Ka­mi­lou a Gré­tou sa stre­tá­vam často. Cho­díme do kina, do Euro­vei na ve­čeru, ob­čas s par­tiou do mesta. Sú to kvázi moje naj­lep­šie ka­mošky a po tej mi­nulo týž­dňo­vej so­bote máme ešte lepší vzťah.

Ka­mila mala voľný dom a za­vo­lala mňa s Gré­tou na ve­čeru. Va­rila ne­jaký ex­trémne ťažký re­cept. Ci­buľa pl­nená mle­tým mä­som a sy­rom, plus to bolo oba­lené v sla­nine. Akože, re­cept fajn, ale va­re­nie jej dva­krát nejde.

Ve­čer po­stu­po­val úplne bežne, ako každý iný. Ot­vo­rila sa fľaša vína, pus­til sa film, po pr­vej fľaške išla druhá a po­tom Kamča ot­vo­rila Ab­so­lut vodku, pekne vy­c­hla­denú. Pa­mä­tám si, že ob­čas, keď si tie dve baby vy­pijú, tak sa pri dob­rej ná­lade sem-tam boz­ká­vajú. Ni­kdy som tomu ne­pri­kla­dal ex­tra po­zor­nosť, no dnes to bolo inak.

View this post on Ins­ta­gram

Sel­fies with babe @_ki­ki­fit_

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

Sám som už mal vy­pité a veľmi ma to vzru­šo­valo. Po­hľad na dve tma­vov­lásky s krás­nou po­sta­vou ako se­dia oproti mne na gauči a boz­ká­vajú sa. Sen kaž­dého muža. Nech­cem, aby to pô­so­bilo vul­gárne, alebo aby ste ma od­su­dzo­vali za to, že sa mi to páči. Skrátka, keď vi­díš  krásne ženy ro­biť veci, ktoré im idú naj­lep­šie, je to nád­herný po­hľad.

Z ni­čoho nič som pre­stal vní­mať hudbu v po­zadí. Len som s ot­vo­re­nými ús­tami hľa­del na nahé žen­ské telá, ktoré sa lad­ným kro­kom pre­sú­vajú do kú­peľne. Zo­stal som se­dieť ako za­bitý a na chvíľku som pre­stal dý­chať. Tie dve mi ni­čím ne­naz­na­čili, že sa mám pri­dať, preto som zo­stal se­dieť na svo­jom mieste a v du­chu som sa pri­ho­vá­ral Bo­hovi sexu, či mám vstať a be­žať za nimi.

Ako som za­po­čul zvuk spr­chy a jemný smiech diev­čat, ne­mo­hol som dl­h­šie ča­kať. Sta­čil by mi len je­den krátky po­hľad. Ty ne­máš ani zda­nie o tom, akú slasť vzbudí v mu­žovi po­hľad na pre­krásne ženy. Vsa­dil som všetku moju od­vahu na to, že ma ne­od­mietnu. V zlomku se­kundy som mal dole ob­le­če­nie a ot­vá­ral som dvere do spr­chy. Baby ani raz ne­naz­na­čili, že to ne­mám ro­biť a po­kra­čo­vali v boz­ká­vaní.

View this post on Ins­ta­gram

Mo­ood 🛁 @luca_rossi10

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

Celý prie­beh tej trojky sa mi tro­chu skres­ľuje. Pred­po­kla­dám, že som od vzru­še­nia stra­til pa­mäť. Pre­bral som sa na to, že do­stá­vam fajku od oboch krás­nych žien na­raz a pri tom po­hľade som skoro strá­cal rov­no­váhu. Po­hl­tila ma ich od­vaha, keď ma po­sa­dili na zem a každá sa na mne vy­s­trie­dala. Spo­loč­nou prá­cou sme sa do­siahli or­gaz­mus a mô­žem len po­ve­dať, že to iba upev­nilo naše ka­ma­rát­stvo. Od­vtedy sme ako jedno telo a ob­čas mám po­cit, že mi tie diev­čatá čí­tajú myš­lienky.

Ak exis­tuje Boh sexu, chcem mu po­ďa­ko­vať, že stvo­ril úžasné ženy, že každá je nie­čim iná. Viete nás mu­žov do­stať na ko­lená a vďaka vám je tento svet krajší, než­nejší a se­xuch­tivý.

Sexy PS: Ak chceš tiež za­žiť niečo po­dobné, alebo o tom as­poň čas­tej­šie čí­tať, hoď mi fol­lowaby ti žia­den môj prí­beh ne­uni­kol. Možno ťa raz stret­nem v meste a ďalší prí­beh bude o tebe.

Sponzor sekcie je Zerex

Komentáre